Duomenų mainų svetainės taisyklės

                                        PATVIRTINTA
                                                                                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
                                                                                                    Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus
                                                                                   2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-72


DUOMENŲ TEIKIMO PER APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĘ TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau - APVIS) duomenų mainų svetainę taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato prisijungimo prie Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ir registracijos formų bei išlaidų kompensavimo prašymų (toliau – projektas) duomenų teikimo ir gavimo naudojantis DMS tvarką.
2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše” (patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275) ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“  04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (patvirtintas LR energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12)  ir 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (patvirtintas LR energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. Nr. 1-13) finansavimo sąlygų aprašuose.
3.    Taisyklės taikomas atsakingiems LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) darbuotojams, fiziniams asmenims ir jų įgaliotiems asmenims, teikiantiems registracijos formą finansavimui gauti per DMS, finansavimo gavėjams naudojantiems DMS (toliau – DMS naudotojas). 

II SKYRIUS
REGISTRACIJOS  FORMOS RENGIMAS, TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

4.    Taisyklių nustatyta tvarka DMS paslaugos teikiamos elektroninėje svetainėje https://apvis.apva.lt. 
5.    Registracijos formos finansavimui gauti teikiamos per DMS, prie kurios jungiamasi per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau - VIISP), leidžiančią identifikuoti DMS naudotoją per išorines sistemas.
6.    Pirmą kartą prisijungdamas prie DMS, DMS naudotojas turi patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis ir patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi APVIS paslaugų teikimo tikslais šių taisyklių ir APVIS saugos nuostatų nustatyta tvarka. DMS naudotojui patvirtinus, kad jis sutinka su Taisyklėmis, jis įgyja teisę teikti registracijos formą finansavimui gauti bei gauti pranešimus, susijusius su jos vertinimu. 
7.    Prisijungęs prie DMS paskyros, DMS naudotojas pasirenka jam aktualų kvietimą teikti registracijos formas iš pateikto sąrašo. 
8.    Norėdamas pateikti registracijos formą finansavimui gauti, DMS naudotojas privalo užpildyti atitinkamą registracijos formą duomenimis (išskyrus laukus, kurie yra užpildyti duomenimis, gautais iš su APVIS susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų) pagal paraiškos pildymo reikalavimus, nustatytus 2 punkte įvardytuose teisės aktuose.  Jei reikalaujama – DMS naudotojas užpildo pridedamų paraiškos dokumentų duomenis, įkelia šiuos dokumentus. DMS naudotojas gali įkelti tik šių formatų ne didesnius nei 50 MB dokumentus: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, xls, xlsw, ppt .
9.    Jei paraišką teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo, į DMS įkeliamas pareiškėjo įgaliojimas (dokumento kopija), kuriuo suteikiama teisė įgaliotam asmeniui pareiškėjo vardu per DMS pateikti registravimo formą finansavimui gauti.
10.    Į DMS registracijos formos priimamos nuo kvietime nurodytos registracijos formų teikimo (datos ir valandos) iki kvietime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos. Kitu metu pateiktos registracijos formos nepriimamos.
11.    Užpildęs registracijos formą DMS naudotojas pateikia registravimo formą ir pridedamus paraiškos dokumentus LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per DMS.
12.    Prieš pateikdamas Registracijos formą DMS naudotojas turi susipažinti ir sutikti su APVA nustatytos formos pareiškėjo deklaracija. 
13.    DMS naudotojas gali atsisiųsti, įkelti arba pašalinti registracijos formos dokumentų ir (ar) įgaliojimo kopijas, per DMS pateikti registracijos formą ir pridedamus dokumentus APVA.
14.    Registracijos formos bei prie jos pridedamų dokumentų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau yra pateikti APVA. Norėdamas atsiimti Registravimo formą, fizinis asmuo atsiunčia prašymą APVA atsiimti Registravimo formą. Gavus prašymą APVA nutraukia Registracijos formos vertinimą ir  pareiškėjui išsiunčia DMS pranešimą, kad Registracijos forma atsiimta.
15.    DMS naudotojas tikslina pateiktą registracijos formą finansavimui gauti, teikia papildomus dokumentus tik APVA prašymu.
16.    Apie registravimo formos užregistravimą DMS naudotojas informuojamas per DMS pranešimu DMS naudotojo paskyroje bei registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

