Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui Nr. ATP-AM-NPT01

Priemonė: Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui

Paraiškos priimamos nuo : 2021-11-19 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 25000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 440000.00 Eur.

DOTACIJOS NAUDOTŲ PADANGŲ, KURIŲ TURĖTOJO NUSTATYTI NEĮMANOMA ARBA KURIS NEEGZISTUOJA, TVARKYMUI

Kvietimui skirta suma, Eur:    440 000,00

Kvietimo data    2021-11-19

Galimi Pareiškėjai    Savivaldybių administracijos.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Dotacija teikiama bešeimininkių padangų atliekų naudojimui arba eksportui į kitas Europos Sąjungas šalis

Siekiamas rodiklis:
Surinktų ir sutvarkytų naudotų padangų kiekis“ -  tonomis
Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma    Didžiausias dotacijos dydis vienam pareiškėjui - 25 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas    100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau nei 110,00 Eur/t su PVM.
Paraiškų pateikimo būdas    Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt. 

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma dotacijų suma viršija Priemonių plane

Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

Nenustatyti.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

Nenustatyti.

Teisės aktai: 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas ;
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas 
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui  projektų finansavimo tvarkos aprašas  
 

Kontaktai:

Viktorija Cimbalistaitė
Tel.: 8 667 62181
El.p.: viktorija.cimbalistaite@apva.lt 

Vidas Stašauskas 
Tel.: 8 678 01778
El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)    Paraiškos priimamos iki 2021-12-31.
Kita aktuali informacija:
(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)    Rengiant paraiškas atkreipti dėmesį į:
•    Tinkamos finansuoti projekto išlaidos - bešeimininkių padangų atliekų surinkimo, vežimo, įskaitant eksportą į kitas Europos Sąjungas šalis, ir  naudojimo išlaidos;
•    Programos lėšomis nefinansuojamas į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų bešeimininkių padangų atliekų sutvarkymas;
•    Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką pagal tą patį kvietimą finansuojamiems projektams įgyvendinti;
•    Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų;
•    Bešeimininkių padangų atliekų naudojimą gali vykdyti tik taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą padangų atliekų naudojimui turintis atliekų tvarkytojas;
•    Padangų atliekų tvarkytojas turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema;
•    Gali būti įtraukiamos nuo 2021 m. rugsėjo 17 d. patirtos išlaidos;
•    Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. lapkričio 15 d.

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-11-22