Priemonė: Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse

Paraiškos priimamos nuo : 2023-11-20 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2026-02-27 17:00

Kompensacinė išmoka: 1369823.30 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1369823.30 Eur.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose). (Sostinės regionas, didelės įmonės)“

Data 2023-11-20 Nr. 08-012-J-0001-J01

1. INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

1.1. Atsakinga institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1.2. Administruojančioji institucija

T ​viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

1.3. Programa

T Planas „Naujos kartos Lietuva“ Finansuoja Europos Sąjunga „NextGenerationEU“

1.4. ES fondas (jei taikoma)

Netaikoma

1.5. Finansavimo forma

T 01 Dotacija

1.6. Regionas

Pasirenkama iš: 

☐ Netaikoma 

☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 

T Sostinės regionas 

1.7. Apskritis

Netaikoma

1.8. JP projektų atrankos būdas

Taikomas tęstinis paraiškų atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

1.9. Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

1 369 823,30 Eur (milijonas trys šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai, 30 ct)

1.10. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais) (jei taikoma)

1 369 823,30 Eur (milijonas trys šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai, 30 ct)

1.11. Finansuojamoji dalis

Iki 25 proc.

1.12. Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma)

Ne mažiau 75 proc.

2. BENDRI REIKALAVIMAI (rengiama remiantis PFSA, kvietimų teikti paraiškas plano informacija)

2.1. Finansuojama JP projektų veikla

Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra (t. y. elektromobilių įkrovimo stotelių su viena ar daugiau įkrovimo prieigų (toliau – stotelės su prieiga (-omis) įsigijimas, montavimas / įrengimas) darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose).

2.2. Galimi JP projektų pareiškėjai

Juridiniai asmenys turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą – didelės įmonės (kaip tai yra apibrėžta LR įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje išskyrus tas, kurios veikia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalyje nurodytame sektoriuje ir (arba) atitinka šio straipsnio 4 dalyje Reglamento (ES) Nr. 651/2014 netaikymo nuostatas), įsigyjantys ir įrengiantys viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą (elektromobilių įkrovimo stoteles su prieiga (-omis)).

2.3. Pareiškėjų tipas

☐ Viešasis

T Privatusis

2.4. Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Rodiklio pavadinimas

Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams (RRFCI03) skaičius

Matavimo vienetai

Vnt.

2.5. Minimali siektina reikšmė

Rodiklio pavadinimas

Pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams (RRFCI03) skaičius

Siektina reikšmė

305

2.6. Reikalavimai JP projektams

Tinkamos finansuoti išlaidos

 1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų taisyklės) VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus ir CPVA parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
 2. Avanso mokėjimai neatliekami
 3. JP projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po JP projekto paraiškos pateikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos. Projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki JP projekto paraiškos registravimo dienos, finansavimas neskiriamas.
 4. Tinkamos kompensuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo ne vėliau kaip iki kvietimo termino pabaigos ir atitikti Elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius, nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras).
 5. Pridėtinės vertės mokestis nefinansuojamas.
 6. Kryžminis finansavimas netaikomas.

Projekto finansavimo, mokėjimų prašymų teikimo, atsiskaitymo detalūs reikalavimai:

Išlaidų kompensavimo prašymai teikiami įvykdžius projekto veiklas (ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 27 d.). Jeigu projekto metu įrengiama ne viena elektromobilių įkrovimo stotelė, gali būti teikiami keli kompensavimo prašymai įrengus elektromobilių įkrovimo stotelę.

Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui yra:

 • Iki 25 proc (didelėms įmonėms) Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-35-01, FĮ-35-03,  FĮ-35-05, FĮ-35-07, FĮ-35-09, FĮ-35-11, FĮ-35-13, FĮ-35-15, supaprastinto įkainio už kiekvieną įsigytą ir įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis);

 Sąlygos gauti kompensaciją

1. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai:

1.2 Pagal Aprašą finansuojamos elektromobilių įkrovimo prieigos gali būti: įprastos galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia turi būti ne mažesnė kaip 11 ir ne didesnė kaip 22 kW (toliau – įprastos galios prieiga);

1.3 vidutinės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW (toliau – vidutinės galios prieiga);

1.4 didelės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW (toliau – didelės galios prieiga);

1.5 labai didelės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW (toliau – labai didelės galios prieiga).

2. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) turi atitikti Elektromobilių įkrovimo prieigų prieinamumo specifikaciją PAS 1899:2022.

3. Kai elektromobilių įkrovimo stotelė turi kelias skirtingos galios elektromobilių įkrovimo prieigas, tokiai elektromobilių įkrovimo stotelei taikomi reikalavimai, skirti jos didžiausios galios elektromobilių įkrovimo prieigai.

