Priemonė: Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (naujai įrengiama saulės elektrinė)

Paraiškos priimamos nuo : 2024-06-11 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-12-11 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 24959998.19 Eur.

Atsakinga institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Administruojančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Programa

2021–2027 m. ES fondų investicijų programa

ES fondas

Europos regioninės plėtros fondas

Finansavimo forma

Dotacija

JP projektų atrankos būdas

Taikomas tęstinis paraiškų atrankos būdas.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

24 959 998.19

BENDRI REIKALAVIMAI

Finansuojama JP projektų veikla

Remiama veikla gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybėse).

SVARBU! Paraiška pagal šį kvietimą pildoma, jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės įrengtosios galios) ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse.

Saulės elektrinės įrengimo objektas gali būti bet kuriame Lietuvos regione, tačiau kiekvienam minėtoje saulės elektrinėje pagamintos elektros vartojimo objektui pildoma atskira paraiška priklausomai nuo to, kuriame Lietuvos regione yra elektros vartojimo objektas. Paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas elektros vartojimo objektas.

Jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės įrengtosios galios) ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-026-J-0001-J01 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (naujai įrengiama saulės elektrinė).

Jeigu JP projekto vykdytojas didinasi esamos saulės elektrinės įrengtąją galią ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-026-J-0001-J02 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (didinantiems jau esamos elektrinės galią).

Jeigu JP projekto vykdytojas didinasi esamos saulės elektrinės įrengtąją galią ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse, tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-026-J-0001-J04 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (didinantiems jau esamos elektrinės galią).

Galimi JP projektų pareiškėjai

Fiziniai asmenys (šalies gyventojai).

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai - 97,91 MW.

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai – 97,91 MW.

Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis – 41122,20 tCO2 per metus.

REIKALAVIMAI JP PROJEKTAMS

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys elektros vartojimo objektą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse. Fizinis asmuo privalo nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens, t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto elektros vartojimo objekto bendraturčiui.

Įgyvendinant JP projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, patvirtinanti Apraše nurodytos įrangos įsigijimą, turi būti išrašyta ir pagal Aprašą remiamos įrangos montavimo darbų užbaigimą patvirtinanti atestuoto rangovo deklaracija bei nuosavybės ribų aktas išrašyti ne anksčiau kaip 2023 m. rugpjūčio 23 dieną. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas JP projektas tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas.

Dotacija apskaičiuojama

Dotaciją sudaro 15,43 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apskaičiuojamų Aprašo 14.1 arba 14.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį padauginus iš planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), priskirto atitinkamam elektros vartojimo objektui, bet ne daugiau kaip už 10 kW galią. Dotacija apskaičiuojama automatiškai teikiant paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje.

Suminio saulės elektrinės galingumo vertinimas

JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią, priskirtą atitinkamam elektros vartojimo objektui. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą arba 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW įrengtosios galios įrangai, kurios generuojama elektros energija yra ar bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti ir (ar) įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei iš šiame papunktyje paminėtų finansavimo šaltinių dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinės įrengtajai galiai įsigyti ir (ar) įrengti, dotacija tam pačiam  elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei įrengtajai galiai pasiekti. Suminė įrengtoji galia vertinama pagal JP vykdytojo turimą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsigijo ir (ar) įsirengė saulės elektrinės įrengtąją galią ir yra laikomas gaminančiu vartotoju. Esant poreikiui, JP vykdytojas šiame Aprašo papunktyje nurodytais tikslais taip pat gali naudoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ suteiktą informaciją.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardintuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

 1. Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 2. Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Saulės elektrinės įrengimas saugomose teritorijose

Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija (https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=042b62a16fec4c85ba0833c9adde5db9).

Bendrasavininkų sutikimai

JP projekto vykdytojas, laikydamasis CK reikalavimų, prieš pradėdamas įgyvendinti JP projektą, įsipareigoja gauti bendraturčių ar bendrasavininkų sutikimą įgyvendinti JP projektą (tik jeigu elektros vartojimo objektas, į kurį bus nukreipiama pagal Aprašą finansuojamos įrangos generuojama elektros energija, nuosavybės teise priklauso bendrasavininkams ar bendraturčiams), daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio namo stogo arba integruojama į pastatą), arba daugiabučio namo žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio namo teritorijoje ir daugiabučio namo žemės sklypas priklauso bendros jungtinės nuosavybės teise).

