Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip prisijungti prie APVIS

Pavyzdinės dokumentų formos (įgaliojimas, bendrasavininkų sutikimas, sertifikavimo eksperto pažyma)

Kur rasti "Vienos įmonės" deklaracijos ir sutikimo dėl de minimins registravimo formas?
Kas turėtų būti nurodoma sertifikavimo eksperto pažymoje (skaičiavimuose), kurią būtina pateikti kartu su Projekto registracijos forma

Pavyzdinę formą galite rasti čia.

Informacija atnaujinta: 2021 05 11
Kas turėtų būti nurodoma bendrasavininkų sutikime?
Kas turėtų būti nurodyta notariškai patvirtintame įgaliojime?

Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose

Kokie reikalavimai JP projekto pareiškėjui?
 • Dotacija skiriama fiziniams asmenims (JP projekto pareiškėjams), nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra;
 • Elektros įrengimo objektas - fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokius kitus svarbius reikalavimus turi atitikti pareiškėjas?
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ką turi daryti JP projekto pareiškėjas, norintis gauti paramą?

Kvietimo metu užpildyti paraiškos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;

Saulės elektrinės įrengimo objektas gali būti bet kuriame Lietuvos regione, tačiau kiekvienam minėtoje saulės elektrinėje pagamintos elektros vartojimo objektui pildoma atskira paraiška priklausomai nuo to, kuriame Lietuvos regione yra elektros vartojimo objektas. Paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas elektros vartojimo objektas.

Jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės galios) ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (naujai įrengiama saulės elektrinė).

Jeigu JP projekto vykdytojas didinasi esamos saulės elektrinės galingumą ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (didinantiems jau esamos elektrinės galią).

Jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės galios) ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse, tokiu atveju pildoma kita paraiška - Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (naujai įrengiama saulės elektrinė).

Jeigu JP projekto vykdytojas didinasi esamos saulės elektrinės galingumą ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse, tokiu atveju pildoma kita paraiška - Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (didinantiems jau esamos elektrinės galią).

Informacija atnaujinta: 2024 02 15
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 • Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kada galima įsirengti saulės elektrinę?

Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, pagal Aprašą remiamos elektrinės įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip Aprašo įsigaliojimo dieną, t. y. 2023 m. rugpjūčio 23 d. Taip pat pažymėtina, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.

Informacija atnaujinta: 2024 02 19
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?
 • Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens, t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto elektros vartojimo objekto bendraturčiui.
 • Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita–faktūra, patvirtinanti Apraše nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta ir pagal Aprašą remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip Aprašo įsigaliojimo dieną, t. y. 2023 m. rugpjūčio 23 d. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Koks dotacijos dydis?
 • Dotacijos dydis įsirengiant naują saulės elektrinę yra 323,01 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o dotacijos dydis didinant jau esamos saulės elektrinės galingumą yra 243,20 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. 
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar teikiant paraišką privaloma pateikti AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo sąlygas?
 • Teikiant paraišką privaloma pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas. Prijungimo sąlygos nereikalaujamos tais atvejais, kai vidaus tinkle bus prijungiamos elektrinės ar hibridinės elektrinės, kurių leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW; taip pat minėtos sąlygos nereikalaujamos, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui ir kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios).
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokius dokumentus JP projekto pareiškėjas turi pateikti su paraiška?

JP projekto pareiškėjas turi pateikti:

 • AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas (nereikalaujamos tais atvejais, kai vidaus tinkle bus prijungiamos elektrinės ar hibridinės elektrinės, kurių leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW; taip pat minėtos sąlygos nereikalaujamos, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui ir kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios).
 • Įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-LR CK) nustatyta tvarka, atstovauti JP projekto pareiškėjui, jeigu JP projekto pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (įgaliojimas gali būti tvirtinamas notaro, arba elektroninėmis priemonėmis ( https://igaliojimai.lt/ )
 • Panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinis sutikimas vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 5 metus po JP projekto pabaigos (jeigu elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį);
 • Vienos įmonės deklaraciją pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens ekonominė veikla;
 • Jeigu elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens ekonominė veikla, privaloma pateikti sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ką daryti, jeigu saulės elektrinę planuoju įrengti saugomose teritorijose?
 • Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija. Tokius įrodymus gali tekti pateikti po projekto įgyvendinimo teikiant išlaidų kompensavimo prašymą.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
 • JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
 • Elektros vartojimo objekte ketinamas naudoti įrengtos saulės elektrinės galingumas, kW
 • Atkreipiame dėmesį: pildydamas paraišką JP projekto pareiškėjas turi nurodyti aktyvų elektroninio pašto adresą (prašome įsitikinti, kad Elektroniniuose valdžios vartuose nurodytas elektroninis pašto adresas yra aktyvus ir naudojamas).

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokia paraiškų teikimo tvarka?
 • JP projekto pareiškėjai paraiškas gali teikti 6 mėnesius, arba kol pasibaigs kvietimui skirta lėšų suma.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kiek laiko vertinama JP projekto paraiška?
 • Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus - grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšų dalį proporcingai reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.
 • 5 metus po JP finansavimo pabaigos norint keisti elektros vartojimo objektą būtinas JP vykdytojo sutikimas.
 • JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.
 • JP vykdytojas per 5 metus po JP finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.
 • JP projekto pareiškėjai įsipareigoja už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti ne mažiau kaip 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos. Elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei (ar) nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, nurodyti elektros vartojimo objektai, finansuoti pagal šį Aprašą, 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos negali būti keičiami į elektros vartojimo objektus, esančius kitame regione.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kelias paraiškas gali teikti JP projekto pareiškėjas?
 • Vienas JP projekto pareiškėjas vienam elektros vartojimo objektui gali teikti tik vieną paraišką JP projektų veiklai įgyvendinti.
 • kiekvienam saulės elektrinėje pagamintos elektros vartojimo objektui pildoma atskira paraiška priklausomai nuo to, kuriame Lietuvos regione yra elektros vartojimo objektas.
 • Atkreipiame dėmesį:

 • JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią, priskirtą atitinkamam elektros vartojimo objektui. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“, Nr. 03-008-J-0001-J01 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)“, Nr. 03-008-J-0001-J02 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią)“, kvietimus teikti paraiškas, kurie bus paskelbti vadovaujantis 2021–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ ir poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Energetikos ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-198 „Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ arba šį Aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija yra ar bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei iš šiame papunktyje paminėtų finansavimo šaltinių dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinės galiai įsigyti / įrengti, dotacija tam pačiam  elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminė galia vertinama pagal JP vykdytojo turimą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsigijo/įsirengė saulės elektrinės galią ir yra laikomas gaminančiu vartotoju. Esant poreikiui, JP vykdytojas šiame Aprašo papunktyje nurodytais tikslais taip pat gali naudoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ suteiktą informaciją.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kada pildoma vienos įmonės deklaracija?
 • Vienos įmonės deklaracija pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens ekonominė veikla.
 • Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens ekonominė veikla, dotacija neskiriama ir paraiška atmetama.
Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar kartu su paraiška reikia pateikti bendrasavininko sutikimą?
 • JP projekto vykdytojas, laikydamasis CK reikalavimų, prieš pradėdamas įgyvendinti JP projektą, įsipareigoja gauti bendraturčių ar bendrasavininkų sutikimą įgyvendinti JP projektą (tik jeigu elektros vartojimo objektas, į kurį bus nukreipiama pagal Aprašą finansuojamos įrangos generuojama elektros energija, nuosavybės teise priklauso bendrasavininkams ar bendraturčiams), daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio namo stogo arba integruojama į pastatą), arba daugiabučio namo žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio namo teritorijoje ir daugiabučio namo žemės sklypas priklauso bendros jungtinės nuosavybės teise).
 • Kartu su paraiška sutikimų pateikti neprivaloma, bet jų gali būti paprašyta projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto veiklos pabaigos.
Informacija atnaujinta: 2024 02 19
Kokius dokumentus turės pateikti JP projekto vykdytojas įsirengęs elektrinę?

