Priemonė: Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį

Paraiškos priimamos nuo : 2024-04-08 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-07-01 12:00

Kompensacinė išmoka: 500000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.

Kvietimas teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės) - Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybės, pasirašiusios su Europos Sąjunga asociacijos sutartis: Moldova, Sakartvelas, Ukraina ir Armėnija, pasirašiusi Europos Sąjungos ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą (CEPA).

Vidurinė Azija – Uzbekistano Respublika.

Bendradarbiavimo sritis (-ys)

Atsinaujinančių energijos išteklių: saulės elektrinių, vėjo elektrinių įrengimas elektros gamybai, saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti, biokuro katilų, šilumos siurblių diegimas, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Įgyvendinant projektus turi būti, pasiekiamas kiekybiškai išmatuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau –  ŠESD) sumažinimas.

Projekto pobūdis turi atitikti šalies identifikuotus technologijų poreikius.

Bendra kvietimui skirta lėšų suma - 2 mln. eurų.

Maksimali galima paramos suma vienam projektui - iki 500 000 eurų.

Nuosavas finansinis indėlis - Ne mažiau kaip 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto tikslas

Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones, mažinančias ŠESD kiekį, perduodant Lietuvos gerąją patirtį atsinaujinančių energijos išteklių srityje, technologijas.

 1. Projekto uždaviniai Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones.
 2. Perduoti gerąją Lietuvos patirtį ir paskatinti inovatyvių, mažinančių ŠESD kiekį technologijų plėtrą besivystančioje šalyje.
 3. Didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą ir būdus ją mažinti.

Pareiškėjai - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo.

Galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje - Juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę – komercinę veiklą (t. y. civilinės teisės subjekto prekių ir (ar) paslaugų gamyba bei jų realizacija, siekiant pelno) vykdančius subjektus.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Nustatytos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278, 66 punkte ir atitinkančios ekonomiškumo principą, neviršijančios vidutinių rinkos kainų.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - Ne daugiau kaip 24 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Privalumai - Komisijos patvirtintoje projekto koncepcijoje vertinimo balai skiriami:

• 7 balai jei diegiama technologija ar taikomas sprendinys, gaminys sukurti ir (ar) pagaminti Lietuvoje (turi sudaryti didžiąją projekto vertę);

• 4 balai jei projektas įgyvendinamas Ukrainoje.

Kita papildoma informacija

Jei esama, nurodomi papildomi projekto paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią projekto koncepciją, vertinimo kriterijai ar kita paraiškų teikėjams svarbi informacija.

Projektų atranka, priežiūra, vertinimas atliekamas vadovaujantis 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 278 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-425 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pareiškėjas negali būti bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, turi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas.

Projekto vykdytojai (pareiškėjai) privalo paviešinti įgyvendintą projektą, organizuodami projekto pristatymo renginį Lietuvoje.

Privalomi pateikti dokumentai

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis.
 2. Galutinio naudos gavėjo sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą.
 3. Partnerio finansinis indėlis (jei taikoma).
 4. Projekto ekspertų (jeigu numatyti) projekto veikloms įgyvendinti  reikalingos kompetencijas ir patirtis.
 5. Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita arba finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija (jei įmonė veikia mažiau nei 1 m.), laidavimo raštas.
 6. Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti).
 7. Komerciniai pasiūlymai (planuojamai įrengti įrangai, sprendiniui).
 8. Projekto aprašymas.
 9. Informaciją apie projekto organizavimą ir valdymą.
 10. PVM tinkamumo deklaracija (jei taikoma).
 11. Projekto sąmata.
 12. Planuojamas ŠESD sumažinimo skaičiavimai, įgyvendinus projektą (Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 5 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priede pateiktą išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

Papildomus dokumentus ir rekomendacines formas galima rasti čia

Atsižvelgdami į Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 ir 3 priedo nuostatas, detalizavome Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Vystomojo Bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos programos lėšų, projektų paraiškų esminių ir neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašą (toliau- sąrašas). Informuojame, kad naujai patvirtintas sąrašas nekeičia kvietime numatytų sąlygų, o jas detalizuoja

Paraiškos koncepciją rasite čia

Paraiškos pildymo instrukciją rasite čia

Kvietimai skelbiami nuo 2024 m. balandžio 8 d. (8:00 val.) iki liepos 1 d. (12:00 val.)

Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto tinklalapyje https://apvis.apva.lt   

Paraiškos pildomos ir teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (APVIS).

Projektų paraiškų administracinis vertinimas bus atliekamas pagal Aprašo priedo Nr. 3 kriterijus bei Esminių ir neesminių projekto paraiškos trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašą, o paraiškos turinio vertinimas - pagal  Aprašo priedo Nr. 4 kriterijus, skiriant tokius balus:

 • 18 balų - jei veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos kainų;
 • 20 balų - nuosavas indėlis;
 • 40 balų - CO2 sumažinimas;
 • 7 balai - projekto vykdytojų patirtis;
 • 4 balai – projekto viešinimas;
 • 11 balų – Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo Komisijos Koncepcijoje patvirtinti balai

Projekto paraiška vertinimo metu gali surinkti 100 vertinimo balų.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Deimantas Bimbiris

Tel.: +370 602 84 276

El.p.: deimantas.bimbiris@apva.lt

Vaida Ananeva

Tel.: +370 612 26 361

El.p.: vaida.ananeva@apva.lt