Priemonė: Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį

Paraiškos priimamos nuo : 2023-01-30 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-04-21 12:00

Kompensacinė išmoka: 500000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4000000.00 Eur.

Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybės, pasirašiusios su Europos Sąjunga asociacijos sutartis: Moldova, Sakartvelas, Ukraina ir Armėnija, pasirašiusi Europos Sąjungos ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą (CEPA).

Vidurinė Azija – Uzbekistano Respublika.

Bendradarbiavimo sritis (-ys)

Kova su klimato kaita t. y. klimato kaitos švelninimas, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą.

Bendra kvietimui skirta lėšų suma 4 000 000 Eur

Maksimali galima paramos suma vienam projektui iki 500 000 Eur

Nuosavas finansinis indėlis

Klimato kaitos švelninimo projektams (išmetamųjų ŠESD kiekio sumažinimui) – ne mažiau kaip 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto tikslas Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį, technologijas.

 1. Projekto uždaviniai Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones.
 2. Perduoti gerąją Lietuvos patirtį ir paskatinti inovatyvių, mažinančių ŠESD kiekį technologijų plėtrą besivystančioje šalyje.
 3. Didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą ir būdus ją mažinti.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo.

Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje

Juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę – komercinę veiklą (t. y. civilinės teisės subjekto prekių ir (ar) paslaugų gamyba bei jų realizacija, siekiant pelno) vykdančius subjektus.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Nustatytos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278, 66 punkte ir atitinkančios ekonomiškumo principą, neviršijančios vidutinių rinkos kainų.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau kaip 24 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Privalumai

Komisijos vertinimo balai skiriami:

 • 4 balai jei diegiama technologija ar taikomas sprendinys, gaminys sukurti ir (ar) pagaminti Lietuvoje (turi sudaryti didžiąją projekto vertę);
 • 7 balai jei projektas įgyvendinamas Ukrainoje.

Kita papildoma informacija

Privalomi pateikti dokumentai         

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis.
 2. Galutinio naudos gavėjo sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą.
 3. Partnerio finansinis indėlis (jei taikoma).
 4. Projekto ekspertų (jeigu numatyti) projekto veikloms įgyvendinti  reikalingos kompetencijas ir patirtis.
 5. Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita arba finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija (jei įmonė veikia mažiau nei 1 m.), laidavimo raštas.
 6. Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti).
 7. Komerciniai pasiūlymai (planuojamai įrengti įrangai, sprendiniui).
 8. Projekto aprašymas.
 9. Informaciją apie projekto organizavimą ir valdymą.
 10. PVM tinkamumo deklaracija (jei taikoma).
 11. Projekto sąmata

Papildomus dokumentus ir rekomendacines formas galima rasti čia

Paraiškos pildymo instrukciją rasite čia

Paraiškos pildomos ir teikiamos,  su privalomais  dokumentais (Tvarkos aprašo priedas Nr. 2) per Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS nuo 2023 m. sausio 30 d. 8.00 val. iki 2023 m. balandžio 21 d. 12.00 val.

Projekto paraiškos vertinimas   

Projektų paraiškų administracinis vertinimas bus atliekamas pagal Aprašo priedo Nr. 4 kriterijus bei Esminių ir neesminių projekto paraiškos trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašą, o paraiškos turinio vertinimas - pagal  Aprašo priedo Nr. 6 kriterijus, skiriant tokius balus:

 • 18 balų - jei veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos kainų;
 • 20 balų - nuosavas indėlis;
 • 40 balų - CO2 sumažinimas;
 • 7 balai - projekto vykdytojų patirtis;
 • 4 balai - viešinimas;
 • 11 balų - AM VB Komisijos balai

Projekto paraiška vertinimo metu gali surinkti 100 vertinimo balų.

Informacijos teikimas   

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Rūta Karosienė

Tel.: 8 602 86934

El.paštas.: ruta.karosiene@apva.lt