Priemonė: Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Paraiškos priimamos nuo : 2024-02-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-09-02 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 400000.00 Eur.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. skirstomųjų tinklų operatoriai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai

Skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius).

Valstybės paramos suma

2024 metais daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 3 400 000 (trys milijonai keturi šimtai tūkstančių) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (nurodytose sumose taip pat yra įtrauktos ir Agentūrai skirtos lėšos už Priemonės administravimą). Agentūra, pateikusi pagrindimus ir suderinusi su Ministerija, turi teisę perskirstyti lėšas tarp kvietimų daugiabučių namų atstovams ir skirstomųjų tinklų operatoriui.

Skirstomųjų tinklų operatoriaus tinkamos finansuoti išlaidos:

 • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

 • skirstomųjų tinklų operatorius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos ar gamtinių dujų skirstymo poreikiams tenkinti;
 • skirstomųjų tinklų operatorius privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus vykdo vadovaudamasis Aprašo 2 priede nustatyta tvarka;
 • išlaidos turi būti patirtos po pirmosios daugiabučių namo atstovo pateiktos konkretaus daugiabučio namo paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai skirstomųjų tinklų operatorius patiria išlaidas jau apskaičiuodamas detalias sąmatas, pateikdamas užsakymus atitinkamoms prekėms, kurios bus reikalingos projekto įgyvendinimui, iki 2024 m. gruodžio 1 d. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų gamtinių dujų tinklų įvadų.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 2 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.“

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“, rasite ČIA.

Skirstomųjų tinklų operatorius su paraiška teikia šiuos dokumentus (jeigu teikiamos atskiros paraiškos skirtingoms remiamoms veiklos viename daugiabutyje name, dokumentai teikiami vieną kartą vienam daugiabučiui):

 • skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos projektavimo sąmatą atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar daugiabučių namų grupei, nurodant konkrečius daugiabučius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 1 eilutėje numatytai veiklai);
 • skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimo ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos rangos darbų (jeigu buvo reikalinga) sąmatą, atskirai kiekvienam daugiabučiui namui ar namų grupei, nurodant konkrečius namus (taikoma Aprašo 9 punkto lentelės 2 eilutėje numatytai veiklai);
 • dokumentus, įrodančius projekto sąmatos pagrįstumą (viešųjų pirkimų sutartis, projektinės sąmatos, arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir panašiai). Tuo atveju, jeigu darbų atlikimo įkainiai yra reguliuojami ir (ar) patvirtinti teisės aktais, vietoje pagrindžiančių dokumentų galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;
 • atitiktį Aprašo 16.1 papunktyje nurodytam bendrajam reikalavimui įrodančių dokumentų (VERT nutarimų, kuriais išduotos gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos skirstymo veiklos licencijos atitinkamoje teritorijoje ir atitinkamų licencijų) nuorašą arba kopiją; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;
 • skirstomųjų tinklų operatoriaus prisiimamų įsipareigojimų deklaracija, rasite ČIA ;
 • PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma tik pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai), rasite ČIA.

Mokėjimo prašymai

Skirstomojo tinklo operatorius Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 2 d.

Pagrindiniai teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-15 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją);
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją). 

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:

Esant klausimams, prašome kreiptis tel. 8 614 99699, el. p. sndbalionai@apva.lt.

​VERT kontaktai:

​Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.

LR Energetikos ministerijos kontaktai:

Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.