Priemonė: Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Paraiškos priimamos nuo : 2024-01-08 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2025-01-07 17:00

Kompensacinė išmoka: 33000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.

Nuo 2024 m. sausio 8 d. 8.00 val. žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše patvirtintą priemonę „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“ (toliau – Priemonė).

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Paraiškos subsidijai gauti teikiamos per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, jis turi būti pirminės žemės ūkio gamybos veiklą vykdanti labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Sąlygos gauti subsidiją

 • Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neskolingas (laikomas neskolingu) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką APVA, užtikrina, kad projekto išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Parama projektui įgyvendinti yra vienkartinė, pareiškėjas neturi teisės prašyti APVA paramos toms pačioms projekto išlaidoms finansuoti, jeigu jau yra gavęs ar rezervavęs paramą iš kitų finansavimo šaltinių.
 • Finansavimas negali būti skiriamas pareiškėjams, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166).
 • Pareiškėjas ir jo tiekėjai neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina teikdamas paraišką APVA.
 • Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 • Pareiškėjas, užsiimantis žemės ūkio veikla ir būdamas fizinis ar juridinis asmuo, savo vardu yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 • Kai pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, paraišką APVA teikia galutinis paramos gavėjas.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai (per šį laikotarpį, skaičiuojant nuo finansavimo skyrimo APVA direktoriaus įsakymu, turi būti įsigytos prekės, paslaugos, atlikti darbai, sumontuota įranga, suderinta ir eksploatuojama), taip pat pateiktas mokėjimo prašymas APVA kompensuoti projekto išlaidas.

Subsidija gali būti skirta:

 1. Dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklos įrenginiams perdaryti į biodujas ar biometaną naudojančius grūdų džiovyklos įrenginius:
  1. biometano ir (ar) biodujų saugojimo įrenginiams;
  2. biometano ir (ar) biodujų užpildymo įrangai;
  3. biometano ir (ar) biodujų degikliams, degimo kameroms arba (ir) įrenginiams, kuriuose gaminama elektros energija ir šiluma, šilumos perdavimo oro šildymui įrenginiams;
  4. 1.1 – 1.3 papunkčiuose išvardytos įrangos ir sistemų montavimo darbams.

Pareiškėjui už įsigytą įrangą ir atliktus darbus, pateikus vieną mokėjimo prašymą, mokama kompensacinė išmoka. Įgyvendinus projektą turi veikti biodujų ar biometaną naudojanti grūdų džiovykla.

Pareiškėjo projekto išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo APVA dienos.

Kiti reikalavimai pareiškėjams

Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ Registrų centrui 2021 m. ir 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų išsamiai aprašyta nuosavo kapitalo sudėtis. Jeigu, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis, pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ Registrų centrui. Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami. Kai žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai yra fiziniai asmenys, kurie negali pateikti finansinių ataskaitų VĮ Registrų centrui, finansines ataskaitas su paraiška jie privalo pateikti APVA. Jei finansinės ataskaitos APVA nepateikiamos su paraiška, paraiška atmetama.

Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kvietimui skirta bendra paramos suma

2024 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų.

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

Kompensacinė išmoka (subsidija) vienam pareiškėjui yra 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, neviršijant 33 000 eurų.

Subsidija išmokama tik įsigijus ir sumontavus įrangą ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos:

1. Dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklos įrenginiams perdaryti į biodujas ar biometaną naudojančius grūdų džiovyklos įrenginius:

1.1. biometano ir (ar) biodujų saugojimo įrenginiams;

1.2. biometano ir (ar) biodujų užpildymo įrangai;

1.3. biometano ir (ar) biodujų degikliams, degimo kameroms arba (ir) įrenginiams, kuriuose gaminama elektros energija ir šiluma, šilumos perdavimo oro šildymui įrenginiams;

1.4. 1.1 – 1.3 papunkčiuose išvardytos įrangos ir sistemų montavimo darbams.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga turi būti nauja, nenaudota, atitikti tokiai įrangai taikomus reikalavimus.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo APVA dienos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;
 2. žemės pirkimo išlaidos;
 3. žemės nuomos išlaidos;
 4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios, finansinės nuomos) išlaidos;
 5. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
 6. biometano dujų gamybos įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų išlaidos (pvz., dujotiekio tiesimas);
 7. transporto priemonių įsigijimo išlaidos;
 8. projektą ir (ar) projekto veiklas vykdančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos;
 9. paskolos suteikimo ar grąžinimo išlaidos, palūkanos už gautą paskolą;
 10. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo arba jo įgalioto asmens lėšomis (netaikoma mokėjimams, kuriuos paslaugų ir (ar) prekių tiekėjui atlieka bankas arba kredito įstaiga pagal sudarytą su pareiškėju paskolos sutartį ir jei yra APVA sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą);
 11. kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;
 12. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);
 13. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 14. išlaidos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;
 15. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;
 16. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;
 17. naudotos (nenaujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
 18. sutarčių administravimo mokesčiai;
 19. kai sąskaitos už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;
 20. projekto viešinimo išlaidos.

Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos priemonės „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“ tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-412, nuostatas.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus kvietime nustatytam terminui, paraiškos nebepriimamos. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, iš gautų paraiškų sudaromas sąrašas. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

Paraiškoje privaloma pateikti:

 • paraišką teikiančio ir įgalioto (jeigu yra) asmens informaciją ir kontaktinius duomenis, vietovę, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, planuojamo sumažinti naudojamo raudonai žymėto šildymui skirto dyzelinio kuro kiekis (t/metus).
 • kai Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ Registrų centrui 2021 m. ir 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų išsamiai aprašyta nuosavo kapitalo sudėtis. Jeigu, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis, pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ Registrų centrui. Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami. Kai žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai yra fiziniai asmenys, kurie negali pateikti finansinių ataskaitų VĮ Registrų centrui, finansines ataskaitas su paraiška jie privalo pateikti APVA.
 • jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pareiškėjas turi pateikti šį statusą patvirtinančius dokumentus;
 • nurodomas vietos adresas, kur planuojama naudoti biometaną ir (ar) biodujas. Jeigu biometaną ir (ar) biodujas planuojama naudoti mobiliuose šilumos gamybos objektuose ar keliose vietose, turi būti įrašoma panaudojimo vieta, kurioje kuras bus naudojamas ilgiausiai;
 • įgyvendinant projektą planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose pateikiamas kompensacinės išmokos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai, pagrindiniai techniniai parametrai;
 • siekiant nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų ir subsidijos dydį, projektui įgyvendinti reikalingos įrangos įsigijimo ir montavimo darbų komercinius pasiūlymus, pasirašytas sutartis, nuorodas į viešai prieinamus kainininkus.
 • planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto įgyvendinimo laikotarpį, apskaičiuojamas pagal APVA parengtą skaičiuoklę. Skaičiuoklę galima atsisiųsti paspaudus nuorodą (nuoroda);
 • informaciją apie pareiškėjo įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė) , kai pareiškėjas yra juridinis asmuo;
 • pasirašytą pareiškėjo deklaraciją. Formą galite atsisiųsti paspaudus nuorodą (nuoroda).

Pagrindiniai teisės aktai

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45.

Kontaktiniai asmenys:

Gintautas Predkelis, tel.: 8 667 62197, el. paštas: gintautas.predkelis@apva.lt

Olegas Sviridovas, tel. 8 667 62158, el. paštas olegas.sviridovas@apva.lt