Priemonė: Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius

Paraiškos priimamos nuo : 2023-08-14 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2026-03-30 15:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 13829375.00 Eur.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

Atsakinga institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Administruojančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Programa

Planas „Naujos kartos Lietuva“ Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU

JP projektų atrankos būdas - Taikomas tęstinis paraiškų atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) - 13829375,00

BENDRI REIKALAVIMAI

Finansuojama JP projektų veikla

Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas (kai pareiškėjas įsigyja naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius)

Galimi JP projektų pareiškėjai

Viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų valstybės ir savivaldybių juridinių asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai), ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai, kurie iš paramos lėšų įsigytų elektromobilių nenaudos ūkinei (ekonominei) veiklai vykdyti).

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius – minimali reikšmė 2725 vnt.

REIKALAVIMAI JP PROJEKTAMS

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Projekto išlaidos turi atitikti Administravimo taisyklių, Projektų taisyklių VII skyriuje ir CPVA parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
 • Tinkamos kompensuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo ne vėliau kaip iki kvietimo termino pabaigos ir atitikti Elektromobilių ir vandeniliu varomų lengvųjų transporto priemonių įsigijimo fiksuotų vieneto įkainių nustatymo tyrime (2023 m. vasario 15 d.) nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas.
 • Pagal Aprašą pridėtinės vertės mokestis nefinansuojamas.
 • Finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas daiktas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe. Tokiu atveju transporto priemonės registracijos liudijime pareiškėjas turi būti nurodytas transporto priemonės savininku.

Kompensacija apskaičiuojama

5 000 (penki tūkstančiai) eurų (33,99 proc. Aprašo 14.1 papunktyje nurodyto FĮ-25-01 supaprastinto įkainio) už kiekvieną įsigytą naują transporto priemonę, kurios registracijos data ne ankstesnė kaip 2022 m. lapkričio 1 d.

Sąlygos gauti kompensaciją

 1. Pareiškėjo transporto priemonės registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data.
 2. Pareiškėjas atsakingas, kad Aprašo 3.4.2 papunktyje nurodyta informacija bus pateikta valstybės įmonei „Regitra“ registruojant transporto priemonę.
 3. Kompensacija už transporto priemonę, kurios identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už transporto priemonę nebuvo išmokėta. Pareiškėjas, įsigydamas transporto priemonę, turi įsitikinti, ar už transporto priemonę nebuvo suteikta kompensacija.
 4. Pareiškėjas, teikdamas prašymą, užtikrina, kad kompensacija papildomai nebus finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų.
 5. Kompensacija neteikiama pareiškėjams, įtrauktiems į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinėms sankcijos, sąrašą.
 6. Įsigyta transporto priemonė (įgyvendinant veiklą kompensacijos teikiamos pareiškėjams, kurie įsigijo naują transporto priemonę ir tapo transporto priemonės valdytoju. Transporto priemonės valdytojas pagal Aprašą suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime).
 7. Nauja transporto priemonė – transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai; pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. lapkričio 1 d.
 8. Tinkama transporto priemonė kompensacijai gauti yra ta, kurios registracijos liudijimo laukelyje „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ nurodyta tik elektra arba elektra / vandenilis.

Įsipareigojimai

 1. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš JP projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą 5 (penkerių) metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus.
 2. Pareiškėjas įsipareigoja be JP vykdytojo sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui transporto priemonės, už kurią skirta kompensacija, mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.
 3. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad iš paramos lėšų įsigyti elektromobiliai nebus naudojami ūkinei (ekonominei) veiklai vykdyti.

Naujo grynojo elektromobilio ar vandeniliu varomo M1 ir N1 klasės automobilio įsigijimo išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM.

Dydis (eurais) - 5 000

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

 1. Grynojo elektromobilio ar vandeniliu varomo automobilio įsigijimą pagrindžiantys dokumentai (pirkimo-pardavimo sutartis, perėmimą juridinio asmens nuosavybėn įrodantys dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai);
 2. Išrašas iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, kuriame yra nurodytas transporto priemonės savininkas ar valdytojas, transporto priemonės identifikavimo numeris, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje, registracijos valdytojo vardu data, transporto priemonės klasė, degalų tipas arba galios šaltinis ir (ar) kiti techniniai parametrai.
 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad įsigytose transporto priemonėse nėra švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo ir kadmio.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus, specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai nėra nustatomi.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

