Dažniausiai užduodami klausimai

Vykdyti miškų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus

Kas gali teikti paraiškas dotacijoms gauti?

Lietuvos mokslo ir (ar) studijų institucija, vykdanti mokslinę ir (ar) mokomąją miškotyros, ekologijos ar aplinkotyros krypčių veiklą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokie reikalavimai taikomi tiriamajam ir eksperimentiniam darbui?

Siūlomų vykdyti miškų mokslo darbų temos turi būti aktualios miškų ūkio politikai, miškininkystei, reikalingos miškų ūkio strateginiams dokumentams ir teisės aktų projektams rengti. Temų sąrašą galima rasti ČIA.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokius dokumentus privaloma pateikti su paraiška?

Dokumentų, reikalingų pateikti kartu su Paraiška sąrašas pateikiamas Aprašo 17 p.:

17.1. dokumentus, atitinkančius Aprašo 13 punkto reikalavimus;

17.2. techninę specifikaciją, kurioje pagrindžiamas miškų mokslo darbo reikalingumas, aktualumas, nurodomi darbo tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai;

17.3. atsižvelgiant į miškų mokslo darbo specifiką, pažangos priemonės veiklos techninius projektus, jei tai numatyta techninėje specifikacijoje;

17.4. planuojamą išsamų biudžeto lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį (klasifikaciją);

17.5. planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

17.6. planuojamą miškų mokslo darbo įgyvendinimo grafiką;

17.7. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumo finansuoti deklaraciją (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai);

17.8. Vienos įmonės deklaraciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti de minimis pagalbą.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokios išlaidos gali būti kompensuojamos?

Visos veiklai įgyvendinti reikalingos ir dokumentais pagrįstos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Dotacijos suma negali viršyti nustatytos maksimalios 100 tūkst. eurų sumos vienam miškų mokslo darbui. Netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Aprašo 19 p.:

19.1 nuostoliai vykdant miškų mokslo darbą;

19.2. užsienio valiutos keitimo išlaidos;

19.3. baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos.

19.4. PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus  turi teisę susigrąžinti.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28
Kokio išsilavinimo specialistai gali dalyvauti ir vykdyti tiriamuosius bei eksperimentinius darbus?

Keliami reikalavimai yra mokslo darbo vadovui, kuris turi atitikti Aprašo 13.3 p. numatytus reikalavimus:

13.3.1. turėti žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties arba žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties mokslų daktaro laipsnį (ar jam prilyginamą);

13.3.2. būti atlikęs ir (ar) parengęs (kaip autorius ir (ar) bendraautoris) ne mažiau kaip vieną mokslinį taikomąjį darbą arba paskelbęs ne mažiau kaip vieną mokslinį straipsnį, kurie būtų susiję su užsakomojo miškų mokslo darbo tema;

13.3.3. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties arba žemės ūkio mokslų srities miškininkystės mokslo krypties patirtį, kai miškų mokslo darbui atlikti reikia atitinkamos patirties – ekonominės ir (ar) finansinės analizės rengimo arba informacinių technologijų srities.

Informacija atnaujinta: 2023 08 28