Priemonė: Išmokos ūkio subjektams už perleidžiamas teises į žvejybos kvotą

Paraiškos priimamos nuo : 2024-06-03 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-08-01 16:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1500000.00 Eur.

Nuo 2024 m. birželio 03 d. 8 val. ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse, kviečiami teikti paraiškas išmokai gauti, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-356 patvirtintą Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklos „Išmokų skyrimas ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose“ išmokų tvarkos aprašą (toliau - Aprašas).

Veiklos tikslas – įgyvendinant veiklą bus mokamos išmokos ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandenyse. 

Valstybės paramos suma

1 500 000 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų.

Pareiškėjas

Pareiškėjas – ūkio subjektas (fiziniai asmenys, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės vykdantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse) paraiškos teikimo metu turintis teisę į žvejybos kvotą vidaus vandenyse, išskyrus ūkio subjektus, kurie turi teisę į žvejybos kvotą tik polderiuose ar (ir) tik specializuotajai stintų žvejybai.

Galimi pareiškėjai:

 1. Pareiškėjui Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka nesustabdytas teisės į žvejybos kvotą galiojimas.
 2. Pareiškėjui Taisyklėse nustatyta tvarka nepanaikinta teisė į žvejybos kvotą.
 3. Tais kalendoriniais metais, kuriais teikiama paraiška, ūkio subjektas savo žvejybos kvotos neviršijo.
 4. Ūkio subjektas netraukiamas administracinėn atsakomybėn už šiurkštų verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimą (taikoma, jei dar nepriimtas nutarimas ir nesumokėta paskirta bauda).
 5. Ūkio subjektas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) jam skirtos teisės į žvejybos kvotą ar jos dalies ir (arba) žvejybos kvotos ar jos dalies nėra išnuomojęs, perleidęs neatlygintinai naudotis ar apsikeitęs žvejybos kvotomis su kitu ūkio subjektu.
 6. Ūkio subjektas paskutinius dvejus kalendorinius metus, einančius iki paraiškos pateikimo metų sausio 1 dienos, ne mažiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus žvejojo. Jei žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo galima žvejoti ištisus kalendorinius metus, reikalavimas dėl mažiausio žvejybos dienų skaičiaus proporcingai sumažinamas, bet veiklos dienų skaičiaus ir dienų, kuriomis galima žvejoti, skaičiaus santykis turi būti toks pat kaip ūkio subjektų vykdžiusių žvejybos veiklą ištisus metus, veiklos dienų skaičiaus ir kalendorinių dienų skaičiaus per metus santykis.
 7. Ūkio subjektas dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos žvejybos veiklą vykdė tik vidaus vandenyse, neturėjo perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir (arba) perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
 8. Ūkio subjektas ar jo atstovas ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – SODRA), išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Pareiškėjas nepadarė veikos (-ų), nurodytos (-ų) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, 10 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ar 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1004, 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, neįvykdė su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) ar Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondu susijusio sukčiavimo, kaip apibrėžta 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis 3 straipsnyje;
 3. Pareiškėjui neiškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla, nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos, jis nelikviduojamas, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 4. Pareiškėjas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip ši sąvoka apibrėžta Europos Komisijos komunikato Nr. 2014/C 249/01 „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 2.2 skirsnyje nustatytus kriterijus, arba ją pakeisianti įmonė; 
 5. Pareiškėjui nėra išduotas ir dar neįvykdytas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;
 6. Pareiškėjas nėra pateikęs paraiškos paramai dėl žvejybos veiklos sustabdymo iš Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo ar kitų viešųjų lėšų.

Pareiškėjų įsipareigojimai:

 1. Nuo paraiškos pateikimo dienos neperleisti žvejybos kvotos arba jos dalies kitiems ūkio subjektams;
 2. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie sprendimą skirti išmoką gavimo dienos nutraukti verslinę žvejybą visuose vidaus vandenų telkiniuose ir nebeprašyti suteikti teisę į žvejybos kvotą.  Jei po informacijos apie sprendimą skirti išmoką gavimo dienos praėjus daugiau kaip 5 darbo dienoms pareiškėjas vykdo verslinę žvejybą arba prašo suteikti teisę į žvejybos kvotą, išmokos sutartis su juo nesudaroma.
 3. Sutikti, kad Agentūros atstovai patikrintų pateiktus duomenis (išskyrus asmens duomenis), gautų papildomos informacijos apie išmoką už teisę į žvejybos kvotą nuo paraiškos pateikimo iki lėšų išmokėjimo dienos;
 4. Sutikti, kad asmenys, įskaitant nepriklausomus ekspertus, turintys teisę audituoti, kontroliuoti, tikrintų, kaip yra laikomasi sąlygų ir prisiimtų įsipareigojimų, už ką buvo skirta išmoka, bei sudaryti tam sąlygas penkerius metus nuo paraiškos pateikimo dienos.

