Dažniausiai užduodami klausimai

Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose

Kokiais medžiais galima atkurti iškirstą plotą?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai bei pušies, beržo, juodalksnio želdiniai. Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Minimalus pertvarkomo sklypo plotas?

Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kas laikoma mišriuoju miško atkūrimo būdu?

Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kas laikoma grynuoju miško atkūrimo būdu?

Pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie išmokų dydžiai?

Vienkartinė medynų ar krūmynų pertvarkymo ir atkūrimo išmoka įveisus  mišrius ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdinius – 3900 Eur/ha, įveisus grynuosius pušies, beržo ar juodalksnio želdinius – 3000 Eur/ha.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokie reikalavimai taikomi želdinimo ir žėlinimo projektui?

Želdinimo ir žėlimo projekte turi būti suprojektuota: 

  • Želdavietės sutvarkymas (jei būtina sutvarkyti) ir dirvos paruošimas; 

  • Miško atkūrimas želdinant arba taikant mišrųjį atkūrimo būdą; 

  • Mišrūs ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. arba grynieji pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.; 

  • Ažuolo, buko, mažalapės liepos želdinių apsauga juos aptveriant tvora, kitos medžių rūšys apsaugomos aptveriant tvora arba naudojant repelentus; 

  • Rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio; 

  • Vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha. 

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ką daryti jei yra keli žemės savininkai bet noriu teiki paraišką?

Su paraiška reikalinga pateikti: visų bendraturčių raštišką sutikimą, jei žemės sklypas, kuriame planuojama pažangos priemonės veikla, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise nesant notaro patvirtinto arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo plano. Jei žemės sklypo bendraturčiai susitarę nustatė tvarką, pagal kurią bus naudojamos atskiros sklypo dalys, arba kai ši tvarka nustatyta teismo sprendimu, pateikiama notaro patvirtinta arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi sklypu tvarkos nustatymo plano kopija.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Kokia maksimali veiklos įgyvendinimo trukmė?

Veiklos maksimali trukmė – 2 (dveji) metai nuo finansavimo skyrimo.

Informacija atnaujinta: 2023 07 11
Ar galima dalyvauti šioje programoje, kai nėra jokio miško taksacinio sklypo, tiesiog krūmynai ir pavieniai medžiai?

Iš pateiktos informacijos vertiname, kad valdote kol kas neįtaksuotą (neapskaitytą kaip miško žemės) žemės ūkio paskirties žemės sklypą, apaugusį savaime sužėlusiais krūmynais ir pavieniais medžiais, kurį norite sutvarkyti. Atkreipiame dėmesį, kad ši priemonė yra skirta privačių miškų valdytojams ir naudotojams, todėl Jūsų atveju paraiška nebūtų tinkama finansuoti, nes neturint leidimo kirsti mišką, leidžiančio vykdyti specialiuosius medynų pertvarkymo kirtimus, suformuojant naujus atsparesnius medynus, koks ir yra pagrindinis šios pažangos priemonės veiklos tikslas.

Iš Lietuvos miškų įstatymo:

7. Medynas – miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.

9. Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių skalsumas ne mažesnis kaip 0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, ir kita miško augalija, taip pat ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl žmonių veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medžių nėra (želdintinos miško aikštės, kirtavietės, žuvę medynai). Mišku nelaikomos laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose įveisti želdiniai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patikėjimo teise valdomuose ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose augantys medžiai ir krūmai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai, taip pat miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje įveisti želdynai. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02
Jeigu miške auga tik baltalksnis arba tik drebulė ar jie yra laikomi menkaverčiais? Gal galima būtų apibrėžimą kas yra menkaverčiai medynai? Bei dėl išretėjusių medynų jeigu skalsumas yra 0,3 ar 0,4 ar tai yra išretėję? Taip pat jeigu buvo padarytas plynas kirtimas ir dabar pagrinde užaugo lazdynai ar kiti krūmai (nors prieš tai augo baltalksnis/drebulės/beržai), tai tokiam sklypui tinka ši parama?

Menkaverčio medyno sąvoka apibrėžiama kaip: menkos selekcinės vertės, blogos kokybės medynas, kurio našumas mažesnis už tos pačios augavietės trečiosios selekcinės grupės to paties amžiaus medyno našumą.

Medžiai, kurie nepriskiriami saugotiniems, pavyzdžiui:  tuopos,  drebulės  arba  baltalksniai,  t. y.  tokie medžiai, kurie  yra  trumpaamžiai,  greito augimo,  palyginti  trapios medienos ir  kitais požiūriais yra laikytini  menkaverčiais.

Minimalus medyno skalsumas yra 0,3. Jei medyno skalsumas mažesnis nei 0,3, apaugęs medžiais plotas sudaro retmę ir sklypas laikomas mišku neapaugusia žeme, o jame augantys medžiai aprašomi kaip pavieniai. 0,3–0,4 skalsumo medynai priskiriami retiems, 0,6–07 – vidutinio tankumo, o 0,8–1,0 – tankiems.

Mūsų pirminiu vertinimu, paraiška galėtų būti finansuota, tik atkreipiame dėmesį, kad vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02
Nupirkau sklypą, tačiau buvo vienoje vietoje iškirsti medžiai apie 2HA. Užsodinau jį beržais, eglėmis, pušimis. Ar galiu pretenduoti į šią paramą?

Atkreipiame dėmesį, kad miškui atkurti gali būti taikoma:

  • Mišrusis įveisimas –  Ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc.
  • Grynasis įveisimas –  Pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.

Jei turite leidimą kirsti mišką, buvo rengtas želdinimo/žėlinimo projektas ir medynų ar krūmynų pertvarkymo darbai, atlikti ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d., galite pretenduoti į paramos gavimą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 02