Dažniausiai užduodami klausimai

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Kam kompensacija neteikiama?
  • Kompensacija neteikiama pareiškėjams, įtrauktiems į fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą galima rasti čia: https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166.
  • Kompensacija negali būti teikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokia suma numatyta kvietimui?

Susisiekimo ministerija veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 15 000 000 (penkiolika milijonų) eurų Modernizavimo fondo lėšų.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kaip sužinoti ar už įsigytą elektromobilį nebuvo gauta kompensacinė išmoka?

Kompensacija už elektromobilį, kurio identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kodėl einamaisiais metais su kompensacija įsigytų grynųjų elektromobilių skaičius negalės viršyti praėjusiais metais utilizuotų ir išregistruotų automobilių skaičiaus?

Skatinant įsigyti elektromobilius, siekiama ne padidinti bendrą automobilių parką, bet senas ir taršias transporto priemones pakeisti aplinkai draugiškais automobiliais. Dėl šios priežasties laikomasi principo, kad einamaisiais metais su kompensacija įsigytų grynųjų elektromobilių skaičius negalės viršyti praėjusiais kalendoriniais metais utilizuotų automobilių skaičiaus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar ribojamas prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui?
  • Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas, tačiau per metus priimtų prašymų skaičius (įskaitant ir fizinių asmenų) negali viršyti praėjusiais kalendoriniais metais sunaikintų transporto priemonių pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, reikalavimus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus.
  • Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalimi, bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį.
Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Jeigu juridinis asmuo veiklą vykdo keliuose sektoriuose, ar turi teisę pretenduoti į kompensacinę išmoką?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalimi, jeigu įmonė vykdo veiklą, nurodytą Aprašo 11.1.1–11.1.3 papunkčiuose ir dar viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensacija gali būti suteikta su sąlyga, kad pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, pagal Aprašą nebūtų teikiama de minimis pagalba.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar visuose verslo sektoriuose veiklą vykdantys juridiniai pareiškėjai gali pretenduoti į kompensacines išmokas?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:
•    įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;
•    įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
•    įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;
•    įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30
Kokio dydžio kompensacinė išmoka mokama įsigijus elektromobilį?

Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę ar komercinę veiklą, kompensacijos teikiamos tik už įsigytus naujus lengvuosius M1, N1 klasės grynuosius elektromobilius. Naujas elektromobilis - nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Už vieną elektromobilį skiriama 4 000 eurų kompensacinė išmoka.

Informacija atnaujinta: 2022 08 30