Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 2021-06 Nr. KK-AM-SVV01

Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 1450000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 15000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ (toliau – Priemonė)

Kvietimui skirta suma – 15 mln. Eur

Kvietimo data
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai
Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu ar nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams
1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;
2. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Klimato kaitos programą, jeigu dėl tokių lėšų yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas; 
3. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę. 

Tinkamos finansuoti išlaidos
1. Įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
2. Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
3. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. balandžio 22 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos
1.    Išlaidos, kurios apmokėtos ar priimtas sprendimas jas apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
2. Naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
3.  Išlaidos, kai PVM sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo –pardavimo kvitai už išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis; 
4.    Išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai; 
5.    Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti).

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 Eur.

Finansinės paramos dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti apskaičiuojamas kaip 80 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW be PVM), nurodytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažymoje Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“. 

Tinkamas išlaidų dydis nustatytas pagal investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM.

Tinkamas išlaidų dydis nustatytas pagal investuotino kapitalo  apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM

Fiksuotas įkainis - 656 Eur/kW be PVM, 793,76 Eur/kW su PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
Fiksuotas įkainis - 1092 Eur/kW be PVM, 1321 Eur/kW su PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

Paraiškų pateikimo būdas
Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt/ užpildant paraišką.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pareiškėjas pateikia mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):
1. Elektrinės techninės prijungimo prie tinklų sąlygos išduotos energijos skirstymo operatoriaus. Jei įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas;
2. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išduotas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (taikoma jei diegiama saulės ar vėjo elektrinė didesnės kaip 30 kW galios). Jei įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas;
3. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui, (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal einamųjų metų Programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane patvirtintą priemonę);
4. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą).

Rekomenduojame įvertinti stogo konstrukcijos tinkamumą (jei įrengiama saulės elektrinė) (pvz. ekspertizės aktas ar kitas kvalifikuoto specialisto išduotas dokumentas).

Paraiškoje turi būti nurodytas bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį pagamintos elektros energijos kiekį (975 kWh/m/1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios ir 3240 kWh/m/1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios). Šis kiekis dauginamas iš elektros energijos taršos faktoriaus, kuris lygus 0,42 t CO2e/MWh, ir projekto vertinamojo laikotarpio - 20 metų:
1. Saulės elektrinės ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 8,19 t CO2e 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios;
2. Vėjo elektrinės ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 27,22 t CO2e, 1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios.

Teisės aktai
1. Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-364  (toliau – Tvarkos aprašas); 
2.    Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237;
3.    Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194;
4.    Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 

Kontaktai
Informacija teikiama: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Snaiguolė Bezarienė, snaiguole.bezariene@apva.lt, tel. 8 646 19 276

Jolanta Genienė, jolanta.geniene@apva.lt, tel. 8 664 36 938

Algimantas Budreika, algimantas.budreika@apva.lt, tel. 8 646 98 607

Gintautas Predkelis, gintautas.predkelis@apva.lt, tel. 8 667 62 197

Kita informacija:
(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas. 
Paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, vertinamos aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo etape, kuris negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-07-19