Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas 2021-07 Nr. LAAIF-AM-PV01

Priemonė: Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas

Paraiškos priimamos nuo : 2021-07-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-08-30 24:00

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos naudojimo 2021–2023 m. vandens apsaugos 2.1.1.2. kryptį „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu“  

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus viešąsias nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančias vandentvarkos įmones.

Pareiškėjas turi neatitikti sunkumų patiriančios įmonės sąvokos, kaip tai apibrėžia 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punktas. Atsižvelgiant į galimą COVID pandemijos poveikį Pareiškėjui, paraiškos vertinimo metu bus tikrinama ar paraiškos pateikimo metu Pareiškėjas ir Įmonių grupė/Susijusios įmonės (jei Subsidijos gavėjas priklauso Įmonių grupei/turi susijusių įmonių) yra pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo  sudėtis. Jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ „Registrų centras“.  Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami.

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis vandens aplinkos apsaugos efektas.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Finansuojama įrangos, įrenginių, mažinanačių nuotekų užterštumą, įsigijimas, transportavimas, montavimas ir derinimas. Tinkamų išlaidų sąrašą rasite čia.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 000 000 EUR

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

1.    Projekto įgyvendinimo vieta (galima gauti iki 10 balų);
2.    Nuotekų išvalymo laipsnis (galima gauti iki 10 balų);
3.    Projekto poveikis aplinkai
3.1.    Teršiančių medžiagų pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A dalį kiekio sumažėjimas (galima gauti iki 50 balų);
3.2.    BDS7 kiekio nuotekose sumažėjimas (galima gauti iki 10 balų);
3.3.    Bendro azoto kiekio nuotekose sumažėjimas (galima gauti iki 10 balų);
3.4.    Bendro fosforo kiekio nuotekose sumažėjimas (galima gauti iki 10 balų);

Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę galima rasti čia.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais teikiama per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt. 

Naudinga informacija:

  • Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.
  • Tinkamų išlaidų sąrašą rasite čia.

Teisės aktai:    

Kontaktiniai asmenys:

Akvilė Naikutė  – tel. 8 664 36 936, el. p. akvile.naikute@apva.lt

Vidas Stašauskas – tel.  8 678 01 778, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2021-07-16