JP projekto vykdytojas su išlaidų kompensavimo prašymu turės pateikti:

 • Įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančius dokumentus (PVM sąskaitą – faktūrą ir įrangos perdavimo – priėmimo aktą);
 • Įrangos techninius duomenis patvirtinančius dokumentus (įrenginio pasas ir / ar techninė specifikacija) ir nuotraukas (įrengimo objekto, saulės elektrinės modulių, inverterio (jei taikoma), inverterio parametrų lentelės (jei taikoma)); dokumentą, patvirtinantį, kad saulės moduliams suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija bei kad saulės moduliai turi CE ženklą ir pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); dokumentą, patvirtinantį, kad įtampos keitikliui suteikta 5 metų produkto garantija bei kad įtampos keitiklis turi CE ženklą ir turi pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 • Elektros energijos tiekimo sutartis ir (ar) atnaujintų elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir (ar) sutarčių kitus priedus, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju;
 • Elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaraciją;
 • Pareiškėjo gyvenamojo namo ir jame įdiegtos naujos įrangos su inverteriu fotonuotraukos

Atkreipiame dėmesį, kad JP vykdytojas turi teisę JP projekto vykdytojo prašyti pateikti kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

Informacija atnaujinta: 2024 02 19

Visuomeninio transporto ir darnaus judumo (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) skatinimas

Ar turi būti įsigyjamos tik naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Kompensacinė išmoka teikiama įsigijus tik naujas mažiau taršias judumo priemones.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokius dokumentus turiu pateikti kartu su prašymu?

Kartu su prašymu pateikiami:

 

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu), kuriuose nurodytas įsigytos prekės ir (ar) paslaugos pavadinimas;

 

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos, arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu); 

3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą;

 

4. įsigytų mažiau taršių transporto priemonių gamintojo techninės specifikacijos.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar gausiu kompensacinę išmoką, jeigu elektrinį dviratį, paspirtuką ar kitą kompensuojamąją priemonę įsigijau 2023 m. arba dar anksčiau.

Tinkamomis finansuoti laikomos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos (gauta PVM sąskaita faktūra ir atliktas apmokėjimas) nuo 2024 m. sausio 16 d.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galiu įsigyti 3 mažiau taršias judumo priemones?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (dvi) mažiau taršias judumo priemones.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka?

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

 

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;

 

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

 

4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar utilizuojamo seno automobilio techninė apžiūra turi galioti?

Utilizuojamo automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, tačiau dėl kompensacijos galima kreiptis tik tuo atveju, jei techninės apžiūros lapas galiojo – 2023 m. lapkričio 18 d.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokia turi būti išregistravimo priežastis Regitroje?

Pripažinus transporto priemonę netinkamą eksploatuoti (pranešta apie sunaikinimą)

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Per kiek laiko galima gauti kompensacinę išmoką?

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai?

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. įsigytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h)

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 11 22
Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?

Taip. Galima įsigyti kelias skirtingas arba vienodas kompensuojamas priemones. Išmokant kompensaciją apribojimas taikomas tik įsigytų mažiau taršių transporto priemonių skaičiui – ne daugiau kaip 2 vnt. dviračių, elektrinių paspirtukų, elektrinių dviračių, elektrinių triračių, elektrinių keturračių.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kur galima sunaikinti seną taršų automobilį?

Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Seno automobilio utilizavimas/sunaikinimas ir kompensuojamos priemonės įsigijimo eiliškumas jokios įtakos neturi.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis jei techninė apžiūra negaliojanti?

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2020-03-13 arba 2021-02-02 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galiu dviratį, elektrinį paspirtuką ar elektrinį dviratį įsigyti lizingu?

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones tik tuomet kai yra pateikiama PVM sąskaita faktūra ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galiu įsigyti 3 vnt. mažiau taršių judumo priemonių?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar turi būti įsigyjamos naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Kompensacinė išmoka teikiama už naujai įsigytas mažiau taršias judumo priemones.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra dar yra galiojanti?

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus techninės apžiūros galiojimo datai.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininkas/valdytojas?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. balandžio 12 d. 2021 m. balandžio 12 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2021 m. vasario 2 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo tik nepilnus 10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. sausio 2 d. 2021 m. sausio 2 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 13 mėn.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

1.Kodėl svarbu atkreipti dėmesį į paraiškos kodą: KK-AM-SVV01 ar KK-AM-SVV02?

Paraiškos, kurių kodas prasideda:
KK-AM-SVV01 - kvietimas buvo 2021 metais;
KK-AM-SVV02 - kvietimas buvo 2022 metais. 
Šių abiejų kvietimų yra skirtingi Tvarkos aprašai, skirtingai skaičiuojamas subsidijos dydis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, skirtingi reikalavimai projekto viešinimui ir t.t. Ypač aktualu įstaigoms, kurios teikė paraiškas ir 2021 metais ir 2022 metais.
 

Informacija atnaujinta: 2023 12 05
2. Kaip pateikti Avansinį mokėjimo prašymą 2022 metais įvykusiam kvietimui (paraiškos kodas prasideda KK-AM-SVV02)?

Avansinio mokėjimo prašymo pildymo instrukciją kvietimui (SVV02) rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2023 12 05
3. Kaip pateikti Galutinio mokėjimo prašymą 2022 metais įvykusiam kvietimui (paraiškos kodas prasideda KK-AM-SVV02)?

Galutinio mokėjimo prašymo pildymo instrukciją kvietimui (SVV02) rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2023 12 05
4. Kaip pateikti Galutinio mokėjimo prašymą 2021 metais įvykusiam kvietimui (paraiškos kodas prasideda KK-AM-SVV01)?

Galutinio mokėjimo prašymo pildymo instrukciją kvietimui (SVV01) rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2023 12 05

Mažiau taršių automobilių įsigijimo skatinimas

Ar gausiu kompensaciją, jeigu utilizuojamo seno automobilio ir naujai įsigyjamos mažiau taršios transporto priemonės valdytojai yra skirtingi?

Tiek senojo automobilio, tiek naujai įsigytos mažiau taršios transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galima gauti kompensaciją, įsigijus elektrinę transporto priemonę, kuri neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre?

Ne. Kompensaciją teikiama tik įsigijus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą mažiau taršų M1 automobilį ar naują  elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Seno automobilio utilizavimas/sunaikinimas ir kompensuojamos priemonės įsigijimo eiliškumas jokios įtakos neturi.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininku/valdytoju?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios registracijos liudijimo formoje jis buvo įrašytas kaip savininkas/valdytojas (registracijos kodas C.1=C.2) arba įregistruotas tik kaip valdytojas (registracijos kodas C.2) ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d. 

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar utilizuojamo seno automobilio techninė apžiūra turi galioti?

Utilizuojamo automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, tačiau dėl kompensacijos galima kreiptis tik tuo atveju, jei techninės apžiūros lapas galiojo – 2023 m. lapkričio 18 d.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokia turi būti išregistravimo priežastis Regitroje?

Pripažinus transporto priemonę netinkamą eksploatuoti (pranešta apie sunaikinimą)

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kur galima sunaikinti seną taršų automobilį?

Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Per kiek laiko gaunama kompensacinė išmoka?

Kompensacinė išmoka Pareiškėjui išmokama per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei automobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai mažiau taršus M1 klasės automobilis ar nauja elektrinė L klasės transporto priemonė yra įsigyta ir užregistruota Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokia suma numatyta 2021 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 4 mln. Eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar naujos elektrinės L klasės transporto priemonės, už kurią skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, kurio techninė apžiūra šiuo metu yra negaliojanti?

Šiuo metu automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nors vienai iš nurodytų datų (2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.)

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Kuri CO2 emisijos reikšmė vertinama, jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos dvi reikšmės (V.7 NEDC/WLTP)?

Jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos CO2 emisijos vertės nustatytos pagal NEDC ir WLTP metodikas, vertinama mažesnė reikšmė, kuri turi neviršyti 130 g/km.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galima gauti kompensacinę išmoką jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nenurodyta CO2 emisija?

Mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta CO2 emisija, kitaip negalėsite pateikti prašymo kompensacijai gauti.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Ar galima gauti kompensaciją įsigijus elektrinę transporto priemonę, kuri neregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre?

Kompensaciją galima gauti įsigijus naują Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar svarbi veiksmų seka: ar reikia iš pradžių sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę, o po to įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę?

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar paveldėjus seną automobilį, jį sunaikinus ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę galima gauti kompensacinę išmoką?

