Priemonė: Savivaldybių projektų miestų miškų žemės sklypų priežiūros, apsaugos, tvarkymo darbų vykdymo ir reikalingų planavimo dokumentų parengimo projektų

Paraiškos priimamos nuo : 2024-05-28 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-06-25 23:55

Kompensacinė išmoka: 100000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 860000.00 Eur.

Kvietimas teikti Savivaldybių projektų miestų miškų žemės sklypų priežiūros, apsaugos, tvarkymo darbų vykdymo ir reikalingų planavimo dokumentų parengimo projektų paraiškas

Bendra kvietimui skirta lėšų suma 860 000 eurų, iš kurių miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams 500 000 eurų ir miestų miškų miškotvarkos projektams rengti 360 000 eurų.

Maksimali galima paramos suma vienam projektui Projekto finansavimo intensyvumas – ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos (toliau – BMŪRFP) lėšomis.

Maksimali dotacijos suma – ne didesnė kaip 50 000,00 Eur valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti ir ne didesnė kaip 50 000,00 Eur savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės miško žemės sklypų miškotvarkos projektams rengti.

Valstybinės miško žemės sklypų miškotvarkos projektų rengimo darbų išlaidų dydis - 100,00 Eur/ha; valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbų išlaidų dydis - 50,00 Eur/ha.

Nuosavas finansinis indėlis  

Ne mažiau kaip 20 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos.

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk

Tinkamos finansuoti išlaidos, jų vertinimo balai • Priešgaisrinė ir sanitarinė miško apsauga – profilaktinių priešgaisrinių apsaugos priemonių, numatytų vidinės miškotvarkos projekte ar miško želdinimo ir žėlimo projekte (priešgaisrinių juostų įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra) įgyvendinimas (7 balai);

• Miško tvarkymui reikalingų dokumentų rengimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (6 balai);

• Miško atkūrimas – miško žėlimas ir (arba) želdinimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas augo. Miško atkūrimas projektuojamas vadovaujantis Miškų įstatymo ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimais (5 balai);

• Jaunuolynų ugdymas – miško kirtimas, vykdomas vadovaujantis Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais (4 balai);

• Specialieji kirtimai, stiprinant miestų miškų poilsio, biologinės įvairovės apsaugos ir kitas nemedienines miško ekosistemų paslaugas (rekreacija, nemedieninių miško produktų rinkimas (3 balai);

• Pavojingų medžių šalinimas ir genėjimas (3 balai);

• Miško išvalymo nuo buitinių, statybinių ir kitų atliekų, taip pat menkavertės, invazinės augalijos,  (2 balai);

• Viešosios paskirties rekreacinės miško infrastruktūros priežiūra – smulkūs remonto darbai (pvz., suoliukų remontas, miško ženklų atnaujinimas ir pan.) (1 balas).

Tinkamos finansuoti paraiškoje nurodytos veiklos balas dauginamas iš miško ploto, kuriame įgyvendinama veikla, balai sumuojami. Daugiausiai balų surinkusių savivaldybių veiklos finansuojamos prioriteto tvarka. Surinkus vienodą balų skaičių finansuojamas tas projektas, kurio veiklos vertinamos aukštesniais balais. 

Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, patirtos nuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-5 “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų priemonių plano 2024-2025 metams patvirtinimo” patvirtinimo.

Tinkamų išlaidų apmokėjimo sąlygos – apmokėjimas atliekamas įvykdžius visus darbus ir/ar paslaugas, pateikus galutinę projekto veiklos ataskaitą (APVIS sistemoje) kartu su atliktų darbų aktais, įrodančiais atliktų darbų kiekius ir apimtis, PVM sąskaitas faktūras, darbų ir/ar paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus dokumentus. Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal poreikį gali prašyti papildomos informacijos ar dokumentų.

Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dotacijos sutarties sudarymo dienos savivaldybei gali būti išmokamas 30 proc. sutarties vertės dydžio avansas.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

Visos paraiškoje numatytos veiklos turi būti įgyvendintos ir mokėjimo prašymas APVIS sistemoje pateiktas iki  2024-10-31.

Kita papildoma informacija

Projektų atranka, priežiūra ir vertinimas atliekamas vadovaujantis:

1.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-70 „Dėl aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee78c9e2c1dd11ed924fd817f8fa798e

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio planavimo darbo grupės 2024 m. gegužės 15 d. protokolu Nr. D4-95 patvirtintais Savivaldybių projektų miestų miškų žemės sklypų priežiūros, apsaugos, tvarkymo darbų vykdymo ir reikalingų planavimo dokumentų parengimo atrankos ir vertinimo kriterijais.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl lėšų savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9725d90a68d11ee8172b53a675305ab?jfwid=-o1nifkx3b

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318353

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.282270?jfwid=-nqkfc1i8x

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl lėšų savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9725d90a68d11ee8172b53a675305ab?jfwid=-o1nifkx3b

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295781?jfwid=

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-5 „ Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų priemonių plano 2024–2025 metams patvirtinimo“. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/bendruju-misku-ukio-reikmiu-finansavimo-programa/bendruju-misku-ukio-reikmiu-finansavimo-programos-igyvendinimas-2024-metais/

Privalomi pateikti dokumentai

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Preliminari finansavimo išlaidų sąmata (pateikiama „Projekto išlaidos“ skiltyje) ;

2. NTR išrašas pagrindžiantis valdomų valstybinės miško žemės sklypų ploto teisę;

3. Kiti su projekto finansavimu susiję dokumentai (pvz.: inventorinė byla, techninis darbo projektas ir kt., jei veiklos jau įgyvendintos ar pradėtos įgyvendinti).

Projekto paraiškos pateikimas

Kvietimai skelbiami nuo 2024 m. gegužės 28 d. (8:00 val.) iki 2024 m. birželio 25 d. (24:00 val.)

Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto tinklalapyje https://apvis.apva.lt

Paraiškos pildomos ir teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (APVIS).

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę. Čia.

Instrukcija, kaip užpildyti paraišką ČIA.

Informacijos teikimas

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00,

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Edita Skėrienė

Tel.: +370 646 08 522

El.p.: edita.skeriene@apva.lt