Duomenų mainų svetainės taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. T1-72
(2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. T1-178 redakcija)

DUOMENŲ TEIKIMO PER APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĘ TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) duomenų mainų svetainę taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prisijungimo prie Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) ir duomenų teikimo ir gavimo naudojantis DMS tvarką.
2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše” (patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275), „Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos apraše“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267), „Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos apraše“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605), 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “  04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (patvirtintas LR energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12), 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ (patvirtintas LR energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13) ir  04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (patvirtintas LR energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1-312) finansavimo sąlygų aprašuose.
3.    Taisyklės taikomas atsakingiems LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) darbuotojams, fiziniams asmenims ir jų įgaliotiems asmenims, teikiantiems prašymą ar registracijos formą finansavimui gauti per DMS, finansavimo gavėjams naudojantiems DMS (toliau – DMS naudotojas). 

II SKYRIUS
PRAŠYMO AR REGISTRACIJOS  FORMOS RENGIMAS, TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

4.    Taisyklių nustatyta tvarka DMS paslaugos teikiamos elektroninėje svetainėje https://apvis.apva.lt. 
5.    Registracijos forma ar prašymas finansavimui gauti teikiami per DMS, prie kurios jungiamasi per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau - VIISP), leidžiančią identifikuoti DMS naudotoją per išorines sistemas.
6.    Pirmą kartą prisijungdamas prie DMS, DMS naudotojas turi patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis ir informacija apie jo asmens duomenų, kurie bus tvarkomi APVIS paslaugų teikimo tikslais šių Taisyklių ir APVIS saugos nuostatų nustatyta tvarka, tvarkymą. DMS naudotojui patvirtinus, kad jis susipažino su Taisyklėmis, jis įgyja teisę teikti prašymą ar registracijos formą finansavimui gauti bei gauti pranešimus, susijusius su jos vertinimu. 
7.    Prisijungęs prie DMS paskyros, DMS naudotojas pasirenka jam aktualų kvietimą teikti prašymą ar registracijos formą iš pateikto sąrašo. 
8.    Norėdamas pateikti prašymą ar registracijos formą finansavimui gauti, DMS naudotojas privalo užpildyti atitinkamą prašymą ar registracijos formą duomenimis (išskyrus laukus, kurie yra užpildyti duomenimis, gautais iš su APVIS susietų registrų ir valstybės informacinių sistemų) pagal prašymo ar registracijos formos pildymo reikalavimus, nustatytus 2 punkte įvardytuose teisės aktuose.  Jei reikalaujama – DMS naudotojas užpildo pridedamų prašymo ar registracijos formos dokumentų duomenis, įkelia šiuos dokumentus. DMS naudotojas gali įkelti tik šių formatų ne didesnius nei 50 MB dokumentus: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, xls, xlsw, ppt.
9.    Jei prašymą ar registracijos formą teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, į DMS įkeliamas pareiškėjo įgaliojimas (dokumento kopija), kuriuo suteikiama teisė įgaliotam asmeniui pareiškėjo vardu per DMS pateikti prašymą ar registracijos formą finansavimui gauti.
10.    Į DMS prašymai ar registracijos formos priimamos nuo kvietime nurodytos prašymų ar registracijos formų teikimo (dienos ir valandos) iki kvietime nustatyto termino (dienos ir valandos). Kitu metu pateikti prašymai ar registracijos formos nepriimamos.
11.    Užpildęs prašymą ar registracijos formą DMS naudotojas pateikia ją ir pridedamus paraiškos dokumentus APVA per DMS.
12.    Prieš pateikdamas prašymą ar registracijos formą DMS naudotojas turi susipažinti ir sutikti su APVA nustatytos formos pareiškėjo deklaracija. 
13.    DMS naudotojas gali atsisiųsti, įkelti arba pašalinti registracijos formos dokumentų ir (ar) įgaliojimo kopijas, per DMS pateikti prašymą ar registracijos formą ir pridedamus dokumentus APVA.
14.    Prašymo ar registracijos formos bei prie jos pridedamų dokumentų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau yra pateikti APVA. Norėdamas atsiimti prašymą ar registracijos formą, fizinis asmuo atsiunčia prašymą APVA atsiimti prašymą ar registracijos formą. Gavusi tokį prašymą APVA nutraukia prašymo ar registracijos formos vertinimą ir  pareiškėjui išsiunčia DMS pranešimą, kad prašymas ar registracijos forma atsiimta.
15.    DMS naudotojas tikslina pateiktą prašymą ar registracijos formą finansavimui gauti, teikia papildomus dokumentus tik APVA prašymu.
16.    Apie prašymo ar registravimo formos užregistravimą DMS naudotojas informuojamas per DMS pranešimu DMS naudotojo paskyroje bei prašyme ar registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą).