III SKYRIUS
REGISTRACIJOS FORMOS VERTINIMAS, ATMETIMAS IR TVIRTINIMAS

17.    Registracijos formų vertinimas atliekamas vadovaujanti 2 punkte įvardytų teisės aktų reikalavimais. 
18.    Apie Registracijos formų vertinimo būseną DMS naudotojas  informuojamas pateikiant jam atitinkamą pranešimą DMS naudotojo paskyroje ir Registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
19.    Pateikto registracijos formos vertinimas ir finansavimo skyrimas atliekamas pagal žemiau išvardytą tvarką:
19.1.    Pirmiausiai atliekamas registracijos formos tinkamumo finansuoti vertinimas (patikrina, ar registracijos formoje nurodyta informacija atitinka 2 punkte išvardytų teisės aktų reikalavimus, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir pan.). 
19.2.    Registracijos formos vertinimo metu nustačius, kad Registracijos formoje ar kartu su ja nepateikta visa vertinimui atlikti reikalinga informacija, ar pateikta informacija yra netiksli, per DMS ir elektroniniu paštu DMS naudotojui siunčiamas prašymas patikslinti duomenis ar dokumentus, nurodant duomenų pateikimo terminą.
19.3.    DMS naudotojas trūkstamus duomenis pateikia per DMS. Tais atvejais, kai DMS naudotojas atsisako tikslinti dokumentus/nepateikia dokumentų iki nustatyto termino, Registracijos forma vertinama, pagal turimus duomenis. 
19.4.    Jeigu registracijos forma yra atmetama, kartu su informaciją per DMS ir/arba elektroniniu paštu pateikiamas APVA įgalioto asmens pasirašytas raštas, kuriame pateikiamos registracijos formos atmetimo priežastys.
19.5.    Po tinkamumo vertinimo atliekas registracijos formos vertinimas, vadovaujantis 2 punkte išvardytuose teisės aktuose pateiktais prioritetiniais atrankos kriterijais, skiriant balus. 
19.6.    Įvertinus visas pateiktas registracijos formas sudaromas registracijos formų sąrašas, kuriame registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Sąraše nurodomas pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktas balų skaičius, galimas skirti projektui finansavimo lėšų dydis, ir kita informacija.
19.7.    Jei registracijos formos surenka vienodą balų skaičių ir joms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.
19.8.    Registracijų formų sąrašas, kuriam užtenka kvietime numatyto finansavimo, patvirtinamas APVA direktoriaus įsakymu nėra viešai skelbiamas  APVIS. 
19.9.    Patvirtinus Registracijos formų sąrašą teisės aktų numatytais terminai per DMS bei elektroninio pašto adresu DMS naudotojas informuojamas apie jam skirtą finansavimą arba apie jo registracijos formos įtraukimą į rezervinį sąrašą, jei nepakako kvietime numatyto finansavimo. 
19.10.    Rezerviniame sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas gali būti skiriamas, jeigu padidinamas kvietimo biudžetas arba patvirtiname sąraše esantiems pareiškėjams atsiėmus registracijos formą. 
19.11.    Rezerviniame sąraše esantys Pareiškėjai apie jiems skirtą finansavimą informuojami per DMS bei elektroninio pašto adresu. 
19.12.    DMS naudotojas gavęs informaciją apie jam skirtą finansavimą tampa finansavimo gavėju ir toliau vykdo komunikacija su APVA per DMS savo projekto paskyroje. 