Pareiškėjo vardu senas automobilis turi būti registruotas ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo 2021 vasario 2 d., vertinama automobilio registracijos liudijime esanti informacija (C.1=C.2).

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar pareiškėjo šeimos narys gali būti seno automobilio valdytojas, o pareiškėjas mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės valdytojas?

Tiek senojo automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2021 05 27
Ar galima gauti 1000 Eur kompensaciją tik sunaikinus seną automobilį?

Ne. 1000 eurų kompensaciją galima gauti utilizavus/sunaikinus seną automobilį ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar naują elektrinę L klasės transporto priemonę.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kokius dokumentus reikia pateikti teikiant prašymą?

Dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia įgaliotas atstovas.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
Kaip pateikti prašymą, jei asmuo įsigijęs mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę neturi elektroninės bankininkystės?

Jeigu pareiškėjas neturi elektroninės bankininkystės, jis gali įgalioti kitą fizinį asmenį (turintį elektroninę bankininkystę) pateikti prašymą. Kartu su tokiu prašymu privalo būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti pareiškėjui.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Ar dar yra lėšų?

Paraiškų skaičių ir lėšų likutį galite rasti apvis.apva.lt statistikos skiltyje pasirinkus kvietimą, pagal kurį norite teikti paraišką.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokia suma numatyta kvietimui?

Veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 35 000 000 (trisdešimt penkis milijonus) eurų Modernizavimo fondo lėšų.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar įsigytas elektromobilis gali būti naudojamas ūkinei veiklai?

Ne. Jeigu fizinis asmuo įsigytą elektromobilį naudoja ar planuoja naudoti ūkinei/komercinei veiklai, tuomet paraišką turi teikti kvietimui, kuris skirtas juridiniams asmenims. Pildydamas prašymo formą, pareiškėjas – fizinis asmuo – turės patvirtinti, kad su kompensacija įsigytas elektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar ribojamas paraiškų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui?

Ne, tokio ribojimo nėra.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galėčiau gauti kompensaciją jei elektromobilis turi papildomą benzininį variklį?

Ne, tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacija, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Elektromobilis su tuo pačiu transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) kompensuojamas tik vieną kartą. Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo - pardavimo sutartyje). 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokio dydžio kompensacinė išmoka?

2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas), iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

5 000 (penki tūkstančiai) eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Ar galima pildyti registracijos formą, jei name yra registruota ūkinė-komercinė veikla?

Jei name yra registruota ūkinė-ekonominė veikla (pagal VMI, REGIA viešai prieinamus duomenis), parama bus skiriama tik pateikus  neginčijamus įrodymus, kad veikla nėra vykdoma modernizuojamame name (Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas ir pan.).

Informacija atnaujinta: 2024 02 12
Ar galima statybines medžiagas pirkti ne Lietuvoje?

Taip,  galima. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad gali būti naudojamos tik sertifikuotos CE  ženklą turinčios statybinės medžiagos. Turite užtikrinti, kad prireikus Agentūrai galėsite pateikti: a) įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus; b) statybinių medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir jose nustatytas charakteristikas ir standartus patvirtinančius dokumentus.

Informacija atnaujinta: 2024 02 12
Ar gali būti pirkimo ir apmokėjimo dokumentai išrašyti iki kvietimo pradžios?

Taip, gali.

Informacija atnaujinta: 2024 02 12
Koks pagrindinis teisės aktas reglamentuoja kompensacijos gavimą?

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Sąlygos norint gauti kompensacines išmokas

-Projekto registracijos formos (paraiškos) teikimo dieną Nekilnojamo turto registre (toliau- NTR) įregistruota namo žyma apie baigtumą turi būti 100 % ;

- Namas neareštuotas;

- Name nevykdoma vykdoma ūkinė – komercinė veikla;

- Namas įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre

- Pareiškėjas pagal priemonę  nėra gavęs kompensacinės išmokos;

- Namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos  negalioja  B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;

- Namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos išduotas energinio naudingumo sertifikatas;

- Namo bendrasavininkis (bendraturtis) nėra  juridinis asmuo;

- Name nėra keičiamas tik šilumos šaltinis (įrenginys) ir (ar) įrengiama saulės elektrinė ar įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės parko.

Informacija atnaujinta: 2024 02 12
Kur rasti ekspertą, galintį paruošti namo energinio naudingumo sertifikatą ir pažymą?

Statybos sektoriaus vystymo agentūra savo internetiniame  puslapyje yra patalpinusi  ekspertų sąrašą:

https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/pastatu-energetinis-naudingumas/pastatu-energetinio-naudingumo-ekspertai

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Ar privalu turėti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus?

Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Kokios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės gali būti finansuojamos?

Priemonės, numatytos pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymoje (skaičiavimuose) (toliau – pažyma), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, po modernizavimo bus pasiekta namo B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Pvz.: stogo ar perdangos, sienų, pamatų, grindų apšiltinimas, durų ir langų keitimas, ir pan.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Kaip vertinami ir atrenkami projektai?

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus, per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro projekto registracijos formos pateikimo greitis, t. y. nesvarbu ar projekto registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

 

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

 1) esama naudingumo klasė (kuo mažesnė tuo daugiau balų);

 2) surinkę vienodą balų sk. pagal 1 kriterijų (sureitinguojami šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų 1 kv. m mažėjimo tvarka.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Ar galima gauti finansavimą Sodų paskirties pastato modernizavimui?

Ne, sodo paskirties pastato modernizavimui finansavimas negali būti skiriamas.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Kas gali būti pareiškėju?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, turintis suteiktą unikalų buto ar namo Nr.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Koks finansuojamų projektų tikslas?

Modernizavus namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Kaip atrenkami finansuoti projektai?

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro projekto registracijos formos pateikimo greitis, t. y., nesvarbu ar projekto registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

- Vertinama pagal namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę.

- Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Informacija atnaujinta: 2024 02 12
Koks kompensacijos dydis?

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Taikomas fiksuotas išmokos dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 Eur.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

Paskelbus kvietimą,  2024-03-01/2024-03-30  užpildyti Paraiškos registracijos formą  Agentūros informacinėje sistemoje APVIShttps://apvis.apva.lt/

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?

Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t. y. ne vėliau, kaip iki 2025 m. birželio 30 d

Informacija atnaujinta: 2024 01 24
Ką kartu su projekto registracijos forma turi pateikti pareiškėjas?

-Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą;

-Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukas su eksperto sertifikavimo pažymoje nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);

-Įgaliojimą, jeigu teikia įgaliotasis asmuo.

Informacija atnaujinta: 2024 01 24

Katilų keitimas namų ūkiuose

Kokią galią nurodyti registracijos formoje planuojant įsirengti šilumos siurblį?

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio vardinę galią (Prated), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokius duomenis įrašyti į registracijos formos laukelį "Naudingumo koeficientas"?

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio naudingumo koeficientą (COP)  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytą prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) (kW), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
 • Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.
 • Įsidiegtą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
 • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.
 • Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
 • SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

 • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
 • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.
 • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai ;
 • Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokius duomenis/dokumentus (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);
 • Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);
 • Seno katilo ir sistemos nuotraukos;
 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Per kiek laiko galėsiu atlikti darbus?
 • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,
 • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją). Dokumento registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos;
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.
Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Koks paramos dydis?
 • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;
 • Jei vykdote ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma nurodytame pastate.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 

 • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?

Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

Fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos). Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Informacija atnaujinta: 2020 01 02

Dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Ar atskiras paraiškas gali teikti kiekvienas daugiabučio namo buto gyventojas, ar vieną paraišką teikia daugiabučio namo atstovas?

Paraišką teikia daugiabučio namo atstovas.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kokie yra daugiabučio namo atstovavimą pagrindžiantys dokumentai?

1.    Jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai.
2.    Jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai - Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai. 
3.    Jei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija.
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Ar gali paraišką teikti dar neįregistruotos bendrijos atstovas?

Ne. Pareiškėjas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio namo savininkus. Bendrija turi būti įregistruota.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kokie daugiabučiai atitinka finansavimo reikalavimus?

Finansuojami gali būti tik tie daugiabučiai, kurie atitinka Aprašo 3.1 p. sąvokos apibrėžimą. Pagal Aprašą daugiabutis namas – aukštesnis kaip dviejų aukštų, neskaitant cokolinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas arba dviejų aukštų daugiabutis namas, kurio palėpėje (mansardoje) įrengtos gyvenamosios paskirties patalpos, kuriose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, ir įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą. Rekomenduojame pasitikrinti ar daugiabutis yra įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kur galėčiau sužinoti, ar mano daugiabutis namas įtrauktas į sąrašą?

