Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse Nr. KK-AM-ATL01

Priemonė:

Paraiškos priimamos nuo : 2020-09-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2020-12-31 16:00

Kompensacinė išmoka: 10000000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 10000000.00 Eur.

Galimi Pareiškėjai

Juridiniai asmenys, didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

1. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.); 

2. technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Netinkamos investicijos

Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo Tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.

Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas:

  • pareiškėjui, jei jis priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai (Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punktas);
  • pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus prieš teikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu planuoja nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai prašoma pagalbos, pabaigos;
  • pareiškėjui, kuris nesugrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

Vartojamos sąvokos

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“) ir kuri yra įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinti galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir yra atsidariusi sąskaitą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) registre (toliau – Sąjungos ŠESD registras).

Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos didelėmis įmonėms, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų:

1) įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Kitos šioje Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemoje (toliau – Valstybės pagalbos schema) vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 ir Tvarkos apraše įtvirtintas sąvokas.

Remiamas sektorius

Pramonės sektoriai, kurie pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirti C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

Remiama veikla

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Reglamento 651/2014 14 straipsnio nuostatomis.

Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Reglamento  Nr. 651/2014 14 straipsnio 7 dalis).

Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti.

Paraiškų vertinimo eiga

Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos, visiškai atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etapui.  

Aplinkosauginis–techninis projekto vertinimas turėtų trukti ne ilgiau kaip 90 darbo dienų nuo atliktos paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

Įvertintos paraiškos ir vertinimo rezultatai, išvados kartu su užpildyta atsakingosios institucijos nustatyta projekto apibendrinimo forma ir kita su projektu susijusia informacija atsakingosios institucijos raštu teikiami Aplinkos ministerijai

Paraiškų priėmimo būdas - tęstinis. Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo Priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas.

Subsidijos intensyvumas

Maksimali subsidijos suma - 10 mln. eurų. Pagal Reglamento Nr. 651/2014 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai

1. Taršos leidimo (ŠESD, TIPK) kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimas);

2. Preliminarūs CO2 sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma CO2 įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan.;

3. Apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais;

4. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: banko ar kitos kredito įstaigos paskola (pateikiamas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu) arba pareiškėjo nuosavos lėšos (pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą projektui. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, lėšų suma ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti);

5. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detaliojo plano kvietimą).

Teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“>>>;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo” >>>;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo” >>>;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ >>>;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.

Informacija teikiama:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Kontaktiniai asmenys:

Toma Juraitė, el. paštas toma.juraite@apva.lt, tel. 8 607 61 049;

Monika Ozarinskienė, el. paštas monika.ozarinskiene@apva.lt, tel. 8 646 08 462

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2020-09-01