Priemonė: Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Paraiškos priimamos nuo : 2023-09-28 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-11-27 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 8850000.00 Eur.

Kvietimo pavadinimas -  Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Kvietimui skirta suma, Eur: 8850000 Eur

Kvietimo data -  Nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. 8.00 iki 2023 m. lapkričio 27 d. 17.00 val.

Galimi pareiškėjai -  Apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

 1. Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
 2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
 3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įsidiegimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu ir su aukštesnio energijos vartojimo efektyvumo lygio pasiekimu. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurias planuojama patirti vykdant Schemos projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, turi būti nustatytos atliekant Energijos vartojimo auditą ir atitikti Aprašo 17 punkto reikalavimus.

Tinkamos finansuoti Schemos projekto veiklos:

 1. Išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo ir ŠESD mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įsidiegti technologijas, kurios atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus:

1.1. Proceso įrangos ir (arba) įrenginių sistemų skaitmeninimo, modernizavimo, optimizavimo bei automatizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;

1.2. Antrinių žaliavų ir (ar) šalutinių gamybos produktų naudojimo įrangos ir (arba) jos sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;

1.3. Gamybos agregatų valdymo įrangos ir (arba) atitinkamų optimizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;

1.4. Garų rekompresijos, ventiliavimo, rekuperacinių sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;

1.5. Katilinės ir su jos eksploatacija susijusios įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.6. Šilumokaičių įsigijimas ir įsidiegimas;

1.7. Vamzdynų ir jų šilumos izoliacijos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.8. Elektros instaliacijos įsigijimas ir įsidiegimas ir (ar) elektros instaliacijos įrangos  įsigijimas ir įsidiegimas;

1.9. Efektyvesnių įvairių medžiagų formavimo ir (arba) lydymo technologijų įrangos ir įrenginių įsigijimas ir įsidiegimas;

1.10. Vandens aušinimo ir (arba) garinimo sistemų įrangos ir jos  įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.11. Vandens apytakinio ciklo plėtros įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.12. Džiovinimo technologinių įrenginių ir jų modernizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.13. Dažnio keitiklių įsigijimas ir įsidiegimas;

1.14. Siurblių našumo reguliavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.15. Kompresorių ir jų sistemų optimizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;

1.16. Elektros variklių, pakeičiančių kondensacinio garo turbinas, įsigijimas ir įsidiegimas;

 1. Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti). Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus.

Netinkamos finansuoti išlaidos

Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 38 straipsnio 2 dalyje ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punkte ir investicijos, susijusios su energijos gamyba iš kietojo iškastinio kuro.

Maksimali subsidijos suma

Maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vienam pareiškėjui yra 8,8 mln. (aštuoni milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) eurų be PVM, vertinant ir susijusias įmones.

Pagal Aprašą Schemos projektų minimalus siektinas rezultatas – įgyvendinus Schemos projektus, per metus sutaupoma 474,29 GWh energijos (maksimalus finansavimas Schemos projektui 63 Eur/sutaupytai 1 MWh) ir 156 530 t ŠESD (CO2 ekvivalentu) emisijų (maksimalus finansavimas Schemos projektui 192 Eur/sutaupytai 1 t CO2).

Finansavimo intensyvumas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui yra 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, kuris gali būti didinamas 10 proc. punktų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškas kompensacinei išmokai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškų atrankos būdas - Konkursas

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 

 1. Subsidijos efektyvumas  (didžiausias galimas kriterijaus balas – 70)

Vertinamas prašomos subsidijos vienu euru pasiekiamas didžiausias aplinkosauginis efektyvumas (daugiau balų skiriama Schemos projektams, kuriuos įgyvendinant energijos kWh vienam subsidijos eurui yra sutaupoma daugiau).

Balai skaičiuojami pagal formulę  E = (Ei / Emax) × 70,

kurioje:

Ei  – vertinamo Schemos projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kWh/Eur;

Emax  – didžiausia visuose reikalavimus atitinkančiuose Schemos projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto kriterijaus reikšmė, kWh/Eur.

Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

 1. Nuosavų lėšų dalis (didžiausias galimas kriterijaus balas – 20)

Vertinant Schemos projekto tinkamas finansuoti išlaidas, įvertinamas Schemos projektui finansuoti pareiškėjo numatomas skirti nuosavų lėšų procentinis dydis. Pirmenybė bus teikiama didžiausiai pareiškėjo numatomai prisidėti nuosavomis lėšomis prie Schemos projekto įgyvendinimo tinkamų finansuoti išlaidų reikšmei (proc.) pagal visuose reikalavimus atitinkančiuose Schemos projektuose nustatytą prisidėjimo nuosavomis lėšomis didžiausią tinkamų finansuoti išlaidų reikšmę (proc.).

Balai apskaičiuojami pagal formulę

M = (Mi / Mmax) × 20,

kurioje:

Mi  – vertinamo Schemos projekto prisidėjimas nuosavomis lėšomis, procentais;

Mmax  – visuose reikalavimus atitinkančiuose Schemos projektuose nustatyta prisidėjimo nuosavomis lėšomis, procentais, didžiausia reikšmė.

Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

 1. Sumažintas energijos suvartojimo kiekis (didžiausias galimas kriterijaus balas – 10)

Vertinamas pareiškėjo didžiausias sumažintas energijos suvartojimo kiekis, kWh. Pirmenybė bus teikiama didžiausiam pareiškėjo sumažintam energijos suvartojimo kiekiui.

Balai apskaičiuojami pagal formulę

M = (Mi / Mmax) × 10,

kurioje:

Mi – vertinamo Schemos projekto sumažintas energijos suvartojimo kiekis, kWh;

Mmax – visuose reikalavimus atitinkančiuose Schemos projektuose nustatytas didžiausias sumažintas energijos suvartojimo kiekis, kWh.

Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

 1. Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtina, kad Schemos projekto išlaidos, kurioms pagal Aprašą prašoma finansavimo, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių programų;
 2. Energijos vartojimo audito ataskaita, šilumos ir (arba) elektros energijos bei ŠESD emisijų kiekio sutaupymo skaičiavimai, įgyvendinus Schemos projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją;
 3. Apklaustų tiekėjų dėl Aprašo 24.1 papunktyje nurodytos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įdiegimo komerciniai pasiūlymai su įkainiais arba projektinė sąmata pagal statybos skaičiuojamąją kainą;
 4. Planuojamo keisti gamybos proceso ir (ar) diegti technologijos(-ų) aprašymas, techniniai parametrai ir informacija, pagrindžianti Schemos projekto tinkamumą Aprašo 4 punkte numatytam tikslui siekti;
 5. Užpildyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko tvirtinamą ataskaita dėl kontroliuojamųjų ir kontroliuojančiųjų vienetų bei asmenų (FR0438 forma);
 6. Informacija, kad paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) yra pateikę valstybės įmonei Registrų centrui 2020 m. ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų nuodugniai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis, pareiškėjas privalo rengti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, ir toks rinkinys yra pateiktas valstybės įmonei Registrų centrui;
 7. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Schemos projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus.
 8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, kai pareiškėjas prašo didesnės nei 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų subsidijos.

Teisės aktai:

LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ (reikalavimai pareiškėjams, įrangai ir kt. priede Nr. 1)

LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4-546 Įsakymas dėl 2022 m. Liepos 11 d. Įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Kontaktai: Konsultacijos teikiamos

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Rimvydas Šinkūnas

El. p. rimvydas.sinkunas@apva.lt

8 602 89 461

Kita informacija:

 Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

 1. Administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Kvietimo pabaigos.
 2. Techninis vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo administracinės atitikties vertinimo pabaigos.

Kita aktuali informacija:

 Schemos projekto įgyvendinimo pradžia laikoma pareiškėjo paraiškos pateikimo Agentūrai diena. Schemos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga laikoma data, iki kurios baigtos visos Schemos projekto veiklos, patirtos visos su Schemos projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per Aplinkos projektų valdymo sistemą pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau ne vėlesnė, nei 2025 m. rugsėjo 30 d.