Kartu su paraiška sutikimų pateikti neprivaloma, bet jų gali būti paprašyta projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto veiklos pabaigos.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. JP projektai neturės neigiamo poveikio horizontaliesiems principams:

 • Klimato kaitos švelninimas ir Prisitaikymas prie klimato kaitos – investicijomis bus skatinamas gaminančių vartotojų skaičiaus didinimas, investuojant į mažos galios saulės elektrinių įrengimą namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti. JP veiklos prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslo (žmonėms, gamtai ar turtui), todėl laikoma, kad tokiu būdų bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo;
 • Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą;
 • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą – fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos privačiuose namų ūkiuose ir kurioms nereikia specialių galios leidimų, laikomos buitine elektros ir elektronine įranga. Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte nustatytas įpareigojimas gamintojams, pasibaigus naudingo eksploatavimo laikotarpiui, išmontuoti elektrinę arba ją panaudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Todėl šios veiklos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą;
 • Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą;
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas – JP projekto vykdytojas, teikdamas JP projekto paraišką, pateiks informaciją, ar saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose. Jeigu JP projekto pareiškėjas nurodo, kad saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, JP vykdytojas informuos JP projekto vykdytoją apie tai, kad prieš įrengiant saulės elektrinę saugomose teritorijose, kai elektrinės įrengimo vieta yra ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, planuojamo elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija. Todėl laikoma, kad planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui.

2. JP projektai neturi pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos. JP vykdytojo sprendimu, suderintu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendinamų (bet praėjus šiame papunktyje nurodytam terminui dar neįgyvendintų) JP projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 6 mėnesiais.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. JP projekto vykdytojams gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose (2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente Nr. 1408 /2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – de minimis reglamentai)), jeigu įvykdomos visos sąlygos:
1.1. elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją, registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą;
1.2. elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją,  registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas;
1.3. elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją,  ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui teikiama parama atitinka vieno ar kelių (priklausomai nuo to, kokiems sektoriams priskirtina energijos vartojimo objekte vykdoma ekonominė veikla) de minimis reglamentų reikalavimus (atitiktį de minimis reglamentų sąlygoms JP vykdytojas vertina pildydamas atitinkamas Aprašo 2, 3 ir (arba) 4 prieduose pateiktas atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapų formas).
2.  Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma;
3. JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba. 
4. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos su gauta dotacija įrengtos elektrinės generuojamą elektros energiją, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba (įskaitant su šiuo juridiniu ar fiziniu asmeniu  taikomo de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.
5. Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija pagal Aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.
6. Neteisėta ir (arba) nesuderinama de minimis valstybės pagalba grąžinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

 1. JP projekto vykdytojas užtikrina investicijų tęstinumą, kaip jis apibrėžtas PAFT IV skyriaus dešimtame skirsnyje, 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus – grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšų dalį proporcingai reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.
 2. 5 metus po JP finansavimo pabaigos norint keisti elektros vartojimo objektą, esantį tame pačiame regione, būtinas JP vykdytojo sutikimas. JP vykdytojas duoda tokį sutikimą įsitikinęs, kad bus užtikrintas JP investicijų tęstinumas, kaip jis apibrėžtas PAFT IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.
 3. JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.
 4. JP vykdytojas per 5 metus po JP finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.
 5. JP projekto pareiškėjai įsipareigoja už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti ne mažiau kaip 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos. Elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei (ar) nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, nurodyti elektros vartojimo objektai, finansuoti pagal šį Aprašą, 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos negali būti keičiami į elektros vartojimo objektus, esančius kitame regione.

Taikomi teisės aktai

 1. 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklių „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ ir „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), rasite ČIA;
 2. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, rasite ČIA;
 3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, rasite ČIA.

INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

Paraiškos formos pateikimo būdas:  Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: https://apva.lrv.lt/https://apvis.apva.lt

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškos formos pildymo nuoroda ir/ar instrukcija: https://apvis.apva.lt/duk

Pareiškėjas gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Tokiu atveju privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Informacija apie paraiškos ir išlaidų kompensavimo prašymo teikimą vienu kartu

Pareiškėjams, jau įgyvendinusiems projektus, sudaryta galimybė teikti paraišką ir išlaidų kompensavimo prašymą. Po paraiškos pateikimo, pareiškėjas per 14 kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo dienos turi galimybę pateikti išlaidų kompensavimo prašymą Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje : pasirenkama „Mano paraiškos“ ir spaudžiamas mygtukas „Teikti išlaidų kompensavimo prašymą“. Tokiu atveju paraiška ir išlaidų kompensavimo prašymas bus vertinami kartu.

Per 14 kalendorinių dienų nepateikus išlaidų kompensavimo prašymo, bus vertinama pateikta paraiška, o dokumentus apie užbaigtą projektą bus galima teikti po paraiškos patvirtinimo.