Daugiabučių namų sąrašas patalpintas: https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/SND-balionu-salinimo-planas.aspx 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Ką daryti, jei mano daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą.

Tuo atveju, jeigu daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą, Daugiabučio namo atstovas turi kreiptis į savivaldybę dėl daugiabučio namo įtraukimo į VERT skelbiamą sąrašą. Aprašo 18. p. numato, kad VERT gavusi informaciją iš savivaldybės apie į Daugiabučių namų sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, arba klaidingai į šį sąrašą įrašytą daugiabutį namą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Daugiabučių namų sąrašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja skirstomųjų tinklų operatorių, atitinkamą savivaldybę ir Agentūrą. 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Ar gali paraišką teikti nuosavo namo savininkas?

Ne. Priemonė yra skirta daugiabučiams namams, atitinkantiems Aprašo 3.1 p. sąvoką.

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Kokia yra nustatyta tvarka dėl paraiškų, kurios 2022 m. buvo teigiamai įvertintos, tačiau 2022 metais nepakako finansavimo lėšų ir kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2022 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti?

2023 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021 ir 2022 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021 m. ir 2022 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – rezervinių paraiškų sąrašas). Į rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021 ir 2022 metais nepakako finansavimo lėšų ir (ar) kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021 ir 2022 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti.

Vertinamos ir finansavimo sprendimui priimti teikiamos tik tos paraiškų eilėje esančios paraiškos, kurioms pakanka kvietime Priemonei numatytos paramos lėšų sumos. Paraiškos, kurioms kvietime numatytos paramos lėšų sumos nepakanka yra nevertinamos ir įtraukiamos į rezervinių paraiškų sąrašą. Rezervinių paraiškų eilė sudaroma pagal paraiškų pateikimo datą (paraiškoms jokie kiti pirmumo prioritetai nenustatomi). Paraiškos iš rezervinio sąrašo gali būti vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti, tuo atveju, jei atsiranda sutaupytų lėšų Priemonėje arba Priemonei yra skiriamas papildomas finansavimas.

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Ar galima gauti paramą vienam butui, jei praeitais metais daugiabutis jau įgyvendino projektą, tačiau yra likę butų, kur liko nepašalinti dujų balionai?

Taip. Pavyzdžiui: 2022 metais daugiabutis gavo paramą laiptinės elektros instaliacijos pertvarkymui ir iš 8-ių butų, kuriuose prieš projektą buvo naudojami SND balionai, 6-iuose butuose buvo pertvarkyta elektros sistema bei įrengtos elektrinės viryklės. 2023 metais gali būti teikiama paraiška dėl likusių dviejų arba vieno SND balionų atsisakymo. Atkreipiamas dėmesys, kad daugiabučio laiptinės elektros sistemos pertvarkymui pakartotinai parama negalėtų būti skiriama. Galėtų būti kreipiamasi tik dėl anksčiau nevykdytų veiklų, pavyzdžiui: buto, kuris tik šiais metais atsisako baliono, buto elektros sistemos pertvarkymo ir elektrinės viryklės įsigijimo. 

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Ar galima daugiabučio namo gyventojų sprendime nutarti dėl skirtingų energijos būdų pasirinkimų (pvz. keliems butams būtų pertvarkoma elektra, keliems butams įrengiamos dujos)?

Pagal Veiksmų plano 2 priedo 9 p. daugiabučių namų atstovai Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus arba balsavimus raštu, siekiant priimti sprendimus dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių, išskyrus atvejį, kai gamtines dujas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir nereikalingi papildomi gamtinių dujų skirstymo operatoriaus rangos darbai ar operatoriaus skirstymo tinklo rekonstrukcija. Šiuo atveju bendrabučio tipo daugiabučių namų bendro naudojimo virtuvėse butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti toliau naudoti gamtines dujas, o butuose ar kitose patalpose – naudoti elektros energiją.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Ar galima didinti buto elektros instaliaciją daugiau nei 5 kW?

Pagal Aprašo 9 p. buto elektros instaliaciją galima didinti iki 5 kW. Įgyvendinus projektą, prašome kreipktis į ESO dėl elektros galios didinimo įprasta tvarka.
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kiek daugiabučio namo butų turi dalyvauti, kad būtų galima gauti paramą?

Finansuojami gali būti daugiabučiai, kuriuose ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, bus vykdomos projekto veiklos ir bus atsisakoma balionų. 
Pavyzdžiui: jei visuose 10-yje butų yra naudojami dujų balionai, projekto veiklos turėtų būti vykdomos bent 7 butuose. Jei iš 10 butų, balionus naudoja 8 butai, tuomet dalyvauti turėtų bent 6 butai.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kokios yra tinkamos finansuoti veiklos ir koks gali būti paramos dydis?

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos:
1.    daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui (įkainis dauginamas iš bendro butų skaičiaus);
2.    butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atveju, įkainis dauginamas iš įvadų, skirtų prijungti elektrinę ar dujinę viryklę, skaičiaus);
3.    įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atvejų, įkainis dauginamas iš keičiamų viryklių skaičiaus).
4.    daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc. (įkainis skaičiuojamas nuo aukščiau nurodytų išlaidų). 
Atkreipiamas dėmesys, kad paraiškos formoje iš pradžių skaičiuojami įkainiai be PVM, o PVM suma yra pridedama vėliau.
Pavyzdžiui: Jei daugiabučiame name iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 butuose ir įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus atsisakoma 6 butuose, bei yra numatoma įgyvendinti visas tris veiklas (pavyzdžiui: bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje, elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose ir įsigyjamos 6 elektrinės viryklės), tuomet tinkama finansuoti išlaidų suma būtų tokia:
Už laiptinės elektros sistemos pertvarkymą: 10*200 = 2000 Eur
Už elektros pertvarkymą butuose: 6*200 = 1200 Eur
Už virykles: 6*200 = 1200 Eur
Už administravimą: 4.400*3% = 132 Eur
Viso be PVM: 4.532 Eur
PVM: 951,72 Eur
Viso su PVM: 5.483,72 Eur
PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, jei paraiškos teikėjas ir paramos gavėjau nėra registruoti kaip PVM mokėtojai arba, jei yra registruoti, tačiau projekto išlaidų negali įtraukti į atskaitą ir negali PVM susigrąžinti.
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kada patirtos išlaidos už atliktus darbus yra tinkamos finansuoti?

Aprašo 38 p. numato, kad išlaidos turi būti patirtos po pirmosios daugiabučių namo atstovo pateiktos konkretaus daugiabučio namo paraiškos pateikimo dienos iki 2023 m. lapkričio 30 d. 
 

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Darbus pasidarėme iki paraiškos patvirtinimo. Ar gausiu kompensaciją? 

Išlaidos turi būti patirtos po pirmosios daugiabučių namo atstovo pateiktos konkretaus daugiabučio namo paraiškos pateikimo dienos. Jei išlaidos patirtos anksčiau nei yra pateikta pirma paraiška, jos negalės būti pripažįstamos  tinkamomis finansuoti. 
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Per kokią sistemą bei nuo kada bus galima teikti mokėjimo prašymą?

Daugiabučio namo atstovas Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, nuo finansavimo skyrimo, tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d.
 

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Ar teikiant mokėjimo prašymą kartu reikės pateikti projektą, pirkimo dokumentus?

Kadangi apmokama pagal fiksuotus įkainius, nereikės su mokėjimu prašymu teikti sąmatų, projektų ar kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
 

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kokiais kontaktais galima kreiptis dėl konsultacijos?

APVA kontaktai (paraiškos teikimas, finansavimo sąlygos, mokėjimo prašymų teikimas, administravimas):
Esant klausimams, prašome kreiptis tel. 8 614 99 699, el. p. sndbalionai@apva.lt. 

ESO kontaktai
Techniniai klausimai: tel. 1852, el. p. SNDbalionai@eso.lt, tel. 1852.

VERT kontaktai:
Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.

LR Energetikos ministerijos kontaktai:
Koordinavimas / kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.

Dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/daugiabučio namo vidaus instaliacijos rangos darbų: gyventojai, privalo kreiptis į savo savo daugiabučio namo atstovą.

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Kokiais atvejais pildant paraišką reiklainga pažymėti „Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti PVM“?

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti PVM, prašome įvertinti kurioms projekto išlaidoms PVM bus galima susigrąžinti (t.y. kurios sąskaitos bus išrašomos ne gyventojams, o Pareiškėjui). Jeigu PVM negalite susigrąžinti ar tik daliai išlaidų PVM galite susigrąžinti – prašome nežymėti. Prašome pažymėti tik tuo atveju, jeigu visų projekto išlaidų PVM bus susigrąžinamas. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.)

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Jeigu yra galimybė susigrąžinti PVM, kaip teisingai užpildyti paraiškos lauką “Prašoma subsidijos suma, Eur”?

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir gali susigrąžinti PVM, prašome netinkamo finansuoti PVM suma sumažinti prašomos subsidijos sumą. Pavyzdžiui: daugiabutis namas turi 10 butų. To namo bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimo ir (ar) pertvarkymo laiptinėse ir bendrose paskirties patalpose darbų suma 10 butų x 200 Eur be PVM (242 Eur su PVM) = 2000 Eur. T. y. jeigu sąskaitos už laiptinės darbus išrašomos Pareiškėjui, tuomet nuo deklaruojamos sumos (2000 Eur) išskaičiuojamas PVM - 420 Eur. Todėl prašomos subsidijos suma turėtų mažėti - 420 Eur. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.)
 

Informacija atnaujinta: 2023 01 31
Kada yra pildoma PVM tinkamumo finansuoti deklaracija?

PVM tinkamumo finansuoti deklaracija pildoma tuo atveju, jei daugiabučio namo atstovas yra registruotas PVM mokėtoju. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija taip pat turi būti pildoma kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą.

Informacija atnaujinta: 2022 02 03
Kaip projekto vykdytojui po lėšų gavimo atsiskaityti su gyventoju, jei jis neturi banko sąskaitos?

Jeigu daugiabučio namo atstovas deklaruoja daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų patirtas elektrinių arba dujinių viryklių įsigijimo išlaidas, jis, gavęs lėšas, per 10 darbo dienų privalo išmokėti jas daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkams. Jei apmokėjimo nėra galimybės atlikti pavedimu, galimas išmokėjimas grynais pinigais, pasirašant pinigų išmokėjimo kvitą. Taip pat gyventojas gali kreiptis į daugiabučio namo atstovą su prašymu pervesti jo kompensaciją už įsigytą viryklę į kito asmens sąskaitą (tokiu atveju, atliekant pavedimą ne į buto savininko sąskaitą, rekomenduojame pavedimo paskirtyje nurodyti konkretų adresą, kurio buto savininko išlaidos yra kompensuojamos). 

Pridėti kvito formą.

Informacija atnaujinta: 2023 01 31

Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan

Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininkas/valdytojas?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 m. birželio 1 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2021 m. rugpjūčio 1 d., t.y. 2022 m. rugpjūčio 1 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėn. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2022 m. birželio 1 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo  10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2021 m. balandžio 1 d., t.y. 2022 m. balandžio 1 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėn. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2022 m. birželio 1 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 14 mėn.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis, jei techninė apžiūra dar yra galiojanti?

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, jei techninė apžiūra galiojo vienai iš nurodytų datų: 2021-02-02 arba 2022-04-20.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar turi būti įsigyjamos naujos mažiau taršios judumo priemonės?

Taip. Įsigytos mažiau taršios judumo priemonės turi būti naujos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galiu įsigyti 3 vnt. mažiau taršių judumo priemonių?

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galiu dviratį, elektrinį paspirtuką ar elektrinį dviratį įsigyti lizingu?

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones ir pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, t.y. fiskalinį kasos aparato kvitą arba banko pavedimo išrašą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar tinkamas utilizuoti senas automobilis jei techninė apžiūra negaliojanti?

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2021-02-02 arba 2022-04-20 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2021-02-02 (2021 m. vasario 2 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2021-02-02 (2021 m. vasario 2 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kada galima utilizuoti/sunaikinti seną automobilį?

Senas automobilis utilizuotas/sunaikintas nuo 2021-02-02 (imtinai) dienos atitinka tvarkos aprašo reikalavimus utilizavimo/sunaikinimo terminui.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar pirma reikia utilizuoti/sunaikinti seną automobilį ar įsigyti kompensuojamas priemones?

Eiliškumas prašymo teikimui įtakos neturi.

Pirmiausia galite įsigyti viešojo transporto bilietus, papildyti  E-piniginę viešojo transporto ir dalijimosi paslaugomis ar įsigyti mažiau taršias judumo priemones, o tada sunaikinti seną automobilį.

Pildant prašymą per informacinę sistemą APVIS sena transporto priemonė turi būti sunaikinta ir išregistruota.

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y. 2022 m. sausio 1 d. (imtinai)

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kokia automobilio išregistravimo tvarka?

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. pasikeitusi automobilio išregistravimo tvarka.

Informaciją, kaip išregistruoti seną automobilį, rasite čia: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/transporto-priemones/utilizavau-transporto-priemone

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kur rasti tinkamą atliekų perdirbimo įmonę?

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar galima įsigyti kelis skirtingus arba vienodus kompensuojamų priemonių vienetus?

Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto  bilietus ar kitus bilietus, papildyti E-piniginę viešojo transporto ir pasidalijimo paslaugoms ir/arba mažiau taršių judumo priemonėms.

(Pavyzdys: galite įsigyti ne daugiau kaip du dviračius arba įsigyti viešojo transporto bilietus ir vieną elektrinį paspirtuką ir kt.)

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kaip skaičiuojama kompensacinė išmoka už kelis priemonių vienetus?

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metinius ar kitus bilietus, išskyrus vienkartinius; už E-piniginės papildymą viešojo transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti (išskyrus E-piniginės papildymą pinigais);

         3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

          4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

 4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  -  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis -  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  -  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 810 eurų.

6 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) elektrinius paspirtukus ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis - 910 eurų.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kokie kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai?

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu). SVARBU! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama;

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar mažiau taršios judumo priemonės gali būti įsigyjamos iš skirtingų tiekėjų ?

Taip. Mažiau taršios judumo priemonės (elektriniai paspirtukai, dviračiai, elektriniai dviračiai, elektriniai triračiai, elektriniai keturračiai gali būti įsigyjami skirtingose parduotuvėse.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Ar mažiau taršias judumo priemones galima įsigyti iš užsienio parduotuvių?

Taip. Galima įsigyti mažiau taršias judumo priemones iš užsienio parduotuvių. Kartu turi būti pateikti dokumentai, t.y. PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu; fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Kur pateikti paraišką gauti kompensacinei išmokai?

Prašymai priimami juos teikiant tik per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) apvis.apva.lt

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą ir videoinstrukciją,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Informacija atnaujinta: 2022 06 09
Per kiek laiko galima gauti kompensacinę išmoką?

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo. Visa informacija, susijusi su prašymo vertinimu, nurodyta APVIS sistemoje. 

Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 06 09

Juridinių asmenų investicijų į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą

Kaip pildyti Paraišką APVIS sistemoje?

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

Informacija atnaujinta: 2024 02 21
Kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Vadovaujantis Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ Tvarkos aprašo punkto 18. papunkčiais 18.3.-18.7., tinkamos finansuoti projektų išlaidos (finansavimas) technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įsigyti ir įsirengti:

-          šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo);

-          šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo);

-          šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio - paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo);

-          saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti;

-          naujam biokuro katilui.

 

Atkreipiamas dėmesys, kad aukščiau išvardinta įranga, vieno projekto metu, turi būti diegiama su Tvarkos aprašo punkto 18. papunkčiuose 18.1. – 18.2. nurodyta įranga:

- saulės elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai ar saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų;

- vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantys įrenginiai.

Informacija atnaujinta: 2024 02 21

Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas

Kiek laiko Agentūra vertina paraiškas?

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimo terminas – ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų užregistravus paraišką. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos tinkamumo finansuoti vertinimui. Šio vertinimo metu apskaičiuojama kompensacinės išmokos suma, įvertinami projekto tikslai, planuojami rodikliai. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas vykdomas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties teigiamo įvertinimo. 

