Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose (Gaminsiu ir vartosiu elektrą tame pačiam objekte) Nr. VP-EM-E02

Priemonė: Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose (Gaminsiu ir vartosiu elektrą tame pačiame objekte)

Paraiškos priimamos nuo : 2020-01-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2020-01-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 3230.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4500000.00 Eur.

Registracijos forma kvietimo apačioje. Prieš pildant prašome įdėmiai perskaityti kvietimo informaciją.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose"

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir žemės sklypą, jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, kurie yra įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – Fizinis asmuo). Jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma  Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos 1 punkte nurodytame pastate.ienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:

 • saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 • įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų įrengimo būdas

Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:

 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);
 • žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.

Balų skaičiavimas:

 • jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;
 • jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:

 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
 • žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.

Balų skaičiavimas:

jei bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 5 balai;

Balų skaičiavimas:

 • kai galia  iki 2 kW imtinai (5 balai);
 • kai galia  nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4,5 balo);
 • kai galia  nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4 balai);
 • kai galia  nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (3,5 balo);

jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriamas daugiausiai 2,5  balo.

Balų skaičiavimas:

 • kai galia  nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (2,5 balo);
 • kai galia  nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2 balai);
 • kai galia  nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (1,5 balo);
 • kai galia  nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1 balas);
 • kai galia  nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (0,5 balo);
 • kai galia virš 10,01 kW (0 balų)

Atrankos būdas: atranka pagal prioritetinius kriterijus

Kita informacija

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (toliau – 114 Aprašas) (reikalavimai pareiškėjams, įrangai ir kt.  priede Nr.2) galite rasti čia.

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).

Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal 114 Aprašo priedo Nr. 2 19 punktą.

Paramos dydis 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Kartu su registracijos forma privalomi pateikti dokumentai

 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą), jį galėsite pateikti su išlaidų kompensavimo prašymu įgyvendinus projektą.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą pavyzdį  galima rasti čia.

Kita informacija:

APVA iki kovo 2 d., t.y. per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudarys teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos bus išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį. APVA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registracijos formų sąrašo patvirtinimo, raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuos pareiškėjus apie jiems skirtą finansavimą.

Fizinis asmuo projekto veiklą turi įgyvendinti ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.

Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga yra Gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi sudarymo data arba elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data (deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede), kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.

Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.45 val.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius 

Izoldas Aškelavičius, izoldas.askelavicius@apva.lt, tel. 8 602 126 72 

Eugenijus Baldyšius, eugenijus.baldysius@apva.lt, tel. 8 602 126 14

Šarūnas Šulcas, sarunas.sulcas@apva.lt, tel. 8 602 12 695 

Mindaugas Kondratas, mindaugas.kondratas@apva.lt, tel. 8 602 127 98

Neringa Mineikytė, neringa.mineikyte@apva.lt, tel. 8 602 12 764

Laura Milašiūtė, laura.milasiute@apva.lt, tel. 8 602 12 746

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2020-01-07