Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą 2022-12 Nr. MF-EM-CVPM01

Priemonė: Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą

Paraiškos priimamos nuo : 2022-12-29 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-07-31 12:00

Kompensacinė išmoka: 40000000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 40000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ veiklą „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą.

Paraiškas galima teikti nuo 2022 m. gruodžio 29 d. iki 2023 m. liepos 31 d., bet ne ilgiau, negu pasibaigs Investicinei priemonei skirtų lėšų paskirstymas.

Pareiškėjas gali teikti ne vieną paraišką gauti finansavimą skirtingiems projektams.

Pagal priemonę „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ finansuojamas ir pagal Aprašą įgyvendinamas vieno pastato arba tarpusavyje susijusių pastatų grupės, nurodytos energijos vartojimo audito ataskaitoje, atnaujinimo projektas, kuriuo pasiekiama ne žemesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė.

Galimi Pareiškėjai

Paraišką pagal šį projektą pateikęs, Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkantis juridinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys subjektai:

 • biudžetinės įstaigos;
 • valstybės įmonė Turto bankas;
 • viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė (arba kai valstybė turi ne mažiau kaip 50 procentų  balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) ir kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės imti paskolų. Į šią pareiškėjų kategoriją nepatenka viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių, taip pat viešosios įstaigos, kurios neturi teisės imti paskolų vien tik dėl to, kad tokia nuostata yra įtraukta į jų įstatus.

Partneriai pagal Aprašą negalimi.

Kompensavimo  intensyvumas:

Grąžinamoji subsidija - projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

Negrąžinama projekto finansavimo dalis – projektui skiriamų finansavimo lėšų dalis, apskaičiuojama iš bendro projekto biudžeto atėmus projektui skiriamas finansavimo lėšas, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

Projekto negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 60 iki 80 procentų. Ją kiekvienam projektui Agentūra nustato atskirai, atsižvelgdama į Aprašo 72 punkte nurodytus kriterijus:

72.1. Jeigu renovuojamų centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki B energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 30 procentų grąžinamosios subsidijos.

72.2. Jeigu  renovuojamų centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki A energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir įrengiant AEI technologijas elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 25 procentai grąžinamosios subsidijos.

72.3. Jeigu renovuojamų centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki A+ arba A++ energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 20 procentų grąžinamosios subsidijos.

72.4. Aprašo 72.1–72.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, nepriklausomai nuo šiuose papunkčiuose numatytų grąžintinų lėšų dydžių, jeigu pagal kvietimą teikti paraiškas vienu arba keliais to paties pareiškėjo projektais atnaujinama (modernizuojama) ne mažiau kaip 10 000 m2 pastatų bendro ploto – grąžinama 20 procentų grąžinamosios subsidijos. Jeigu šį pastatų plotą pareiškėjas atnaujina įgyvendindamas daugiau kaip vieną projektą skirtingu laiku, grąžinamosios subsidijos grąžinimo grafike iš pradžių nustatomi  72.1 arba 72.2 papunktyje nurodyti grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo dydžiai, o pareiškėjui įgyvendinus visus projektus, pagal kuriuos atnaujinama ne mažiau kaip 10 000 m2 pastatų bendro ploto, ir pateikus Agentūrai paskutinio projekto galutinį mokėjimo prašymą, visiems pareiškėjo projektams nustatomas 20 procentų grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo dydis ir atitinkamai koreguojami anksčiau to paties pareiškėjo įgyvendintų projektų grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafikai.

De minimis pagalbos teikimas

Pagal Aprašą patalpų nuomininkui, panaudos gavėjui ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam pastatą ūkio subjektui gali būti teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2014, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatas (netaikoma kultūros infrastruktūros atnaujinimui, kuriam gali būti teikiama valstybės pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014). Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2014 4 straipsnio 1 dalimi, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 4 straipsnio 1 dalimi,
Reglamento (ES) Nr. 717/2014 4 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 5 straipsnio
1 dalimi bei 7 straipsnio 3 dalimi, Agentūra diskontuoja de minimis pagalbos ir valstybės pagalbos sumas jų suteikimo metu.

Salygos  gauti subsidiją

Pagal Aprašą finansuojami projektai turi prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, nustatytų Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje. Įgyvendinant pagal Aprašą finansuojamą projektą privaloma:

 • mažinti pirminės energijos suvartojimą;
 • mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas;
 • atnaujinti pastatą (pastatus) iki ne žemesnės kaip B energinio naudingumo klasės;
 • įdiegti AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos neprijungtuose pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos;
 • įdiegti AEI technologijas elektros energijai gaminti pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos.
 • Pirminės energijos sąnaudos kiekviename pagal Aprašą atnaujinamame pastate turi būti sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų. Pirminės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant sumines skaičiuojamąsias energijos sąnaudas arba bendras šildymo, vėsinimo, karšto vandens ruošimo, sumines skaičiuojamąsias elektros energijos sąnaudas prieš pastato atnaujinimą pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą, išduotą ir registruotą Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre su bendromis šildymo, vėsinimo, karšto vandens ruošimo suminėmis skaičiuojamosiomis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate.

Teikiamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėlesnė, kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Dėl objektyvių priežasčių, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, numatytas projekto sutartyje, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. birželio 30 d. 

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis, iki 2023 m. birželio 1 d., bet ne ilgiau, negu pasibaigs Investicinei priemonei skirtų lėšų paskirstymas. 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Aprašo 24 punktą:

24.1. šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas;

24.2. vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas;

24.3. stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas;

24.4. išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas;

24.5. perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas;

24.6. lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ;

24.7. langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;

24.8. rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas;

24.9. apšvietimo sistemos modernizavimas;

24.10. atnaujintame pastate esančios katilinės modernizavimas;

24.11. energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas;

24.12. centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimas;

24.13. bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių)

atnaujinimas ar keitimas;

24.14. konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), keitimas;

24.15. bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažyti ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas);

24.16. projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros ir kitos su pastatų renovacijos darbų atlikimu susijusios būtinos paslaugos;

24.17. konsultacijos rengiant individualius projektus, energijos vartojimo audito, viešųjų pirkimų ir parengtų projektų dokumentų (energetinio audito, projektinių pasiūlymų ir kt.) analizės paslaugos.

25. Aprašo 24 punkte nurodytų projekto išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi šie apribojimai:

25.1. Aprašo 24.13–24.15 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų, o Aprašo 24.16–24.17 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Netinkamos finansuoti išlaidos

 • Išlaidos, nenurodytos Aprašo 24 punkte; 
 • Projekto išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti jeigu Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. Nutarimo Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas) jos įvardintos netinkamomis finansuoti išlaidomis;

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

 • įgaliojimas, jeigu paraišką teikia ne pats pareiškėjas;
 • pareiškėjo užpildyta nustatytos formos  vienos įmonės deklaracija apie kitą per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus pagal de minimis reglamentus gautą de minimis pagalbą (pateikiama ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“;
 • pagal Metodiką parengta atnaujinamo pastato energijos vartojimo audito ataskaita, pagrindžianti, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė, pirminės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų ir įdiegtos AEI technologijos, atsižvelgiant į Aprašo 13.4, 13.5 papunkčių bei 14 punkto nuostatas;
 • LEA išvada dėl energijos vartojimo audito atitikties Metodikos reikalavimams, Aprašo 13, 14, 15, 30 punktuose ir 20.1, 20.3, 55.3 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams;
 • dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (viešųjų pirkimų dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai, gauti pastato energijos vartojimo audito ataskaitoje numatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms ir darbams) arba paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų dokumentai (jeigu atlikti);
 • pastato naudojimo planas visam projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kaip numatyta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 25 punkte;
 • jeigu atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra naudojamas pagal panaudos, patikėjimo ar nuomos sutartį – panaudos davėjo, patikėtojo ar nuomotojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas ir įsipareigojimas perimti pareiškėjo ar paramos gavėjo iš projekto sutarties kylančias teises ir pareigas arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusį turtą kitam teisėtam turto valdytojui, perimančiam pareiškėjo ar paramos gavėjo teises ir pareigas, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu (ne trumpiau kaip 10 metų), pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar paramos gavėjas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą;
 • raštiškas pastate prekiaujančio ar paslaugas teikiančio ūkio subjekto (nuomininko, panaudos gavėjo ar kitais teisiniais pagrindais valdančio pastatą) sutikimas, kad atitikus de minimis reglamento nuostatas, jam būtų registruojama de minimis pagalba (jeigu taikoma);
 • visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinis susitarimas dėl Projekto vykdymo ir kito (-ų) savininko (-ų) ar valdytojo (-ų) lėšų prisidėjimo prie Projekto jo atnaujinamai pastato daliai (jeigu taikoma).

Paraiškų vertinimas ir sprendimas dėl kompensacinės išmokos skyrimo

Paraiškų vertinimą, projektų ir skirto finansavimo administravimą, vadovaudamasi Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu ir Aprašu, vykdo Agentūra. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją automatine žinute. Paraiškų atitiktį Aprašo reikalavimams Agentūra patikrina, naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais. Vertinant paraišką, atliekamas administracinės atitikties vertinimas ir tinkamumo finansuoti vertinimas. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo priima Agentūros direktorius, atsižvelgdamas į paraiškų vertinimo rezultatus. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Informacija skelbiama Agentūros interneto svetainėje http://www.apva.lt ir Teisės aktų informacinėje sistemoje. Sprendimas neskirti finansavimo įforminamas raštu, kuriame pareiškėjui pateikiama informacija apie priimtą sprendimą neskirti finansavimo, teisinis tokio sprendimo pagrindas ir priimto sprendimo apskundimo tvarka. Apie Agentūros sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1-478 "Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

Paraiškos pildymo instrukciją galite rasti ČIA

Kontaktai:

Informacija teikiama: 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Tel. Nr. +370 6 02 83 897
El. p. reda.ramaskiene@apva.lt 

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2023-05-25