Išmokos apskaičiavimas:

Didžiausia galima išmokos suma pareiškėjams apskaičiuojama pagal formulę nustatytą Aprašo 15 p.:

 • I = p + t + d+ e, kur:
 • I – išmoka;
 • p – pareiškėjo 2018–2022 m. vidaus vandenų telkinyje (telkiniuose), kuriame (kuriuose) turėjo teisę į žvejybą, iš žvejybos veiklos turėtos pajamos (Eur) (detalus paaiškinimas Aprašo 15 p.);
 • t – pareiškėjo su žvejybos veikla susijusio ilgalaikio materialaus turto – žvejybos laivų, ir jų dalių ir žvejybos įrankių, kuriais ūkio subjektas turėjo teisę žvejoti pagal jam skirtas žvejybos kvotas, likutinė vertė (Eur), šio turto transportavimo iki sunaikinimo vietos ir sunaikinimo išlaidos (Eur) (detalus paaiškinimas Aprašo 15 p.);
 • d – darbuotojų atleidimo išlaidos (Eur) (detalus paaiškinimas Aprašo 15 p.);
 • e – nuostoliai (Eur) (detalus paaiškinimas Aprašo 15 p.);
 • Papildomos išmokų apskaičiavimo sąlygos nurodytos Aprašo 16.1-16.7 punktuose.

Išmokų sutarčių sudarymas ir išmokų mokėjimas:

Agentūra per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos  parengia išmokos sutarties projektą ir organizuoja jos pasirašymą su pareiškėju. Pareiškėjas nuo išmokos sutarties įsigaliojimo dienos tampa išmokos gavėju ir Aprašo 29 punkte numatyti išmokos gavėjų įsipareigojimai, taikomi nuo išmokos sutarties įsigaliojimo dienos.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. birželis 3 d. 8.00 val. iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. 16.00 val.

Paraiškos vertinimui priimamos iki kvietime nurodyto termino pabaigos. Agentūros sprendimu paraiškų teikimo terminas gali būti pratęstas. Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per APVIS automatine žinute ir el.paštu. Kai registruotose paraiškose prašoma išmokoms suma viršija kvietime nurodytą einamųjų metų lėšų sumą, paraiškos įtraukiamos į rezervinį sąrašą.
Rezervinis sąrašas pildomas, kol baigiasi kvietime nurodytas terminas. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS ir sprendimas skirti išmoką priimamas, jei priėmus sprendimus skirti išmokas pagrindiniame sąraše esančioms paraiškoms, lieka lėšų. Pasibaigus kvietime nurodytai lėšų sumai, likusios pateiktos paraiškos, dėl kurių nepriimtas sprendimas dėl išmokos skyrimo, nenagrinėjamos, o paraiškėjai informuojami apie nenagrinėjimo priežastis. Paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas, šios nenagrinėtos paraiškos nagrinėjamos prioriteto tvarka pagal registracijos datą. Paskelbus naują kvietimą, Agentūra gali paprašyti atnaujinti informaciją paraiškose, kurios buvo įtrauktos į rezervą.

Paraiškas išmokai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA.

Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA.

Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškos pildymo instrukciją rasite ČIA.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę rasite ČIA.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Įgaliojimas teikti paraišką (jeigu teikia ne juridinio asmens vadovas).
 2. Pareiškėjo deklaracija, rasite ČIA.
 3. Išmokos skaičiuoklė, rasite ČIA.
 4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (rasite ČIA), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/asr
 5. Pareiškėjo paskutinių dviejų finansinių metų (2022 m., 2023 m.) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registre, jeigu dokumentai registre nėra pateikti – teikiami su paraiška; taikoma kai pareiškėjas yra juridinis asmuo).
 6. Vėliausio patvirtinto metinio ataskaitinio laikotarpio balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, kai apskaita tvarkoma dvejybiniu būdu (taikoma kai pareiškėjas yra ūkinę veiklą vykdantis fizinis asmuo).
 7. Numatomų sunaikinti žvejybos laivų, jų dalių ir (ar) verslinės žvejybos įrankių likutinę vertę pagrindžiantys turto apskaitos dokumentai, jei prašoma į išmoką įskaičiuoti numatomų sunaikinti žvejybos laivų ir (ar) verslinės žvejybos įrankių likutinę vertę;
 8. Žvejybos žurnalo duomenys, kuriame įrašytas įrankio plombos numeris ar kitus įrodymus, kad žvejybos įrankiais, kurių likutinę vertę ir sunaikinimo išlaidas prašoma įskaičiuoti į išmoką, pareiškėjas žvejojo bent kartą per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo;
 9. Transportavimo ir sunaikinimo išlaidoms pagrįsti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai;
 10. Planuojamas nutraukti darbo sutartis ir jų pakeitimus, kiekvieno darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio apskaičiavimą pagrindžiantį apskaitos dokumentai;
 11. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštas, kuriame pateikta informacija apie ūkio subjektui nustatytiną sankcijos dydį, jei prašoma į išmoką įskaičiuoti nurodytus nuostolius;
 12. Kiti dokumentai.

Pagrindiniai teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 patvirtinta Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklos „Išmokų skyrimas ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose“ finansavimo sąlygų aprašas (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4219830f5e111ec8fa7d02a65c371ad/asr
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-356 „Dėl išmokų ūkio subjektams už perleidžiamas teises į žvejybos kvotą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/433b3b90743811eeadbcc0bf53e6c339?jfwid=-i2zjrdzhi
 3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3294c90041f611e59cf1cfda14b526c5/asr
 5. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V1-46 „Dėl Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.373096/asr
 6. Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. VIII-1756 „Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104591/asr
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 „Dėl duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.352995/asr

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:

Esant klausimams, prašome kreiptis el. p.: zvejyboskvotos@apva.lt; tel. Nr.: +370 602 86 818