4. Vienos elektromobilių įkrovimo stotelės suminė galia apima visų joje esančių elektromobilių įkrovimo prieigų galią.

5. Elektromobilių įkrovimo prieigos, išskyrus belaidžius arba induktyviuosius įrenginius, turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos patvirtintuose standartuose numatytus reikalavimus dėl transporto priemonių jungčių įvadų ir matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo. Jungtis – fizinė įkrovimo prieigos ir elektrinės transporto priemonės sąsaja, per kurią keičiamasi elektros energija.

6. Jei elektromobilių įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz., „Type 2“, „Combo 2“, „CHAdeMO“ ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus Europos Sąjungos standartus:

6.1 įprastos ir vidutinės galios prieigose turi būti įrengiamos 2 tipo („Type 2“) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017;

6.2 didelės ir labai didelės galios prieigose turi būti įrengiamos „Combo 2“ jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-3:2014.

7. Visose didelės ir itin didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis.

8. Privalo būti sudarytos sąlygos įrengtoje elektromobilių įkrovimo prieigoje įkrauti elektromobilį neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriumi, t. y. užtikrinta galimybė už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių:

8.1 Elektromobilių įkrovimo stotelė su įprastos ir (arba) vidutinės galios prieiga turi turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Greitojo atsako kodas (QR kodas) – ISO/IEC 18004:15 atitinkantis duomenų kodavimo ir vizualizavimo kodas.

8.2 Elektromobilių įkrovimo stotelė su didelės ir (arba) labai didelės galios prieiga turi turėti mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles.

8.3 Vienas Aprašo 3.4.8.1 arba 3.4.8.2 papunktyje nurodytas prietaisas gali būti skirtas ir kelioms elektromobilių įkrovimo prieigoms.

9. Elektromobilių įkrovimo prieigoje turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. Ši informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą turi apimti visas kainos dedamąsias, kurias operatorius taiko įkrovimo seanso kainai apskaičiuoti.

10. Elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, 4G ar kt.).

11. Elektromobilių įkrovimo prieigų operatorius privalo užtikrinti, kad visos jo eksploatuojamos viešai prieinamos įkrovimo prieigos yra skaitmeniniais ryšiais susietos elektromobilių įkrovimo prieigos.

12. Visose įprastos galios elektromobilių įkrovimo prieigose turi būti galimas išmanusis įkrovimas, t. y. įkrovimo operacija, kai elektros energijos tiekimo baterijai intensyvumas koreguojamas dinamiškai pagal elektroniniu ryšiu gaunamą informaciją.

13. Įrengiant elektromobilių įkrovimo stoteles su prieiga (-omis) turi būti įrengiamos ir išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos, skirtos į tinklą perduotos elektros energijos kiekiui arba iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekiui matuoti.

14. Visos įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieigomis privalo turėti Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinės sistemos (toliau – IS) tvarkytojo suteiktus unikalius identifikacinius kodus, būti įregistruotos IS ir neatlygintinai jai teikti statinius ir dinaminius duomenis:

14.1 elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti pritaikyta teikti statinius (elektromobilių įkrovimo prieigų geografinė padėtis, jungčių skaičius, neįgaliesiems skirtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, elektromobilių įkrovimo stotelės, degalinės savininko, įkrovimo operatoriaus kontaktinė informacija, darbo valandos, identifikavimo (ID) kodai, jungties tipas, srovės rūšis (kintamoji / nuolatinė srovė), atiduodamoji galia (kW)) ir dinaminius duomenis (veikimo būsena (veikia / neveikia), prieinamumas (naudojama / nenaudojama), ad hoc kaina);

14.2 IS operatoriai statinius ir dinaminius duomenis į IS modulį teikia automatizuotu būdu per atvirąjį elektromobilių įkrovimo prieigų protokolą (angl. Open Charge Point Protocol) ne senesnį kaip 1.5 versijos, arba per atvirąjį elektromobilių įkrovos stotelių sąsajos protokolą (angl.  Open Charge Point Interface Protocol) ne senesnį kaip 2.2  versijos, arba kitu, su IS modulio valdytoju suderintu, protokolu.

15. Elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga turi būti įrengta visuomenei prieinamoje vietoje arba patalpose.

16. Elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga turi būti prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę arba kitu elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriaus iš anksto nustatytu ir IS skelbiamu laiku.

17. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi būti tinkamai pažymėta kelio ženklais ir kelio ženklinimu.

18. JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad visa sukurta viešai prieinama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra būtų įrengta taikant universalaus dizaino reikalavimus ir pritaikyta naudotis visų visuomenės grupių atstovams:

18.1 elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) ir jos įrengimas turi atitikti universalaus dizaino principus ir turi būti užtikrinamos galimybės ja naudotis elektromobilių naudotojams, turintiems individualių (pvz., nėščios moterys, senyvo amžiaus žmonės ar kt.) arba specialių (pvz., judėjimo ir kt. negalių) poreikių;

18.2 elektromobilių įkrovimo prieigos turi būti apšviestos, saugumo sumetimais prie jų gali būti montuojamos vaizdo stebėjimo kameros;

18.3 elektromobilio statymo vietoje turi būti iš visų pusių palikta pakankamai vietos aplink elektromobilį išlipimui, specialios paskirties vežimėlio iškėlimui ir netrukdomam keliui nuo elektromobilio iki elektromobilio įkrovimo stotelės (taip pat specialios paskirties vežimėlio apsisukimui prie elektromobilių įkrovimo stotelės ir elektromobilio įkrovimo įjungimui / išjungimui); išlipimui įrengti turi būti paliktas ne mažesnis kaip 1 m pločio tarpas;

18.4 elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti lengvai prieinama / privažiuojama (negali būti įrengiama bordiūrų, įkrovimo jungčių kabelių ant žemės ar kitų įrenginių, ribosiančių priėjimą arba privažiavimą specialios paskirties vežimėliu);

18.5 elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti paprastai naudojama: lengvai pasiekiama, įjungiama / išjungiama (rekomenduojamas prietaiso įrengimo aukštis ne didesnis kaip 1,2 m), lengvai įkrovimui reikalinga įranga ištraukiama / įstatoma, pakeliama pagal svorį (rekomenduojama iki 2 kg), paprastas ir aiškus apmokėjimas, atitinkantis nustatytus reikalavimus);

18.6 elektromobilio įkrovimo stotelės ekranas turi būti aiškiai matomas (ne aukščiau kaip 1,2 m) esant bet kokio tipo apšvietimui, taip pat suprantamas (pvz., negalias dėl spalvų atskyrimo turintiems asmenims) elektromobilių naudotojams;

18.7 gali būti įrengiamos elektromobilių indukcinio statinio belaidžio įkrovimo prieigos ir prieigos, pritaikytos automatizuotoms elektromobilių įkrovimo paslaugoms;

18.8 gali būti įrengiamos nuo kritulių dengtos elektromobilių įkrovimo vietos, šalia vietų, kurios tinkamos palaukti, turi tualetus, galimybę įsigyti maisto ir gėrimų, atsisėsti.

19. Elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti tinkamai įrengta ir turėti priežiūros sutartį, užtikrinančią priežiūrą visą eksploatavimo laikotarpį, vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninę saugą, elektromagnetinį suderinamumą, elektrotechnikos gaminių saugą reglamentuojančiais teisės aktais, ir nekelti grėsmės elektromobilių įkrovimo prieigų naudotojams ir (ar) jų transporto priemonėms. Elektromobilių įkrovimo stotelės (prieigos) gedimų šalinimas turi būti užtikrintas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų.

20. Elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriai, siekiantys teikti elektromobilių įkrovimo paslaugas elektromobilių įkrovimo stotelėse Projektų taisyklių 248.2 papunktyje nurodytą laikotarpį (5 metus), skirtą investicijų tęstinumui garantuoti, jei jie nėra pagal JP projektą laikomi JP projekto pareiškėjais, turi būti atrenkami konkurencingos procedūros būdu.

21. Elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriai, kurie savo infrastruktūroje siūlo arba leidžia sutartimis pagrįstus mokėjimus, turi nediskriminuoti judumo paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, taikydami lengvatines prieigos sąlygas arba be objektyvaus pagrindo diferencijuodami kainas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 9 dalis).

22. Ant elektromobilių įkrovimo stotelės turi būti nurodytas kontaktas (specialus mygtukas arba telefono numeris) informacijai dėl elektromobilių įkrovimo stotelės (prieigos) gedimo pranešti arba pagalbai dėl įkrovimo paslaugos gauti.

23. Įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) lauke arba atvirose vietose be sienų ar stogo, įrengiamos elektromobilių įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę.

24. Įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis), kuri nėra montuojama (-os) ant sienos, o yra statoma (-os) ant žemės, prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IK-10 atsparumo smūgiams klasę.

25. Elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi turėti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių gamyklinę įrangos garantiją.

26. Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros įrenginių įrengimo atestatą.

