Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas 2022-12 Nr. KK-AM-SED01

Priemonė: Saulės elektrinės daugiabučiams

Paraiškos priimamos nuo : 2022-12-09 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-12-08 24:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 3000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 2.6. papunkčio veiklą „Saulės elektrinės daugiabučiams“ (toliau – Priemonė)

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gruodžio 9 d. 8.00 val. iki 2023 m. gruodžio 8 d. 24.00 val. arba kol pakaks skirtų lėšų paramai. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Paramos gavėjai/pareiškėjai

Pareiškėju gali būti:

1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

2. AEI bendrija arba Piliečių bendrija;

3. daugiabučio namo savininkų bendrija;

4. bendrojo naudojimo objektų administratorius;

5. asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;

6. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.

Finansuojamos priemonės

Saulės elektrinė ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado ir kurios galia neviršija 100 kW. Pareiškėjai atskiru susitarimu nusistato saulės elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų padalijimą gyventojams. Butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kW galią.

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones išmokėtos lėšos 10 kW galios įrangai įrengti ar pagal priemonę kompensacinė išmoka išmokėta 10 kW galios įrangai įsigyti, tam pačiam butui ir kitų patalpų savininkui (pagal unikalų numerį) kompensacinė išmoka pagal priemonę daugiau neskiriama.

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones ar priemonę lėšos išmokėtos iki 10 kW įrangai įrengti, kompensacinė išmoka tam pačiam butui ar kitoms patalpoms (pagal unikalų numerį) gali būti skirta tik galiai (kW), kurios trūksta pasiekti 10 kW suminę galią.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos – elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame gyvenamajame name.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

1. išlaidos, kurios apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

2. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

3. išlaidos, kai išrašytos PVM sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai ir (ar) jos apmokėtos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo lėšomis;

4. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

5. išlaidos, kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai;

6. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

7. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

8. sutarčių administravimo mokesčiai;

9. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos.

Subsidijos dydis

Kompensacinės išmokos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir įtampos keitiklį) yra 363,91 Eur už 1 kW be PVM saulės elektrinės įrengtosios galios (440,33 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM), o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 273,77 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (331,26 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimą (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas).

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/

Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštas videoinstrukcijas. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo, prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf

Video demo pristatymas prieinamas čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privaloma pateikti:

1. kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria saulės elektrinės įrengimui daugiabutyje pagal Aprašo 9.2 punktą. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas Pareiškėjas, Projektu įgyvendinamos priemonės, investicijų suma Projektui įgyvendinti, Pareiškėjų įsipareigojimas užtikrinant Projekto finansavimą.

2. Pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projektą įgyvendinti pavedama ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui). >>>

3. Projektui įgyvendinti reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą, (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės skirti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas Pareiškėjų sutikimas gauti lėšų Projektui įgyvendinti).

4. investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, >>>.

5. pareiškėjo deklaraciją, nurodytą Agentūros kvietime >>>.

Teisės aktai

  1.  Klimato kaitos programos saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimo kompensacinių išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-373 (toliau – Tvarkos aprašas) >>>;
  2. 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 >>>;
  3. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
  4. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
  5. Pavyzdinė pavedimo organizuoti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų, skatinant įrengti saulės elektrines daugiabučiuose, projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą, sutarties forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. T1-446 „Dėl pavyzdinės pavedimo organizuoti klimato kaitos programos kompensacinių išmokų, skatinant įrengti saulės elektrines daugiabučiuose, projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą, sutarties formos patvirtinimo“ >>>.

Kita informacija:

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas.

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 45 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Vertinant paraišką nustatoma, ar ji tinkamai užpildyta, ar Pareiškėjas gali gauti kompensacinę išmoką.

Agentūra, vykdydama paraiškų vertinimą, subsidijų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Susipažinti su asmens duomenų tvarkymo tvarka galima čia >>>.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00 

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Akvilė Naikutė

Pirmadieniais - Penktadieniais 8:00 iki 12:00

akvile.naikute@apva.lt, tel. 8 664 36 936

Gediminas Rimdžius

Pirmadieniais - Penktadieniais 8:00 iki 12:00

gediminas.rimdzius@apva.lt, tel. 8 608 32 249

Konsultacijos:

Pirmadieniais - Penktadieniais 8:00 iki 17:00

judumas@apva.lt, 8 614 99 699

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2023-06-29