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kokie dokumentai turi būti pateikti su paraiška ?

    Igaliojimas, jei paraišką teikia ne savivaldybės administracija (notaro patvirtinimo įgaliojimui nereikia);
    sutartis su ETPT įmone arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (kai taikoma);
    FPV įsipareigojimo raštas arba sutartis dėl paskolos suteikimo iš SPF lėšų projekto įgyvendinimui;
    pareiškėjo užpildyta nustatytos formos vienos įmonės deklaracija (kai taikoma), nurodyta Aprašo 37 punkte.
    Preliminarus energinio naudingumo sertifikatas, įrodantis, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė.
 

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Koks finansuojamų projektų tikslas?

    Pasiekti ne mažesnės kaip B energinio naudingumo klasės;
    Sumažinti metinį pirminės energijos suvartojimo kiekį;
    Sumažinti bendrą metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?

Projekto išlaidos turi būti patirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūrai galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 1 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kada Aplinkos projektų valdymo agentūrai privaloma pateikti FPV paskolos sutartį?

Jei paskolos suteikimo sutartis iš SPF lėšų projektui įgyvendinti pasirašyta tai pareiškėjas ją privalo pateikti teikdamas Agentūrai paraišką. Jei sutartis su paraiška nepateikta, tuomet teikdamas paraišką pareiškėjas privalo pateikti banko įsipareigojimo raštą, o sutartį teikia su pirmu mokėjimo prašymu.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kada turi būti pasirašyta sutartis su banku?

Finansinės priemonės valdytojo SPF paskolos sutartis turi būti sudaryta ne anksčiau kaip 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. spalio 31 d.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04
Kokia kvietimui numatyta finansavimo suma?

Savivaldybių viešųjų pastatų renovacija finansuojama lygiomis dalimis iš MF – 20 mln. Eur, kurio lėšos yra pažangos, ir Savivaldybių paskolų fondo (SPF) – 20 mln. Eur, kurio lėšos yra tęstinės.

Informacija atnaujinta: 2022 08 04

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Kam kompensacija neteikiama?
 • Kompensacija neteikiama pareiškėjams, įtrauktiems į fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą galima rasti čia: https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166.
 • Kompensacija negali būti teikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokia suma numatyta kvietimui?

Susisiekimo ministerija veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 15 000 000 (penkiolika milijonų) eurų Modernizavimo fondo lėšų.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Kompensacija už elektromobilį, kurio identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kodėl einamaisiais metais su kompensacija įsigytų grynųjų elektromobilių skaičius negalės viršyti praėjusiais metais utilizuotų ir išregistruotų automobilių skaičiaus?

Skatinant įsigyti elektromobilius, siekiama ne padidinti bendrą automobilių parką, bet senas ir taršias transporto priemones pakeisti aplinkai draugiškais automobiliais. Dėl šios priežasties laikomasi principo, kad einamaisiais metais su kompensacija įsigytų grynųjų elektromobilių skaičius negalės viršyti praėjusiais kalendoriniais metais utilizuotų automobilių skaičiaus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar ribojamas prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui?
 • Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas, tačiau per metus priimtų prašymų skaičius (įskaitant ir fizinių asmenų) negali viršyti praėjusiais kalendoriniais metais sunaikintų transporto priemonių pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, reikalavimus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus.
 • Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalimi, bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį.
Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Jeigu juridinis asmuo veiklą vykdo keliuose sektoriuose, ar turi teisę pretenduoti į kompensacinę išmoką?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalimi, jeigu įmonė vykdo veiklą, nurodytą Aprašo 11.1.1–11.1.3 papunkčiuose ir dar viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensacija gali būti suteikta su sąlyga, kad pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, pagal Aprašą nebūtų teikiama de minimis pagalba.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar visuose verslo sektoriuose veiklą vykdantys juridiniai pareiškėjai gali pretenduoti į kompensacines išmokas?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:
•    įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;
•    įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
•    įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;
•    įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokio dydžio kompensacinė išmoka mokama įsigijus elektromobilį?

Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę ar komercinę veiklą, kompensacijos teikiamos tik už įsigytus naujus lengvuosius M1, N1 klasės grynuosius elektromobilius. Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Už vieną elektromobilį skiriama 4 000 eurų kompensacinė išmoka.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30

Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas nekilnojamojo turto registre

Kokia veikla yra finansuojama?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokia veikla yra finansuojama?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie galimi išmokų dydžiai?

Dotacijos dydis – 190 Eur/ha. Atkreipiame dėmesį, kad suprojektuoto, suformuoto ir įregistruoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokie galimi išmokų dydžiai?

Dotacijos dydis – 190 Eur/ha. Atkreipiame dėmesį, kad suprojektuoto, suformuoto ir įregistruoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokios išlaidos gali būti finansuojamos?

Prašoma kompensuoti suma (pagal nustatytą įkainį) bus pripažinta tinkama, jei kartu bus pateikiame aprašo 12 p. numatyti dokumentai:
12.1. inicijuojamas, parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas arba žemės valdos projektas, kuriame suprojektuotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas (toliau – žemės sklypas), reikalingas pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, jeigu žemės sklypas nėra suprojektuotas;
12.2. nustatomi žemės sklypo kadastro duomenys ir parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla (suformuota ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.);
12.3. žemės sklypo kadastro duomenys įrašomi Nekilnojamojo turto kadastre;
12.4. nuosavybės ir daiktinės teisės į žemės sklypą įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokios išlaidos gali būti finansuojamos?

Prašoma kompensuoti suma (pagal nustatytą įkainį) bus pripažinta tinkama, jei kartu bus pateikiame aprašo 12 p. numatyti dokumentai:
12.1. inicijuojamas, parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas arba žemės valdos projektas, kuriame suprojektuotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas (toliau – žemės sklypas), reikalingas pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, jeigu žemės sklypas nėra suprojektuotas;
12.2. nustatomi žemės sklypo kadastro duomenys ir parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla (suformuota ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.);
12.3. žemės sklypo kadastro duomenys įrašomi Nekilnojamojo turto kadastre;
12.4. nuosavybės ir daiktinės teisės į žemės sklypą įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Su paraiška privalomi pateikti dokumentai?

Miestų miškų plotų kadastrinių matavimų bylos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, pažangos priemonės veiklos reikalingumą ir darbų mastą pagrindžiantys dokumentai.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Su paraiška privalomi pateikti dokumentai?

Miestų miškų plotų kadastrinių matavimų bylos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu, pažangos priemonės veiklos reikalingumą ir darbų mastą pagrindžiantys dokumentai.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ar finansavimas bus skiriamas ir miestelių teritorijose esantiems miškų sklypams?

Veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose tik miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 08 22
Ar visi miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdai tinkami šiai priemonei finansuoti?

Visi naudojimo būdai yra tinkami, bet reikia atkreipti dėmesį, kad savivaldybės turės ir įregistruoti kaip miškų ūkio paskirties sklypus ir bendrajame plane negali būti numatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Informacija atnaujinta: 2023 08 22

Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose

Kokiais medžiais galima atkurti iškirstą plotą?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai bei pušies, beržo, juodalksnio želdiniai. Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio. 

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokiais medžiais galima atkurti iškirstą plotą?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai bei pušies, beržo, juodalksnio želdiniai. Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Minimalus pertvarkomo sklypo plotas?

Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Minimalus pertvarkomo sklypo plotas?

Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kas laikoma mišriuoju miško atkūrimo būdu?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kas laikoma mišriuoju miško atkūrimo būdu?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kas laikoma grynuoju miško atkūrimo būdu?

Pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kas laikoma grynuoju miško atkūrimo būdu?

Pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie išmokų dydžiai?

Vienkartinė medynų ar krūmynų pertvarkymo ir atkūrimo išmoka įveisus  mišrius ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdinius – 3900 Eur/ha, įveisus grynuosius pušies, beržo ar juodalksnio želdinius – 3000 Eur/ha.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokie išmokų dydžiai?

Vienkartinė medynų ar krūmynų pertvarkymo ir atkūrimo išmoka įveisus  mišrius ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdinius – 3900 Eur/ha, įveisus grynuosius pušies, beržo ar juodalksnio želdinius – 3000 Eur/ha.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie reikalavimai taikomi želdinimo ir žėlinimo projektui?

