Priemonė: Gyvūnų globą vykdančių juridinių asmenų saulės, vėjo elektrinės

Paraiškos priimamos nuo : 2024-05-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1900000.00 Eur.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdančių juridinių asmenų, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas

Nuo 2024 m. gegužės 21 d. 8.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdantis juridinis asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti.

Šiuo kvietimu siekiama paskatinti gyvūnų globą vykdančius juridinius asmenis naudotis atsinaujinančiuosius energijos ištekliais, bei didinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Paraiškos subsidijai gauti teikiamos per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt.  Pasibaigus kvietime nustatytam terminui, paraiškos nebepriimamos. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, iš gautų paraiškų sudaromas sąrašas. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk

Pareiškėjai/paramos gavėjai

 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdančios labai mažos, mažos įmonės.

Kvietimui skirta bendra paramos suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 1 900 000,00 Eur.

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

Finansavimo suma (subsidija) saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams statyti, įrengti, prijungti ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti lygi 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (fiksuotojo vieneto įkainio), tačiau nedaugiau nei buvo patirtų faktinių išlaidų. Taip pat kompensuojamos ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (įskaitant transformatorinę) - ne daugiau kaip 50 000 Eur.

Saulės ir vėjo elektrinei statyti, įrengti ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti 1 kW įrengtosios galios fiksuotasis vieneto įkainis:

1.    saulės elektrinei – 1298,84Eur/kW su PVM (1073,42 Eur/kW be PVM);

2.    vėjo elektrinei – 2330,01 Eur/kW su PVM. (1925,63 Eur/kW be PVM);

Subsidija išmokama tik įsigijus ir sumontavus įrangą ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.

Paraiškoje privaloma pateikti:

 1. Pareiškėjo deklaraciją. Formą galite atsisiųsti paspaudus nuorodą;
 2. Elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai šiame papunktyje nurodyti dokumentai yra reikalingi pagal galiojančius teisės aktus, arba nuosavybės ribų aktą, kai minėti dokumentai pagal galiojančius teisės aktus yra nereikalingi; Pareiškėjas privalo kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas pagal galiojančius teisės aktus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Paraiškos pateikimo, kai jis nėra pateiktas kartu su paraiška;
 3. Pareiškėjo juridinio asmens steigimo dokumentus;
 4. Pareiškėjo, nuosavybės ar kita teise valdoma gyvūnų globos vietos patvirtinimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka;
 5. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą);
 6. Nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, kurioje įtvirtintas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas statyti statinius, arba atskiras valstybinės žemės patikėtinio sprendimas statyti statinius, kai elektrinė statoma valstybinėje žemėje;
 7. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija) (taikoma tik tiems projektams, kuriuose prašoma finansuoti išlaidas pagal Reglamentą (ES) 2023/2831);
 8. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1 patvirtinta Lietuvos respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. Įsakymu Nr. 4-119 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 4-250 redakcija) Nuoroda: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai , kai Pareiškėjas yra labai mažos, mažos įmonės.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

 1. Subsidija teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams statyti, įrengti, prijungti prie elektros tinklų (įskaitant transformatorinę) ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti.
 2.  Saulės ir vėjo elektrinei statyti, įrengti ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti apima šias tinkamas finansuoti išlaidas:

2.1. po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);

2.2 elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);

2.3 pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti);

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos tik tos išlaidos, kurios patirtos po paraiškos pateikimo APVA dienos.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
 2. Naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
 3. Išlaidos, kai (PVM) sąskaitos – faktūros, prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai už patirtas išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo;
 4.  Išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) (PVM) sąskaitos – faktūros ar prekių paslaugų – pirkimo pardavimo kvitai;
 5. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);
 6.  Išlaidos apmokėtos ne per finansų įstaigą.

Sąlygos gauti subsidiją

 • Pareiškėjo, nuosavybės ar kita teise valdoma gyvūnų globos vieta turi būti patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.
 • Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pareiškėjai negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu ūkinė veikla yra vykdoma, negali iš projektui skirtų paramos lėšų įsigytos saulės ar vėjo elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies pagamintos elektros energijos naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.
 • Pareiškėjui nėra inicijuotas nemokumo procesas, nėra pasibaigęs jį likvidavus ir (arba) reorganizavus, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs valstybei, parama gali būti teikiama, jei jis pateikia dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;
 • Finansinė parama nėra teikiama projekto paraiškos teikėjui, jeigu projekto paraiškos teikimo momentu:
  • asmeniui inicijuotas nemokumo procesas arba jis yra pasibaigęs jį likvidavus dėl bankroto ar reorganizavus, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamo bankroto, kreditinio sukčiavimo ar nusikalstamos veikos, nurodytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXII skyriuje;
  • projekto paraiškos teikėjas yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų, kai jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra didesnė kaip 50 eurų, išskyrus atvejus, kai šių mokesčių mokėjimas yra atidėtas;
  • neturi teisės gauti valstybės pagalbą, numatytą Reglamente. Pagal Aprašą finansavimas yra teikiamas projekto paraiškos teikėjui, jeigu jis iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančia įmone. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba (kai Pareiškėjas yra labai mažos, mažos įmonės arba pelno nesiekiantis juridinis asmuo prašo paramą suteikti kaip de minimis pagalbą);
  • yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad projekto paraiškos teikėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kol bus pašalintas pažeidimas ir bus įvykdyti visi su juo susiję įsipareigojimai;
  • projekto paraiškos teikėjas yra gavęs paramą, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą su vidaus rinka, ir esant atitinkamų institucijų sprendimui nėra jos gražinęs;
  • projekto paraiškos teikėjas įrenginiams, dėl kurių kreipiasi finansinei paramai gauti, įsigyti po 2011 m. gegužės 24 d. pasinaudojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais paramos šaltiniais;
  • projekto paraiškos teikėjas įrenginiams, dėl kurių kreipiasi finansinei paramai gauti, įsigyti po 2011 m. gegužės 24 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra įgijęs teisę į fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifą ar elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą;
  • projekto paraiškos teikėjas arba jo atstovas (atstovai), turintis (turintys) teisę projekto paraiškos teikėjo vardu sudaryti sandorį (sandorius), buhalteris arba kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti projekto paraiškos teikėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl jų per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
  • yra pažeidęs teisės aktų, reglamentuojančių finansinę atskaitomybę, reikalavimus per pastaruosius 5 metus.

Kiti reikalavimai pareiškėjams

 • Pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija;
 • Vienas pareiškėjas kiekvienam elektros energijos vartojimo objektui gali teikti tik vieną paraišką mažos galios saulės arba vėjo energiją naudojančiai elektrinei statyti, įrengti ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti.

Pagrindiniai teisės aktai, pagal kuriuos skelbiamas kvietimas:

Aprašas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 1-79 „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdančių juridinių asmenų, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas“

Administravimo aprašas:

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. Nr. 1187 nutarimas „Dėl paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-04-05)

 Atrankos sąlygos trumpai:

 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos sąlygos

Paraiškos pildymo instrukcija. Čia.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę. Čia.

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Kontaktiniai asmenys:

Jūratė Ramoškienė, tel.: +370 664 36 939, el. paštas: jurate.ramoskiene@apva.lt

Kristina Žilinskė, tel. +370 612 71 195, el. paštas kristina.zilinske@apva.lt