Priemonė: Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose

Paraiškos priimamos nuo : 2023-08-31 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-02-29 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 22000000.00 Eur.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

Atsakinga institucija - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Administruojančioji institucija - Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Programa - 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa

ES fondas - Europos regioninės plėtros fondas

Finansavimo forma - Dotacija

Regionas - Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

JP projektų atrankos būdas - Taikomas tęstinis paraiškų atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) - 22 000 000

BENDRI REIKALAVIMAI

Finansuojama JP projektų veikla

Jungtinio projekto lėšomis numatoma kompensuoti dalį Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose esančių namų ūkių išlaidų, patirtų įsigyjant saulės elektrinę arba jos dalį iš nutolusio saulės elektrinių parko.

Galimi JP projektų pareiškėjai - Fiziniai asmenys (šalies gyventojai).

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

 • Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai - 68,12 MW
 • Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai – 68,12

REIKALAVIMAI JP PROJEKTAMS

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys elektros vartojimo objektą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse. Fizinis asmuo privalo nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įskaitant įrangos priėmimo - perdavimo nuosavybėn aktą) išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.
 • Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra ir įrangos priėmimo – perdavimo nuosavybėn aktas, patvirtinantys saulės elektrinės arba jos dalies įsigijimą iš nutolusio saulės elektrinių parko, gali būti išrašyti nuo reikalavimų įsigaliojimo dienos, t.y. 2023 m. liepos 8 d. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
 • Fizinis asmuo, gaunantis dotaciją pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, turi tapti saulės elektrinės arba jos dalies, esančios elektrinių parke, bendraturčiu bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pažymėtina, kad pateikus paraišką galima ne tik įsigyti, bet ir tapti gaminančiu vartotoju nesulaukus patvirtinimo, t.y. galima pradėti vartoti generuojamą elektros energiją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjai, įsigydami elektros energijos generavimo pajėgumus iš nutolusių saulės elektrinių parkų anksčiau, negu buvo įvertinta pateiktą paraišką dotacijai gauti, prisiima riziką už jų įsigyjamų technologijų ir veiksmų atitiktį Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams.

Dotacija apskaičiuojama

Dotacija apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį iš planuojamo įsigyti elektros energijos generavimo pajėgumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW. Dotacija apskaičiuojama automatiškai teikiant paraišką Aplinkos projekto valdymo agentūros informacinėje sistemoje.

Suminio saulės elektrinės galingumo vertinimas

Pareiškėjas gali įsigyti bet kokios galios saulės elektrinę arba jos dalį iš nutolusių saulės elektrinių parkų, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią, priskirtą atitinkamam elektros vartojimo objektui. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“, Nr. 03-008-J-0001-J01 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)“, Nr. 03-008-J-0001-J02 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią)“ arba šį Projekto finansavimo sąlygų aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija yra ar bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama.

Bendrasavininkų sutikimai

Jeigu elektros vartojimo objektas nuosavybės teise priklauso bendrasavininkams ar bendraturčiams, prieš pradėdamas įgyvendinti projektą pareiškėjas turėtų gauti jų sutikimą Civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Kartu su paraiška sutikimų pateikti neprivaloma, bet jų gali būti paprašyta projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto veiklos pabaigos.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus, specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai nėra nustatomi.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

 • Klimato kaitos švelninimas ir Prisitaikymas prie klimato kaitos – investicijomis bus skatinamas gaminančių vartotojų skaičiaus didinimas, investuojant į mažos galios saulės elektrinių įrengimą namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti. JP veiklos prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslo (žmonėms, gamtai ar turtui), todėl laikoma, kad tokiu būdų bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo;
 • Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą;
 • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą – fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos saulės elektrinių parkuose, laikomos buitine elektros ir elektronine įranga. Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte nustatytas įpareigojimas gamintojams, pasibaigus naudingo eksploatavimo laikotarpiui, išmontuoti elektrinę arba ją panaudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Todėl šios veiklos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą;
 • Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą;
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas – JP projekto vykdytojas nevykdys saulės elektrinės statybos, o įsigys saulės elektrinę arba jos dalį iš nutolusio saulės elektrinių parko. Todėl laikoma, kad planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. JP projekto vykdytojams gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose (2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente Nr. 1408 /2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – de minimis reglamentai)), jeigu įvykdomos visos trys sąlygos:

1.1. elektros vartojimo objekte registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą;

1.2. elektros vartojimo objekte registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas, kurioms esant valstybės pagalba, suteikta ją vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, būtų laikoma nesuderinama su vidaus rinka ir darančia įtaką valstybių – narių tarpusavio prekybai;

1.3. vadovaujantis de minimis reglamentų nuostatomis, elektros vartojimo objekte ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba. 

2.  Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma.

3. JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą JP projekto pareiškėjui, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie ekonominę veiklą vykdantį juridinį asmenį arba fizinį asmenį, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte.

4. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

5. Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla (įskaitant individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą), dotacija pagal Projekto finansavimo sąlygų aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.

Taikomi teisės aktai

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ Ir „Gaminančių vartotojų investicijų į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą vidurio Ir vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), rasite ČIA;

2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, rasite ČIA.

INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

Paraiškos formos pateikimo būdas:  Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: www.apva.ltwww.apvis.apva.lt

Privalomi priedai

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas su sąlyga, jeigu:

 1. Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus, privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją;
 2. Elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens ekonominė veikla (ĮSKAITANT REGISTRUOTĄ JURIDINĮ ASMENĮ, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ AR VERSLO LIUDIJIMĄ) privaloma, pateikti „VIENOS ĮMONĖS“ deklaraciją, pavyzdinę formą rasite ČIA;
 • SVARBU ne vykdymo vieta, o registracijos vieta. Jeigu adresas sutampa su paraiškoje nurodytu elektros vartojimo adresu, tai „Vienos įmonės“ deklaraciją pildyti privalomą;
 • „Vienos įmonės“ deklaracijos pildymo instrukcija, rasite ČIA:
 1. Elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, privaloma pateikti sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba, pavyzdinę formą rasite ČIA.
 2. Papildomai informuojame, kad Prijungimo sąlygos iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, pretenduojant į finansavimą, nereikalingos.

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Paraiškų vertinimas ir atranka

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Paraiškoje nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina paraiškos ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, paraiška atmetama.

Išlaidų kompensavimo prašymų vertinimas ir atranka

JP projekto vykdytojas įgyvendinęs projektą teikia Išlaidų kompensavimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina Išlaidų kompensavimo prašymo ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, finansavimo lėšos neišmokamos.

Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

Visos finansavimo sąlygos ir reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, nuoroda - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ed3daa01c8611eeb233e8b04dc9bb3d  
 

Priedai

Paraiškos forma - Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Konsultacijos teikiamos tel.: 8 614 99 699

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2023-10-13