Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui Nr. KK-AM-APP01

Priemonė: SUBSIDIJOS IR DOTACIJOS REGIONINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PLANŲ PROJEKTŲ RENGIMUI

Paraiškos priimamos nuo : 2021-11-25 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-02-28 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 800000.00 Eur.

Kvietimui skirta suma, Eur:    

800 000,00

Kvietimo data

2021-11-25

Galimi pareiškėjai

Regionų plėtros tarybų administracijos (dotacijų gavėjai), Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (subsidijų gavėjai)

Galimi partneriai

Regionų plėtros tarybų administracijos , Regioniniai atliekų tvarkymo centrai , Savivaldybių administracijos

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:  

Subsidija ar dotacija teikiama regioninių ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui.

Siekiami rodikliai:

– „Patvirtintų regioninių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų skaičius“ – 10 vnt.

– „Patvirtintų savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų skaičius“ – 60 vnt.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma: 

Finansuojama ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano (ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV)) išlaidų ir ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plano (ir SPAV) rengimo paslaugų išlaidų.

Finansavimo intensyvumas 

100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau nei planams nustatyta maksimali suma.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2022 m. vasario 28 d.

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

Nenustatyti.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

Jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pateikiamos partnerystės sutartys, ketinimo protokolai ar kiti dokumentai, pagrindžiantys numatomą partnerystę.

Teisės aktai:

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas;

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo tvarkos aprašas

Kontaktai:

Egidijus Petraitis Tel.: 8 659 76 105 El.p.: egidijus.petraitis@apva.lt 

Vidas Stašauskas Tel.: 8 678 01778 El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt 

Kita informacija: (pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)    

Paraiškos priimamos iki 2022-02-28.

Kita aktuali informacija:
(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)    

Rengiant paraiškas atkreipti dėmesį į:

•    Subsidija ar dotacija teikiama su regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimu susijusių paslaugų bei veiklų, būtinų rengiant minėtus planus, įsigijimui;
•    Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką pagal tą patį kvietimą finansuojamiems projektams įgyvendinti. Paraiška gali apimti vieną regiono ir kelių savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimą;
•    Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra išlaidos, kurios patirtos po 2021 m rugsėjo 17 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;
•    Parterio,-ių išlaidos savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui gali būti įtraukiamos į projektą;
•    Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. lapkričio 15 d.

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-12-01