27. JP projekto pareiškėjas apie planuojamos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimą turi iš anksto raštu informuoti JP vykdytoją, pateikti Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) išduotas technines prijungimo sąlygas, jei įrengiamas atskiras elektros įvadas, arba objekto, į kurio vidaus elektros tinklą būtų prijungiama elektromobilių įkrovimo stotelė, savininko rašytinį suderinimą.

28. Jei įrengiamas atskiras elektros įvadas, JP projekto pareiškėjas turi per 12 mėnesių nuo ESO išduotų techninių prijungimo sąlygų pasirašyti su elektros operatoriumi elektros prijungimo sutartį ir sumokėti elektros prijungimo įmoką.

29. Visos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieigomis turi būti įrengtos darnaus judumo miestuose planų nerengusių savivaldybių vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose, ir atitikti ne mažesnius, nei nustatyta plane, įkrovimo prieigų skaičiaus ir galios reikalavimus.

30. Visos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieigomis turi būti įrengtos JP projekto pareiškėjo valdomame nekilnojamojo turto objekte.

31. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

32. Vienam Pareiškėjui (vienam juridiniam asmeniui) veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose“ įgyvendinimui suteikta dotacija iš viso (sumuojant visas juridinio asmens pateiktas paraiškas) negali viršyti 9 000 000 (devynių milijonų) eurų.

33. Vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas elektromobilių įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) skaičius viename nekilnojamojo turto objekte.

Siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio nuostatoms, JP projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po JP projekto paraiškos pateikimo JP vykdytojui dienos. JP projektui, kurio veiklos pradėtos įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, finansavimas neskiriamas.

2.7. Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

FĮ-35-01

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

1558,07 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-03

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

4412,99 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-05

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

16743,70 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-07

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

19628,70 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-09

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

33910,36 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-11

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

39526,79 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-13

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

51615,43 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

Kodas

FĮ-35-15

Versija

01

Pavadinimas

Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM.

Dydis (eurais arba proc.)

68485,43 Eur.

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo ir (ar) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, JP projekto vykdytojo deklaracija, kuriuose turi būti nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius.
 2. ESO išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui.
 3. Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus, ar lygiavertį dokumentą).

2.8. Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus. Specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai nėra nustatomi.

2.9. JP projektų specialieji atrankos kriterijai (jei taikoma)

Netaikoma

2.10. JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai (jei taikoma)

Netaikoma

2.11. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

HP reikalavimai

 1. Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.
 2. Įgyvendinant JP projektą elektromobilių įkrovimo infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir turi būti užtikrintas prieinamumas ir veiksminga nediskriminacinė prieiga visiems naudotojams.
 3. JP projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

Chartijos reikalavimai

Įgyvendinant JP projekto veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

2.12. JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne ilgiau kaip iki 2026 m. vasario 27 d.

Įvykdytos veiklos bei pateiktas tinkamai užpildytas galutinis mokėjimo prašymas turi būti ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 27 d.

2.13. Reikalavimai valstybės pagalbai (jei taikoma)

1. Pagal Aprašą JP projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos viešajai elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnį, Sostinės regione negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. didelėms įmonėms, 45 proc. vidutinėms įmonėms ir 55 proc. mažoms įmonėms, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 35 proc. didelėms įmonėms, 55 proc. vidutinėms įmonėms ir 60 proc. mažoms įmonėms elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) fiksuoto vieneto įkainio be PVM.

2. Valstybės pagalba neteikiama:

1) sunkumus patiriančioms įmonėms;

2) ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

3) ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 punkto a dalies taikymo sritį;

4) jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų 15 000 000 (penkiolika milijonų) eurų (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio s) dalis);

5) jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.

3. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

1) bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

2) bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 5 punkte nustatytos pagalbos ribos.

4. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

5. Projekto paraiškos vertinimo metu patikrinama pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

6. Projekto vykdytojas turi užtikrinti dokumentų saugojimą 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 punkte.

2.14. Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo (jei taikoma)

 1. Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 2. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš JP projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą 5 metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus.
 3. Pareiškėjas įsipareigoja be JP vykdytojo sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga (-omis), už kurią (-ias) skirta kompensacija, mažiausiai 5 metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

2.15. Kiti reikalavimai

Nustačius, kad pareiškėjas pateikė klaidingą ir (ar) melagingą informaciją ir (ar) nesilaikė Apraše nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilių įkrovimo infrastruktūra per eismo įvykį ar dėl nenumatytų aplinkybių ir (ar) nenugalimos jėgos buvo sugadinta nepataisomai, pareiškėjas JP vykdytojo nustatyta tvarka privalo grąžinti kompensaciją.

2.16. Taikomi teisės aktai

 1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ poveiklės „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (rasite ČIA)
 2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (rasite ČIA).