IV SKYRIUS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR APMOKĖJIMAS

20.    Išlaidų kompensavimo prašymą kartu su Pareiškėjo deklaracija ir kitais APVA nurodytais dokumentais DMS naudotojas teikia įgyvendinęs projektą, tačiau ne vėliau kaip iki 2 punkte išvardytų teisės aktuose nustatytų terminų pabaigos. Į DMS išlaidų kompensavimo prašymas priimamos tik iki teisės aktuose numatyto pateikimo termino paskutinės dienos ir valandos. Kitu metu pateikti išlaidų kompensavimo prašymai nepriimami.
21.    Išlaidų kompensavimo prašymai teikiami per DMS. Išlaidų kompensavimo prašymą gali teikti tiktai finansavimo gavėjas arba jo įgaliotas asmuo, teikęs registracijos formą. 
22.    Norėdamas pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, DMS naudotojas privalo užpildyti išlaidų kompensavimo formą duomenimis (išskyrus laukus, kurie yra užpildyti duomenimis, gautais iš registracijos formos) pagal registravimo formos pildymo reikalavimus, nustatytus 2 punkte įvardytuose teisės aktuose. Jei reikalaujama – DMS naudotojas užpildo pridedamų dokumentų duomenis, įkelia šiuos dokumentus bei juos išsaugo DMS naudotojas gali įkelti tik šių formatų ne didesnius nei 50 MB dokumentus: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, xls, xlsw, ppt .
23.    DMS naudotojas turi teisę keisti tam tikrus automatiškai sugeneruotus duomenis. Prašoma finansavimo suma negali viršyti registracijos formoje patvirtintos sumos. 
24.    Užpildyta išlaidų kompensavimo prašymą DMS naudotojas pateikia DMS tikrinti. DMS patikrinama, ar išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas pagal teisės aktų reikalavimus.
25.    Jei išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas teisingai ir nepateikiamas klaidų sąrašas, DMS naudotojas per DMS teikia jį APVA. 
26.    Jei išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas neteisingai, DMS naudotojui pateikiamas klaidų sąrašas. Ištaisęs visas klaidas DMS naudotojas pateikia jį pakartotiniam DMS tikrinimui. 
27.    Prieš pateikdamas išlaidų kompensavimo prašymą DMS naudotojas turi susipažinti ir sutikti su APVA nustatytos formos finansavimo gavėjo deklaracija. 
28.    DMS naudotojas gali atsisiųsti, įkelti arba pašalinti pridedamus dokumentų, per DMS pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir pridedamus dokumentus APVA.
29.    Išlaidų kompensavimo prašymo bei prie jo pridedamų dokumentų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau yra pateikti APVA. Norėdamas atsiimti išlaidų kompensavimo prašymą, finansavimo gavėjas  atsiunčia prašymą APVA atsiimti išlaidų kompensavimo prašymą. Gavus prašymą APVA nutraukia išlaidų kompensavimo prašymo vertinimą ir  išsiunčia DMS pranešimą, kad išlaidų kompensavimo prašymas  atsiimtas.
30.    DMS naudotojas tikslina pateiktą išlaidų kompensavimo prašymą, teikia papildomus dokumentus tik APVA prašymu.
31.    Apie išlaidų kompensavimo prašymo užregistravimą DMS naudotojas informuojamas per DMS pranešimu projekto paskyroje bei elektroninio pašto adresu.
32.    Pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas vertinamas ir prašomos išlaidos apmokamos pagal 2 punkto teisės aktuose nustatytą tvarką. 
33.    Vertinimo metu nustačius, kad išlaidų kompensavimo prašyme ar kartu su juo nepateikta visa vertinimui atlikti reikalinga informacija, ar pateikta informacija yra netiksli, per DMS ir elektroniniu paštu siunčiamas DMS naudotojui prašymas patikslinti duomenis ar dokumentus, nurodant duomenų pateikimo terminą. 
34.    DMS naudotojas trūkstamus duomenis pateikia per DMS. Tais atvejais, kai DMS naudotojas atsisako tikslinti dokumentus/nepateikia dokumentų iki nustatyto termino, išlaidų kompensavimo forma vertinama, pagal turimus duomenis. 
35.    Jei DMS naudotojas nepatikslina išlaidų kompensavimo prašymo per nustatytą terminą arba jame nustatoma neatitikimų, dėl kurių galima jį atmesti, per DMS ir elektroniniu paštu pateikiamas APVA įgalioto asmens pasirašytas raštas, kuriame pateikiamos atmetimo priežastis. 
36.    Įvertinus išlaidų kompensavimo prašymą ir nenustačiusi neatitikimų, DMS naudotojas per DMS ir elektroniniu paštu informuojamas automatine žinute pateikiant išvadą dėl  tinkamo finansuoti išlaidų dydį. APVIS išlaidų kompensavimo būsena pakeičiama į „Perduota apmokėjimui“ ir apie tai informuojamas Finansavimo gavėjas per DMS ir elektroniniu paštu. 
37.    Finansavimo gavėjui apmokėjus išlaidas, išlaidų kompensavimo prašymo būseną pakeičia į “Apmokėtas”, o projekto būseną į „Baigtas“ ir apie tai per DMS ir elektroniniu paštu informuojamas Finansavimo gavėjas. 
38.    Neteisingai apskaičiuotą ir finansavimo gavėjui pervestą kompensacinę išmoką jis įsipareigoja grąžinti per 20 darbo dienų nuo APVA pareikalavimo dienos. 

V SKYRIUS
 PRANEŠIMAI DMS NAUDOTOJAMS

39.    Informacija apie DMS gautą naują pranešimą elektroniniu paštu siunčiama DMS naudotojo duomenų formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimą DMS naudotojas gali peržiūrėti prisijungęs prie DMS skiltyje “Pranešimai“.
40.    DMS naudotojams DMS pranešimų lange yra pateikiama informacija apie gautus pranešimus dėl:
40.1.    Reistracijos formos būsenos pasikeitimo;
40.2.    Paklausimai dėl registracijos formos duomenų tikslinimo;
40.3.    Išlaidų kompensavo prašymo būsenos pasikeitimo;
40.4.    Paklausimai dėl išlaidų kompensavo prašymo duomenų tikslinimo.
41.    Informaciją DMS naudojimo klausimais ir paaiškinimus dėl reikalaujamos informacijos pateikimo DMS naudotojui teikia atsakingas APVA darbuotojas APVIS nurodytais telefonais.  