 • Vertinama, kad vykdant poveiklę „Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas“ (toliau – visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimas) prisidės prie Nacionaliniame pažangos plane įtvirtinto darnaus vystymosi horizontaliųjų  principų (toliau – HP) įgyvendinimo ir pažangos rodiklių „1.2 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų dalies“ ir „1.3. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ pasiekimo.
 • Tiesiogiai neturės poveikio inovatyvumo (kūrybingumo) HP, nes nėra susijusios su sisteminių inovacijų ekosistemos problemų sprendimu ar atviros, laisvos, savimi pasitikinčios ir kūrybingos visuomenės, kuri yra būtina inovatyvumo sąlyga, kūrimu, tačiau ir neturės neigiamo poveikio šiam HP. Taip pat neturės poveikio lygių galimybių visiems HP, nes nėra susijusi su atskirų visuomenės grupių gyvenimo kokybės gerinimu.
 • Įgyvendinant JP ir JP projektą nebus pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Nebus  numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.
 • JP ir JP projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla nebus daroma reikšmingos žalos 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088,17_straipsnyje.
 • Pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Taršių lengvojo transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) pakeitimo į visai netaršias (elektra arba vandeniliu varomas) skatinimas“ poveiklės „Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) finansuojama veikla nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. Įgyvendinant veiklą nebus pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę.
 • JP projektai atitiks reikšmingos žalos nedarymo horizontaliuosius principus:
 • Klimato kaitos švelninimas ir Prisitaikymas prie klimato kaitos - šia investicija svariai prisidedama prie šilumos efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo, švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumo didinimo, nes skatinama taršias lengvojo transporto priemones (M1 ir N1 klasės) pakeisti į visai netaršias (varomas elektra arba vandeniliu). Pagal Aprašą skatinamas visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimas neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka prisitaikymo prie klimato kaitos tikslą.
 • Planuojamos investicijos į visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimo skatinimą neturės neigiamos įtakos prisitaikymo prie klimato kaitos pastangoms ar atsparumui žmonių, gamtos, turto ir kitos ekonominės veiklos rizikai ir yra suderinti su vietos, sektoriaus ir šalies prisitaikymo pastangomis, nes neplanuojama kurti jokios infrastruktūros potvynių zonoje.
 • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą - kadangi skatinamas visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimas, tai neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą. Planuojamos investicijos į visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimo skatinimą neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslui, nes M1 ir N1 kategorijų transporto priemonės pagamintos taip, kad mažiausiai 95 proc. jų masės tinka pakartotinai naudoti ir (arba) (atnaujinti), kaip nustatyta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 70/156/EEB, I priede. Be to taikomos priemonės atliekoms tvarkyti pagal atliekų hierarchiją tiek transporto priemonių parko naudojimo etapu (techninė priežiūra), tiek jo gyvavimo ciklo pabaigoje, be kita ko, pakartotinai naudojant ir perdirbant baterijas ir elektroniką (visų pirma jų svarbiausias žaliavas).
 • Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė – kadangi skatinamas visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimas, tai neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicijos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą.
 • Planuojamos investicijos į visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimo skatinimą neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui, nes transporto priemonės atitinka 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą priedo 2 lentelėje nustatytas netaršių lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribines vertes. Be to M1 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonių atveju padangos atitinka aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas - visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimas neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad investicija atitinka biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą.
 • Nenumatoma, kad investicijos į visai netaršių lengvojo transporto priemonių įsigijimo skatinimą turės neigiamą įtaką biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslui.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė - 33 mėnesiai

Reikalavimai valstybės pagalbai (jei taikoma)

Pagal Aprašą Aprašo 2.2 papunktyje nurodytai veiklai valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo (jei taikoma)

 1. Po JP projekto finansavimo pabaigos 5 (penkerius) metus užtikrina investicijų tęstinumą Projektų taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 2. Pareiškėjas užtikrina, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš JP projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir visą 5 (penkerių) metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus.
 3. Pareiškėjas įsipareigoja be JP vykdytojo sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui transporto priemonės, už kurią skirta kompensacija, mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

Taikomi teisės aktai

 1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Taršių lengvojo transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) pakeitimo į visai netaršias (elektra arba vandeniliu varomas) skatinimas“ poveiklės „Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)
 2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, rasite ČIA (prašome žiūrėti nurodyto teisės akto galiojančios suvestinės redakcijos 4 priedą).

Paraiškos pateikimo terminas

2023-08-08 08:00 - 2026-03-30 15:45 arba kol baigsis kvietimui skirta lėšų suma, Kvietimas teikti paraiškas baigiamas anksčiau, nei kvietime teikti paraiškas nustatytas terminas, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl JP projektų finansavimo ir pateiktas JP projektų paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą, arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų JP projektų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos kvietimui numatytos lėšos. Bet kuriuo atveju paraiškų pateikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2026 m. kovo 30 d.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

Paraiškos formos pateikimo būdas:  Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: www.apva.ltwww.apvis.apva.lt

Pareiškėjas gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Tokiu atveju privaloma pateikti įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Įgaliojimas, jeigu paraišką teikia ne pats pareiškėjas;
 2. Grynojo elektromobilio ar vandeniliu varomo automobilio įsigijimą pagrindžiantys dokumentai (pirkimo-pardavimo sutartis, perėmimą juridinio asmens nuosavybėn įrodantys dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai);
 3. Išrašas iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, kuriame yra nurodytas grynojo elektromobilio ar vandeniliu varomo automobilio savininkas valdytojas, transporto priemonės identifikavimo numeris, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje, registracijos valdytojo vardu data, klasė, degalų tipas arba galios šaltinis ir (ar) kiti techniniai parametrai;
 4. Pareiškėjo įsipareigojimas nenaudoti įsigytos (-ų)  transporto priemonės (-ių) ūkinei veiklai vykdyti iki Aprašo 11.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos.
 5. Pareiškėjo valdymo organo (turinčio teisę priimti sprendimus) sprendimas pritarti  pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai.
 6. Atliktą apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai (banko sąskaitos išrašo kopiją (-as)).
 7. Dokumentai, patvirtinantys, kad įsigytose transporto priemonėse nėra švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo ir kadmio.

Paraiškų vertinimas ir atranka

 • Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.
 • Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.
 • Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar iš dalies, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti pareiškėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, pareiškėją informuoja apie ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą trūkstamų dokumentų arba patikslintos paraiškos, arba informacijos pareiškėjas nepateikia, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paraišką, per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja pareiškėją nurodydama atmetimo priežastis. Jas pašalinęs pareiškėjas iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos turi teisę paraišką teikti pakartotinai.
 • Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

Informacija apie kvietimą:

Informaciją apie kvietimą galite rasti www.esinvesticijos.lt

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.

penktadieniais 8.00-15.45 val.

pietų pertrauka 12.15-13.00 val

Konsultacijos teikiamos tel.: +370 652 89 011

El. p. inga.dikciene@apva.lt