3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

3.1. Paraiškos pateikimo terminas

2023-11-20 08:00 - 2026-02-27 17:00 arba kol baigsis kvietimui skirta lėšų suma, Kvietimas teikti paraiškas gali būti stabdomas anksčiau (nei kvietime nustatytas terminas teikti paraiškas), jeigu, skyrus finansavimą projektų pareiškėjams, yra paskirstyta visa Aprašo 2.16 papunktyje nurodytam kelio ruožui nustatyta finansavimo suma arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų JP projektų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos kvietimui numatytos lėšos. Jeigu gautose paraiškose prašoma suma viršija ruožui numatytą finansavimą, gali būti sudaromi rezerviniai JP projektų, kurie būtų finansuojami skyrus papildomų lėšų ar perskirsčius atskiriems ruožams numatytas finansavimo sumas, sąrašai.

3.2. Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

Paraiškos formos pateikimo būdas: Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: www.apva.ltwww.apvis.apva.lt

3.3. Privalomi priedai

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Užpildytas Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas);
 2. Įrodymai dėl stabilių ir pakankamų finansų išteklių ir galimybės užtikrinti veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui būtinas įgyvendinti išlaidas ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis; nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai (pvz., banko paskola arba ketinimų protokolas su banku dėl paskolos, nuosavos lėšos, savininko / steigėjo piniginiai įnašai ir kt.) turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu;
 3. Informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ pagal projektų įgyvendinimo plano formos (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus, kai elektromobilių įkrovimo prieigos įrengiamos „Natura 2000“ teritorijose;
 4. Pareiškėjo paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);
 5. Pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaracija, jei pareiškėjas maža arba vidutinė įmonė (deklaracija pasiekiama https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai; deklaracija, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad įmonė nėra SVV statuso, ir nurodoma informacija apie susijusių įmonių sąrašą);
 6. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą – pagal Projektų įgyvendinimo plano formos (Projektų taisyklių 1 priedas) 4 priede pateiktą formą;
 7. Patvirtinimas, kad projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus (pvz., juridinio asmens vadovas (veikiantis pagal įstatus) arba jo formaliai įgaliotas asmuo), yra priėmęs sprendimą pritarti projekto pareiškėjo teikiamai projekto paraiškai ir projekto įgyvendinimui;
 8. Pareiškėjo nekilnojamojo turto objekto (-us) valdymo teisę įrodantys dokumentai – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas, arba nekilnojamojo turto objekto (arba jo dalies, reikalingos įgyvendinti projekto veiklas) valdymo teisę kitais teisėtais būdais pagrindžiantys dokumentai, arba pasirašytas ketinimų protokolas, arba preliminari nuomos sutartis, arba panaudos davėjo ar nuomotojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;
 9. Patvirtinimas (kartu su paraiška sugeneruota deklaracija, kurią patvirtina pareiškėjas teikdamas paraišką), kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus / leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte (Deklaracija ČIA).

3.4. Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Konsultacijos teikiamos:

Andrius Venckus, tel.: 8 602 84 281

Simona Kirkilienė, tel.: 8 602 86 791

Inga Dikčienė tel.: 8 652 89 011

3.5. Kita aktuali informacija

Paraiškų vertinimas ir atranka

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar iš dalies, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti pareiškėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, pareiškėją informuoja apie ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą trūkstamų dokumentų arba patikslintos paraiškos, arba informacijos pareiškėjas nepateikia, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paraišką, per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja pareiškėją nurodydama atmetimo priežastis. Jas pašalinęs pareiškėjas iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos turi teisę paraišką teikti pakartotinai.

Paraiška atmetama, jeigu:

 1. paraiška pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui;
 2. paraiška neatitinka bent vieno Projektų taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus;
 3. paraiška neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų;
 4. pareiškėjas veikia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalyje nurodytame sektoriuje ir (arba) atitinka šio straipsnio 4 dalyje Reglamento (ES) Nr. 651/2014 netaikymo nuostatas;
 5. pareiškėjas nepateikia visų Apraše reikalaujamų pateikti dokumentų per prašyme juos pateikti nurodytą terminą.

Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjams, įtrauktiems į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą.

3.6. Priedai

-

Kvietimo teikti paraiškas išlaidų tinkamumo požymiai (pildoma INVESTIS, ši dalis neskelbiama ESFIPS)

Laukas

Finansuojamos netiesioginės JP projekto išlaidos

Lauko aprašymas

Žymimasis langelis. Suteikus šį požymį, INVESTIS paraiškos formą ir JP projekto mokėjimo prašymo formą papildo šių išlaidų eilute.