Privalomi priedai

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos (nereikalaujamos tais atvejais, kai vidaus tinkle bus prijungiamos elektrinės ar hibridinės elektrinės, kurių leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW; taip pat minėtos sąlygos nereikalaujamos, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui ir kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios).

Jeigu projektas buvo įgyvendintas iki paraiškos pateikimo, prašome pateikti saulės elektrinei įrengti skirtas ESO prijungimo sąlygas.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas su sąlyga, jeigu:

1. Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus, privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytąhttps://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją;

2. Elektros vartojimo objekte registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla (ĮSKAITANT REGISTRUOTĄ JURIDINĮ ASMENĮ, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ AR VERSLO LIUDIJIMĄ) privaloma, pateikti „VIENOS ĮMONĖSdeklaraciją,
kuri pildoma paraiškos formoje, jeigu tokia pildymo galimybė numatyta. Nesant tokiai galimybei, „Vienos įmonės“ deklaracija pildoma atskirame dokumente ir pridedama prie paraiškos. Pavyzdinę formą rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

 • SVARBU! ne veiklos vykdymo vieta, o registracijos vieta. Jeigu adresas sutampa su paraiškoje nurodytu elektros vartojimo adresu, tai „Vienos įmonės“ deklaraciją pildyti privaloma;
 • „Vienos įmonės“ deklaracijos pildymo instrukciją rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

3. Elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, privaloma pateikti sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba, sutikimo formą rasite ČIA;

4. Elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, privaloma pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 10 metų po JP projekto pabaigos, rasite ČIA.

Dokumentų formas rasite pavyzdinių formų skiltyje - https://apvis.apva.lt/duk

Su Išlaidų kompensavimo prašymu privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. pareiškėjas įrangos įsigijimą pagrindžiančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros/sąskaitos faktūros) kopija (atkreipiame dėmesį, kad įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai turi būti išrašomi Paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba Paraiškos formoje nurodyto elektros vartojimo objekto bendraturčiui;
 2. įrangos perėmimo Fizinio asmens nuosavybėn dokumento (įrangos perdavimo – priėmimo aktas) kopija. Šiuo aktu perduodama įranga ir nuosavybės teisė į ją, o ne darbai. Atkreipiame dėmesį, kad akte reikėtų nurodyti perduodamos įrangos tikslų pavadinimą (gamintoją, modelį);
 3. įrangos (saulės modulių ir keitiklio techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasas ir (ar) techninė specifikacija);
 4. AB „Energijos skirstymo operatoriui“ pateiktą atestuoto rangovo deklaraciją;
 5. atnaujintą elektros tinklų nuosavybės ribų aktą;
 6. elektrinės įrengimo objekto ir jame įdiegtos naujos įrangos nuotraukos. Nuotraukų komplektą sudaro:

a. elektrinės įrengimo objekto;
b. saulės elektrinės modulių nuotrauką (aiškiai matomas modulių skaičius);
c. inverterio nuotrauka;
d. inverterio parametrų lentelės nuotrauka (lipdukas su modelio pavadinimu ir kitais techniniais duomenimis ant įrenginio).

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinė įrengta ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija. Tokį sutikimą privaloma pateikti kartu su išlaidų kompensavimo prašymu.

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Paraiškų vertinimas

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo būdas.

Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Paraiškoje nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti paraišką ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina paraiškos ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, paraiška atmetama.

Išlaidų kompensavimo prašymų vertinimas

JP projekto vykdytojas įgyvendinęs projektą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo Paraiškos pateikimo dienos teikia Išlaidų kompensavimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt. Paraiška atšaukiama, jeigu per nustatytą laikotarpį nepateikiamas išlaidų kompensavimo prašymas.

Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti Išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina Išlaidų kompensavimo prašymo ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, finansavimo lėšos neišmokamos.

Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Paraiškos ir kartu pateikto išlaidų kompensavimo prašymo vertinimas

Paraiška ir kartu pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens paraiškos užregistravimo bei visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, paraiška ir išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

Paaiškėjus, kad kartu su paraiška pateiktame išlaidų kompensavimo prašyme nepateikti projekto įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai, toliau bus vertinama tik paraiška ir dokumentus apie užbaigtą projektą bus galima teikti po paraiškos patvirtinimo.

Visos finansavimo sąlygos ir reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, nuoroda - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eea0495003c411efbcbfb318996800a8

Priedai

Paraiškos forma - Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Konsultacijos teikiamos tel.: 8 614 99 699