Želdinimo ir žėlimo projekte turi būti suprojektuota: 

 • Želdavietės sutvarkymas (jei būtina sutvarkyti) ir dirvos paruošimas; 

 • Miško atkūrimas želdinant arba taikant mišrųjį atkūrimo būdą; 

 • Mišrūs ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. arba grynieji pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.; 

 • Ažuolo, buko, mažalapės liepos želdinių apsauga juos aptveriant tvora, kitos medžių rūšys apsaugomos aptveriant tvora arba naudojant repelentus; 

 • Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio; 

 • Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokie reikalavimai taikomi želdinimo ir žėlinimo projektui?

Želdinimo ir žėlimo projekte turi būti suprojektuota: 

 • Želdavietės sutvarkymas (jei būtina sutvarkyti) ir dirvos paruošimas; 

 • Miško atkūrimas želdinant arba taikant mišrųjį atkūrimo būdą; 

 • Mišrūs ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. arba grynieji pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.; 

 • Ažuolo, buko, mažalapės liepos želdinių apsauga juos aptveriant tvora, kitos medžių rūšys apsaugomos aptveriant tvora arba naudojant repelentus; 

 • Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio; 

 • Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ką daryti jei yra keli žemės savininkai bet noriu teiki paraišką?

Su paraiška reikalinga pateikti: visų bendraturčių raštišką sutikimą, jei žemės sklypas, kuriame planuojama pažangos priemonės veikla, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise nesant notaro patvirtinto arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo plano. Jei žemės sklypo bendraturčiai susitarę nustatė tvarką, pagal kurią bus naudojamos atskiros sklypo dalys, arba kai ši tvarka nustatyta teismo sprendimu, pateikiama notaro patvirtinta arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi sklypu tvarkos nustatymo plano kopija.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Ką daryti jei yra keli žemės savininkai bet noriu teiki paraišką?

Su paraiška reikalinga pateikti: visų bendraturčių raštišką sutikimą, jei žemės sklypas, kuriame planuojama pažangos priemonės veikla, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise nesant notaro patvirtinto arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo plano. Jei žemės sklypo bendraturčiai susitarę nustatė tvarką, pagal kurią bus naudojamos atskiros sklypo dalys, arba kai ši tvarka nustatyta teismo sprendimu, pateikiama notaro patvirtinta arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi sklypu tvarkos nustatymo plano kopija.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokia maksimali veiklos įgyvendinimo trukmė?

Veiklos maksimali trukmė – 2 (dveji) metai nuo finansavimo skyrimo.

Informacija atnaujinta: 2024 04 17
Kokia maksimali veiklos įgyvendinimo trukmė?

Veiklos maksimali trukmė – 2 (dveji) metai nuo finansavimo skyrimo.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ar galima dalyvauti šioje programoje, kai nėra jokio miško taksacinio sklypo, tiesiog krūmynai ir pavieniai medžiai?

Iš pateiktos informacijos vertiname, kad valdote kol kas neįtaksuotą (neapskaitytą kaip miško žemės) žemės ūkio paskirties žemės sklypą, apaugusį savaime sužėlusiais krūmynais ir pavieniais medžiais, kurį norite sutvarkyti. Atkreipiame dėmesį, kad ši priemonė yra skirta privačių miškų valdytojams ir naudotojams, todėl Jūsų atveju paraiška nebūtų tinkama finansuoti, nes neturint leidimo kirsti mišką, leidžiančio vykdyti specialiuosius medynų pertvarkymo kirtimus, suformuojant naujus atsparesnius medynus, koks ir yra pagrindinis šios pažangos priemonės veiklos tikslas.

Iš Lietuvos miškų įstatymo:

7. Medynas – miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.

9. Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių skalsumas ne mažesnis kaip 0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, ir kita miško augalija, taip pat ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl žmonių veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medžių nėra (želdintinos miško aikštės, kirtavietės, žuvę medynai). Mišku nelaikomos laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose įveisti želdiniai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patikėjimo teise valdomuose ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose augantys medžiai ir krūmai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai, taip pat miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje įveisti želdynai. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02
Jeigu miške auga tik baltalksnis arba tik drebulė ar jie yra laikomi menkaverčiais? Gal galima būtų apibrėžimą kas yra menkaverčiai medynai? Bei dėl išretėjusių medynų jeigu skalsumas yra 0,3 ar 0,4 ar tai yra išretėję? Taip pat jeigu buvo padarytas plynas kirtimas ir dabar pagrinde užaugo lazdynai ar kiti krūmai (nors prieš tai augo baltalksnis/drebulės/beržai), tai tokiam sklypui tinka ši parama?

Menkaverčio medyno sąvoka apibrėžiama kaip: menkos selekcinės vertės, blogos kokybės medynas, kurio našumas mažesnis už tos pačios augavietės trečiosios selekcinės grupės to paties amžiaus medyno našumą.

Medžiai, kurie nepriskiriami saugotiniems, pavyzdžiui:  tuopos,  drebulės  arba  baltalksniai,  t. y.  tokie medžiai, kurie  yra  trumpaamžiai,  greito augimo,  palyginti  trapios medienos ir  kitais požiūriais yra laikytini  menkaverčiais.

Minimalus medyno skalsumas yra 0,3. Jei medyno skalsumas mažesnis nei 0,3, apaugęs medžiais plotas sudaro retmę ir sklypas laikomas mišku neapaugusia žeme, o jame augantys medžiai aprašomi kaip pavieniai. 0,3–0,4 skalsumo medynai priskiriami retiems, 0,6–07 – vidutinio tankumo, o 0,8–1,0 – tankiems.

Mūsų pirminiu vertinimu, paraiška galėtų būti finansuota, tik atkreipiame dėmesį, kad vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02
Nupirkau sklypą, tačiau buvo vienoje vietoje iškirsti medžiai apie 2HA. Užsodinau jį beržais, eglėmis, pušimis. Ar galiu pretenduoti į šią paramą?

Atkreipiame dėmesį, kad miškui atkurti gali būti taikoma:

 • Mišrusis įveisimas –  Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc.
 • Grynasis įveisimas –  Pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.

Jei turite leidimą kirsti mišką, buvo rengtas želdinimo/žėlinimo projektas ir medynų ar krūmynų pertvarkymo darbai, atlikti ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d., galite pretenduoti į paramos gavimą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02

Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus

Kas gali teikti paraiškas dotacijoms gauti?

Lietuvos mokslo ir (ar) studijų institucija, vykdanti mokslinę ir (ar) mokomąją miškotyros, ekologijos ar aplinkotyros krypčių veiklą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokie reikalavimai taikomi tiriamajam ir eksperimentiniam darbui?

Siūlomų vykdyti miškų mokslo darbų temos turi būti aktualios miškų ūkio politikai, miškininkystei, reikalingos miškų ūkio strateginiams dokumentams ir teisės aktų projektams rengti. Temų sąrašą galima rasti ČIA.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokius dokumentus privaloma pateikti su paraiška?

Dokumentų, reikalingų pateikti kartu su Paraiška sąrašas pateikiamas Aprašo 17 p.:

17.1. dokumentus, atitinkančius Aprašo 13 punkto reikalavimus;

17.2. techninę specifikaciją, kurioje pagrindžiamas miškų mokslo darbo reikalingumas, aktualumas, nurodomi darbo tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai;

17.3. atsižvelgiant į miškų mokslo darbo specifiką, pažangos priemonės veiklos techninius projektus, jei tai numatyta techninėje specifikacijoje;

17.4. planuojamą išsamų biudžeto lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį (klasifikaciją);

17.5. planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

17.6. planuojamą miškų mokslo darbo įgyvendinimo grafiką;

17.7. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumo finansuoti deklaraciją (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai);

17.8. Vienos įmonės deklaraciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti de minimis pagalbą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokios išlaidos gali būti kompensuojamos?

Visos veiklai įgyvendinti reikalingos ir dokumentais pagrįstos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Dotacijos suma negali viršyti nustatytos maksimalios 100 tūkst. eurų sumos vienam miškų mokslo darbui. Netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Aprašo 19 p.:

19.1 nuostoliai vykdant miškų mokslo darbą;

19.2. užsienio valiutos keitimo išlaidos;

19.3. baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos.