III SKYRIUS
PRAŠYMO AR REGISTRACIJOS FORMOS VERTINIMAS, ATMETIMAS IR TVIRTINIMAS

17.    Prašymų ar registracijos formų vertinimas, atmetimas ir tvirtinimas atliekamas vadovaujantis 2 punkte įvardytų atitinkamų teisės aktų reikalavimais. Konkretūs teisės aktai nurodomi kiekviename kvietime teikti prašymus ar registracijos formas.
18.    Apie prašymų ar registracijos formų vertinimo būseną DMS naudotojas  informuojamas pateikiant jam atitinkamą pranešimą DMS naudotojo paskyroje ir prašyme ar registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą).

IV SKYRIUS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR APMOKĖJIMAS

19.    Išlaidų kompensavimo prašymą kartu su pareiškėjo deklaracija ir kitais APVA nurodytais dokumentais DMS naudotojas teikia įgyvendinęs projektą, tačiau ne vėliau kaip iki 2 punkte išvardytų teisės aktuose nustatytų terminų pabaigos. Į DMS išlaidų kompensavimo prašymas priimamas tik iki teisės aktuose numatyto pateikimo termino paskutinės dienos ir valandos. Kitu metu pateikti išlaidų kompensavimo prašymai nepriimami.
20.    Išlaidų kompensavimo prašymai teikiami per DMS. Išlaidų kompensavimo prašymą gali teikti tiktai finansavimo gavėjas arba jo įgaliotas asmuo, teikęs registracijos formą. 
21.    Norėdamas pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, DMS naudotojas privalo užpildyti išlaidų kompensavimo formą duomenimis (išskyrus laukus, kurie yra užpildyti duomenimis, gautais iš registracijos formos) pagal išlaidų kompensavimo prašymo formos pildymo reikalavimus, nustatytus 2 punkte įvardytuose teisės aktuose. Jei reikalaujama – DMS naudotojas užpildo pridedamų dokumentų duomenis, įkelia šiuos dokumentus bei juos išsaugo DMS naudotojas gali įkelti tik šių formatų ne didesnius nei 50 MB dokumentus: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, xls, xlsw, ppt.
22.    DMS naudotojas turi teisę keisti tam tikrus automatiškai sugeneruotus duomenis. Prašoma finansavimo suma negali viršyti registracijos formoje patvirtintos sumos. 
23.    Užpildyta išlaidų kompensavimo prašymą DMS naudotojas pateikia DMS tikrinti. DMS patikrinama, ar išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas pagal teisės aktų reikalavimus.
24.    Jei išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas teisingai ir nepateikiamas klaidų sąrašas, DMS naudotojas per DMS teikia jį APVA. 
25.    Jei išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas neteisingai, DMS naudotojui pateikiamas klaidų sąrašas. Ištaisęs visas klaidas DMS naudotojas pateikia jį pakartotiniam DMS tikrinimui. 
26.    Prieš pateikdamas išlaidų kompensavimo prašymą DMS naudotojas turi susipažinti ir sutikti su APVA nustatytos formos finansavimo gavėjo deklaracija. 
27.    DMS naudotojas gali atsisiųsti, įkelti arba pašalinti pridedamus dokumentus, per DMS pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir pridedamus dokumentus APVA.
28.    Išlaidų kompensavimo prašymo bei prie jo pridedamų dokumentų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau yra pateikti APVA. Norėdamas atsiimti išlaidų kompensavimo prašymą, finansavimo gavėjas  atsiunčia prašymą APVA atsiimti išlaidų kompensavimo prašymą. Gavus prašymą APVA nutraukia išlaidų kompensavimo prašymo vertinimą ir išsiunčia DMS pranešimą, kad išlaidų kompensavimo prašymas  atsiimtas.
29.    DMS naudotojas tikslina pateiktą išlaidų kompensavimo prašymą, teikia papildomus dokumentus tik APVA prašymu.
30.    Apie išlaidų kompensavimo prašymo užregistravimą DMS naudotojas informuojamas per DMS pranešimu projekto paskyroje bei elektroninio pašto adresu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą).
31.    Pateiktas išlaidų kompensavimo prašymas vertinamas ir prašomos išlaidos apmokamos pagal 2 punkto teisės aktuose nustatytą tvarką. 
32.    Vertinimo metu nustačius, kad išlaidų kompensavimo prašyme ar kartu su juo nepateikta visa vertinimui atlikti reikalinga informacija, ar pateikta informacija yra netiksli, per DMS ir elektroniniu paštu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą) siunčiamas DMS naudotojui prašymas patikslinti duomenis ar dokumentus, nurodant duomenų pateikimo terminą. 
33.    DMS naudotojas trūkstamus duomenis pateikia per DMS. Tais atvejais, kai DMS naudotojas atsisako tikslinti dokumentus/nepateikia dokumentų iki nustatyto termino, išlaidų kompensavimo forma vertinama, pagal turimus duomenis. 
34.    Jei DMS naudotojas nepatikslina išlaidų kompensavimo prašymo per nustatytą terminą arba jame nustatoma neatitikimų, dėl kurių galima jį atmesti, per DMS ir elektroniniu paštu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą) pateikiamas APVA įgalioto asmens pasirašytas raštas, kuriame pateikiamos atmetimo priežastis. 
35.    Įvertinus išlaidų kompensavimo prašymą ir nenustačiusi neatitikimų, DMS naudotojas per DMS ir elektroniniu paštu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą) informuojamas automatine žinute pateikiant išvadą apie tinkamų finansuoti išlaidų dydį. APVIS išlaidų kompensavimo būsena pakeičiama į „Išlaidų kompensavimo prašymas patvirtintas“ ir apie tai informuojamas Finansavimo gavėjas per DMS ir elektroniniu paštu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą). 
36.    Finansavimo gavėjui apmokėjus išlaidas, išlaidų kompensavimo prašymo būsena pakeičiama į “Apmokėta” ir apie tai per DMS ir elektroniniu paštu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą) informuojamas Finansavimo gavėjas. 
37.    Neteisingai apskaičiuotą ir finansavimo gavėjui pervestą kompensacinę išmoką jis įsipareigoja grąžinti per 20 darbo dienų nuo APVA pareikalavimo dienos. 