VI SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

42.    APVA, kaip asmens duomenų valdytojas, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
43.    Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 288779560, adresas Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, el. paštas: apva@apva.lt; Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 278 72 48, el. paštas: dap@apva.lt, adresas Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą APVA skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
44.    Asmens duomenų tvarkymo  tikslai:
44.1.    registracijos formų registravimas, vertinimas bei atranka;
44.2.    projektų administravimas;
44.3.    kompensacinių išmokų išmokėjimas;
44.4.    patirtų išlaidų deklaravimas Viešajai įstaigai „Lietuvos verslo paramos agentūra;
44.5.    ataskaitų teikimas Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
45.    Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalie b, c ir e punktai.
46.    Asmens duomenys, kuriuos privalo pateikti pareiškėjas, norėdamas pateikti registracijos formą ir gauti finansavimą: 
46.1.    pareiškėjo identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);
46.2.    pareiškėjo kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.);
46.3.    banko sąskaitos numeris;
46.4.    informacija apie gyvenamąjį namą ir / ar sklypą (unikalus gyvenamojo namo / sklypo numeris, adresas, bendrasavininkai, namo baigtumo metai ir procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai ir pan.);
46.5.     informacija apie projektu įgyvendinamų priemonių apimtis bei diegiamų įrenginių kainas.
47.    Nurodytų asmens duomenų pateikimas yra būtinas siekiant skirti ir išmokėti finansavimą projektui.
48.    Iš kitų šaltinių gaunami asmens duomenys:
48.1.    atliekant projekto registracijos formų vertinimą ir išlaidų kompensacijų prašymų tikrinimą yra naudojami Valstybės įmonės Registrų centras teikiami Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys; 
48.2.    atliekant išlaidų kompensavimo prašymų tikrinamą gali būti naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys ir Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) duomenys. 
49.    Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, kasmet sudaromu APVA dokumentacijos planu bei kitais dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.
50.    Duomenų subjektai  turi teisę: 
50.1.    prašyti susipažinti su APVA tvarkomais savo asmens duomenimis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka;
50.2.    reikalauti ištaisyti netikslius / papildyti neišsamius su juo susijusius asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka;
50.3.    reikalauti ištrinti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nustatyta tvarka;
50.4.    apriboti savo asmens duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;
50.5.    nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka;
50.6.    pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.  8 5 271 2804, el. paštas:ada@ada.lt), jei su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.
51.    Gauti asmens duomenys, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, gali būti teikiami:
51.1.    Viešajai įstaigai „Lietuvos verslo paramos agentūra“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms;
51.2.    teisėtvarkos bei audito institucijoms;
51.3.    APVA pasitelktiems paslaugų teikėjams (APVIS kūrimo, vystymo, palaikymo ir garantinio aptarnavimo, informacinės sistemos administratoriaus ir ir kitiems paslaugų tiekėjams).

VII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52.    Fiziniai asmenys ir APVA tvarko DMS pateiktus duomenis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
53.    DMS naudotojas asmeniškai atsako už visus veiksmus, kuriuos atliko naudodamasis DMS.
54.    Per DMS pateikti dokumentai ir duomenys laikomi tinkamai pasirašytais.
55.    DMS naudotojo paaiškinimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos DMS, turi tokią pat teisinę galią kaip ir valią, išreikštas asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente, ir šie asmenys privalo prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus. 
56.    Dokumentų ir pranešimų gavimo per DMS  data laikoma jų gavimo APVA data.
57.    APVA DMS turi teisę fiksuoti ir padaryt įrašus apie bet kokius DMS naudotojo veiksmus, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Šie įrašai gali būti panaudoti įrodyti duomenų ar nurodymų pateikimą ar gavimą elektroniniu būdu.
58.    APVA neatsako už tai, kad dėl informacinių ryšių technologijų gedimų pareiškėjai ir DMS naudotojai negali pateikti ir gauti dokumentų ir duomenų per DMS, tačiau tokiu atveju turi būti užtikrintos galimybės pateikti ir gauti dokumentus ir duomenis per DMS, pašalinus informacinių ryšių technologijų gedimą. APVA taip pat neatsako už tai, kad dėl tokių gedimų duomenų pateikimo metu duomenys gali būti prarasti ar iškraipyti.
59.    APVA atsako už DMS naudotojo pateiktų duomenų ir dokumentų saugojimą teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.
60.    APVA, suinteresuotos institucijos, DMS naudotojai už taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


_______________________________