19.4. PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus  turi teisę susigrąžinti.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokio išsilavinimo specialistai gali dalyvauti ir vykdyti tiriamuosius bei eksperimentinius darbus?

Keliami reikalavimai yra mokslo darbo vadovui, kuris turi atitikti Aprašo 13.3 p. numatytus reikalavimus:

13.3.1. turėti žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties arba žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties mokslų daktaro laipsnį (ar jam prilyginamą);

13.3.2. būti atlikęs ir (ar) parengęs (kaip autorius ir (ar) bendraautoris) ne mažiau kaip vieną mokslinį taikomąjį darbą arba paskelbęs ne mažiau kaip vieną mokslinį straipsnį, kurie būtų susiję su užsakomojo miškų mokslo darbo tema;

13.3.3. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties arba žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties patirtį, kai miškų mokslo darbui atlikti reikia atitinkamos patirties – ekonominės ir (ar) finansinės analizės rengimo arba informacinių technologijų srities.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kiek ilgai turėjau būti seno automobilio savininku/valdytoju?

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios registracijos liudijimo formoje jis buvo įrašytas kaip savininkas/valdytojas (registracijos kodas C.1=C.2) arba įregistruotas tik kaip valdytojas (registracijos kodas C.2) ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d.

Informacija atnaujinta: 2024 01 30
3. Kaip pateikti Galutinio mokėjimo prašymą 2022 metais įvykusiam kvietimui (paraiškos kodas prasideda KK-AM-SVV02)?

Galutinio mokėjimo prašymo pildymo instrukciją kvietimui (SVV02) rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2023 11 30
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • 5 metus be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, nekeisti išlaidų kompensavimo prašyme nurodytų elektros vartojimo objektų;
 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
 1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
  1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
  2. ant žemės – žemesnis balas.
 2. Pagal modulių galią:
  1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
  2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Informacija atnaujinta: 2020 01 02
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;
 • Ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą;
 • Planuojamos įsidiegti įrangos komplektaciją (ar diegiamas saulės elektrinės komplektas (moduliai ir inverteris) ar tik saulės moduliai);
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
 • Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu, būdu pateikti APVA;
 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Koks paramos dydis?

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kada patirto išlaidos yra tinkamos finansuoti?
 • Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
 • Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
Informacija atnaujinta: 2019 05 07
Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?
 • Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje).
 • Elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

  Įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

 • Statinio baigtumui reikalavimai nekeliami.
Informacija atnaujinta: 2021 03 30
Kokie reikalavimai JP projekto pareiškėjui?

 

 

 • Dotacija skiriama fiziniams asmenims (JP projekto pareiškėjams), nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra;
 • Elektros įrengimo objektas - fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

statinio baigtumui reikalavimai nekeliami

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Tinkamos finansuoti išlaidos yra:
 • Saulės modulio išlaidos;
 • Įtampos keitiklio išlaidos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
 • Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 • Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ar kartu su paraiška reikia pateikti bendrasavininko sutikimą?
 • Bendrasavininkų sutikimų kartu su paraiška pateikti neprivaloma, bet visus sutikimus privaloma turėti, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekse, prieš pradedant įgyvendinti JP projektą.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?
 • Išlaidos tinkamos finansuoti, kai PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;
 • Įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po JP projekto paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Koks dotacijos dydis?
 • Dotacijos dydis įsirengiant naują saulės elektrinę yra 323,01 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o dotacijos dydis didinant jau turimo saulės elektrinės galingumą yra 243,20 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.
Informacija atnaujinta: 2023 08 18
Ar AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo sąlygos privalomos ir kiek jos turėtų galioti?
 • Išduotos sąlygos privalo galioti paraiškos teikimo metu. Jeigu sąlygos negalios, bet jų galiojimo metų buvo pasirašyta prijungimo sutartis, kuri galioja 9 mėn., tai iš karto reikėtų teikti ir prijungimo sutartį;
 • Jei didinama generuojamą galią ar įsirengiate elektrinę iki 0,8 kW, tuomet reikės pateikti tik nuosavybės ribų aktą.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ką turi daryti JP projekto pareiškėjas, norintis gauti paramą?
 • Kvietimo metu užpildyti paraiškos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu, būdu pateikti APVA;
 • Paraiškos skiltyje “Ketinamos įsigyti saulės elektrinės galingumas, kW:” JP projekto pareiškėjas turi nurodyti ne didesnę galią, nei nurodyta AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotose elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygose.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius dokumentus JP projekto pareiškėjas turi pateikti su paraiška?

JP projekto pareiškėjas turi pateikti:

 • AB Energijos skirstymo operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos (teikiant paraišką sąlygos turi būti galiojančios);
 • Įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-LR CK) nustatyta tvarka, atstovauti JP projekto pareiškėjui, jeigu JP projekto pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (įgaliojimas gali būti tvirtinamas norato, arba elektronėmis priemonėmis ( https://igaliojimai.lt/ )
 • Panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinis sutikimas vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 5 metus po JP projekto pabaigos (jeigu elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį);
 • Vienos įmonės deklaraciją pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla;
 • Pareiškėjo (jeigu elektros vartojimo objekte registruota paties pareiškėjo ekonominė veikla) arba kito juridinio asmens arba fizinio asmens (jeigu elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo ekonominė veikla) sutikimas, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba ir informacija, ar ekonominė veikla vykdoma tik dalyje elektros vartojimo objekto ploto.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Ką daryti, jeigu saulės elektrinę planuoju įrengti saugomose teritorijose?
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
 • JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;
 • Ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (nurodomas ne didesnis nei AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotose elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygose);
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

Atkreipiame dėmesį: pildydamas paraišką JP projeko pareiškėjas turi nurodyti aktyvų elektroninio pašto adresą (prašome įsitikinti, kad Elektroniniuose valdžios vartuose nurodytas elektroninis pašto adresas yra aktyvus ir naudojamas).

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokia paraiškų teikimo tvarka?
 • JP projekto pareiškėjai paraiškas gali teikti 6 mėnesius, arba kol pasibaigs kvietimui skirta lėšų suma.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kiek laiko vertinama JP projekto paraiška?
 • Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus - grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšas;
 • JP projekto vykdytojas turi bet kada (per 5 metus po JP finansavimo pabaigos) pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir / ar kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kelias paraiškas gali teikti JP projekto pareiškėjas?
 • Vienas JP projekto pareiškėjas kiekvienam elektros vartojimo objektui gali teikti tik vieną paraišką JP projektų veiklai įgyvendinti.
 • Atkreipiame dėmesį:

  JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ arba šį Aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ ar šią Priemonę dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinei įrengti, dotacija tam pačiam elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti.

  Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal AB Energijos skirstymo operatorius pateiktą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.

Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kada pildoma vienos įmonės deklaracija?
 • Vienos įmonės deklaracija pildoma jeigu elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla.
 • Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija neskiriama ir paraiška atmetama.
Informacija atnaujinta: 2023 04 27
Kokius dokumentus turės pateikti JP projekto vykdytojas įsirengęs elektrinę?

JP projekto vykdytojas su išlaidų kompensavimo prašymu turės pateikti:

 • Įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančius dokumentus (PVM sąskaitą – faktūrą ir įrangos perdavimo – priėmimo aktą);
 • Įrangos techninius duomenis patvirtinančius dokumentus (įrenginio pasas ir / ar techninė specifikacija) ir nuotraukas (įrengimo objekto, saulės elektrinės modulių, inverterio (jei taikoma), inverterio parametrų lentelės (jei taikoma)); dokumentą, patvirtinantį, kad saulės moduliams suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija bei kad saulės moduliai turi CE ženklą ir pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); dokumentą, patvirtinantį, kad įtampos keitikliui suteikta 5 metų produkto garantija bei kad įtampos keitiklis turi CE ženklą ir turi pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 • Elektros energijos tiekimo sutartis ir (ar) atnaujintų elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir (ar) sutarčių kitus priedus, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju;
 • Elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaraciją.

 

Atkreipiame dėmesį, kad JP vykdytojas turi teisę JP projekto vykdytojo prašyti pateikti kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui įvertinti.

Teikdamas išlaidų kompensavimo prašymą JP projekto vykdytojas skiltyje ”Ketinamos įsigyti saulės elektrinės galingumas (kW)” turi nurodyti faktišką įdiegtos elektrinės galią.

Informacija atnaujinta: 2023 04 27