V SKYRIUS
 PRANEŠIMAI DMS NAUDOTOJAMS

38.    Informacija apie DMS gautą naują pranešimą elektroniniu paštu siunčiama DMS naudotojo duomenų formoje nurodytu elektroninio pašto adresu (jei DMS naudotojas yra patvirtinęs savo nurodytą el. pašto adresą). Pranešimą DMS naudotojas gali peržiūrėti prisijungęs prie DMS skiltyje „Pranešimai“.
39.    DMS naudotojams DMS pranešimų lange yra pateikiama informacija apie gautus pranešimus dėl:
39.1.    Prašymo ar registracijos formos būsenos pasikeitimo;
39.2.    Paklausimai dėl prašymo ar registracijos formos duomenų tikslinimo;
39.3.    Išlaidų kompensavo prašymo būsenos pasikeitimo;
39.4.    Paklausimai dėl išlaidų kompensavo prašymo duomenų tikslinimo.
40.    Informaciją DMS naudojimo klausimais ir paaiškinimus dėl reikalaujamos informacijos pateikimo DMS naudotojui teikia atsakingas APVA darbuotojas APVIS nurodytais telefonais.  

VI SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

41.    APVA, kaip asmens duomenų valdytojas, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
42.    Duomenų valdytojo bei duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą APVA skelbiama APVA internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
43.    Asmens duomenų tvarkymo  tikslai:
43.1.    įgyvendinantiems projektus atsinaujinančių energijos išteklių diegimo ir gyvenamųjų namų modernizavimo srityse:
43.1.1.    registracijos formų registravimas, vertinimas bei atranka;
43.1.2.    projektų administravimas;
43.1.3.    kompensacinių išmokų išmokėjimas;
43.1.4.    patirtų išlaidų deklaravimas Viešajai įstaigai „Lietuvos verslo paramos agentūra;
43.1.5.    ataskaitų teikimas Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
43.2.    Pareiškėjams teikiant prašymą kompensacinei išmokai už mažiau taršių judumo priemonių įsigijimą:
43.2.1.    prašymų registravimas, vertinimas bei atranka;
43.2.2.    projektų administravimas;
43.2.3.    kompensacinių išmokų išmokėjimas;
43.2.4.    ataskaitų teikimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
44.    Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalie b, c ir e punktai.
45.    Tvarkomi asmens duomenys: 
45.1.    įgyvendinantiems projektus atsinaujinančių energijos išteklių diegimo ir gyvenamųjų namų modernizavimo srityse:
45.1.1.    pareiškėjo identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);
45.1.2.    pareiškėjo kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.);
45.1.3.    banko sąskaitos numeris;
45.1.4.    informaciją apie gyvenamąjį namą ir / ar sklypą (unikalus gyvenamojo namo / sklypo numeris, adresas, bendrasavininkai, namo baigtumo metai ir procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai ir pan.);
45.1.5.     informacija apie projektu įgyvendinamų priemonių apimtis bei diegiamų įrenginių kainas;
45.2.    Pareiškėjams teikiant prašymą kompensacinei išmokai už mažiau taršių judumo priemonių įsigijimą:
45.2.1.    pareiškėjo identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);
45.2.2.    pareiškėjo kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.);
45.2.3.    banko sąskaitos numeris;
45.2.4.    informacija apie sunaikintą automobilį (valstybinis numeris, identifikavimo numeris, klasė, išregistravimo priežastis, savininkas, registracijos pažymėjimo data, išregistravimo data, techninės apžiūros galiojimas) bei įsigytą mažiau taršų automobilį (valstybinis numeris, identifikavimo numeris, savininkas, valdytojas, klasė, registracijos data, kuro rūšis, CO2 kiekis).
46.    Iš kitų šaltinių gaunami asmens duomenys:
46.1.    įgyvendinantiems projektus atsinaujinančių energijos išteklių diegimo ir gyvenamųjų namų modernizavimo srityse:
46.1.1.    Atliekant projekto registracijos formų vertinimą ir išlaidų kompensacijų prašymų tikrinimą yra naudojami Valstybės įmonės Registrų centras teikiami Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys; 
46.1.2.    Atliekant išlaidų kompensavimo prašymų tikrinamą yra naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys ir Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) duomenys.;
46.2.    Pareiškėjams teikiant prašymą kompensacinei išmokai už mažiau taršių judumo priemonių įsigijimą:
46.2.1.    Atliekant pateiktų prašymų vertinimą ir tikrinimą yra naudojami Valstybės įmonės Regitra teikiami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta” teikiami Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės duomenys
47.    Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, kasmet sudaromu APVA dokumentacijos planu bei kitais dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.
48.    Duomenų subjektai  turi teisę: 
48.1.    prašyti susipažinti su APVA tvarkomais savo asmens duomenimis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka;
48.2.    reikalauti ištaisyti netikslius / papildyti neišsamius su juo susijusius asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka;
48.3.    reikalauti ištrinti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nustatyta tvarka;
48.4.    apriboti savo asmens duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;
48.5.    nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka;
48.6.    pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.  8 5 271 2804, el. paštas: ada@ada.lt), jei su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.
49.    Gauti asmens duomenys, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, gali būti teikiami:
49.1.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms;
49.2.    teisėtvarkos bei audito institucijoms;
49.3.    APVA pasitelktiems paslaugų teikėjams (APVIS kūrimo, vystymo, palaikymo ir garantinio aptarnavimo, informacinės sistemos administratoriaus ir pan. paslaugas teikiantiems tiekėjams).

VII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50.    Fiziniai asmenys ir APVA tvarko DMS pateiktus duomenis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
51.    DMS naudotojas asmeniškai atsako už visus veiksmus, kuriuos atliko naudodamasis DMS.
52.    Per DMS pateikti dokumentai ir duomenys laikomi tinkamai pasirašytais.
53.    DMS naudotojo paaiškinimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos DMS, turi tokią pat teisinę galią kaip ir valią, išreikštas asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente, ir šie asmenys privalo prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus. 
54.    Dokumentų ir pranešimų gavimo per DMS  data laikoma jų gavimo APVA data.
55.    APVA DMS turi teisę fiksuoti ir padaryt įrašus apie bet kokius DMS naudotojo veiksmus, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Šie įrašai gali būti panaudoti įrodyti duomenų ar nurodymų pateikimą ar gavimą elektroniniu būdu.
56.    APVA neatsako už tai, kad dėl informacinių ryšių technologijų gedimų pareiškėjai ir DMS naudotojai negali pateikti ir gauti dokumentų ir duomenų per DMS, tačiau tokiu atveju turi būti užtikrintos galimybės pateikti ir gauti dokumentus ir duomenis per DMS, pašalinus informacinių ryšių technologijų gedimą. APVA taip pat neatsako už tai, kad dėl tokių gedimų duomenų pateikimo metu duomenys gali būti prarasti ar iškraipyti.
57.    APVA atsako už DMS naudotojo pateiktų duomenų ir dokumentų saugojimą teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.
58.    APVA, suinteresuotos institucijos, DMS naudotojai už taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________