Priemonė: „Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtra

Paraiškos priimamos nuo : 2024-04-22 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-07-17 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 23850834.00 Eur.

Kvietimo pavadinimas

„ŽALIOJO“VANDENILIO GAMYBOS PAJĖGUMŲ PLĖTRA“

Kvietimui skirta suma

Eur: 23 850 834 Eur

Kvietimo data

Nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8.00 iki 2024 m. liepos 17 d. 17.00 val.

Galimi pareiškėjai

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:    

Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidos laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu, išskyrus elektros energijos gamybos įrenginių įrengimo išlaidas, ir atitinkančios Aprašo 17 punkto ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus.

„Žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo įrangos ir įrenginių įsigijimo tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. elektrolizeriai, įskaitant jų apkrovos apskaitos įrenginius;

2. kompresoriai;

3. elektros įvado įrengimas, įskaitant ir apskaitos skaitiklius;

4. jungiamieji vamzdynai, apskaitos įrenginiai ir kita papildoma įranga, reikalinga „žaliojo“ vandenilio perdavimui nuo gamybos iki vartojimo vietos;

5. laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis, gebanti saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį. Jeigu įsigyjami laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis geba saugoti didesnį nei per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį, tinkama finansuoti tik ta išlaidų už saugojimo įrenginį dalis, kuri skirta saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį;

6. pirmojo pramoninio naudojimo technologijų diegimo darbai (iki įrangos įvedimo į eksploataciją);

7. projektavimo, montavimo, statybos darbai.

Diegiama įranga ir (arba) įrenginiai, turi atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti).

Netinkamos finansuoti išlaidos

Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir Tvarkos apraše, taip pat nėra finansuojami projektai, kuriuose numatoma pagamintą „žaliąjį“ vandenilį įmaišyti į gamtinių dujų tinklą.

Maksimali subsidijos suma

1. Vienos įmonės vienam investiciniam projektui valstybės pagalbos dydis negali viršyti 15 mln. EUR.

2. Maksimalus finansavimas Schemos projektui, įskaitant visas tinkamas finansuoti Schemos projekto išlaidas, skaičiuojamas pagal proporciją 770 000,00 Eur vienam MW  elektrolizerio galios.

3. Įgyvendinus kiekvieną Schemos projektą, per metus turi būti pagaminama ne mažiau kaip po 0,168 tonos „žaliojo“ vandenilio skaičiuojant kiekvienam tūkstančiui eurų gautos subsidijos.

Finansavimo intensyvumas

Projekto finansavimo intensyvumas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 10 dalies reikalavimus ir negali būti didesnis kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų..

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškas kompensacinei išmokai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/ 

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškų atrankos būdas

 Konkursas

  1. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai   Pagamintas „žaliojo“ vandenilio kiekis per metus

Vertinama, kokį „žaliojo“ vandenilio kiekį gamintojas įsipareigoja pagaminti per metus. Pateikiamas projektas su deklaruojamais gamybos kiekiais, kurie turi atitikti planuojamus elektrolizerio pajėgumus, taip pat nuosavo elektros energijos iš AEI gamybos įrenginio galios dalį, planuojamą panaudoti vandenilio gamybai, ir (arba) turimas elektros energijos iš AEI pirkimo sutartis.

Nuo 0 t iki 1000 t – 0 balų.

Nuo 1001 t iki 1600 t – 10 balų.

Nuo 1601 t iki 3225 t – 25 balai.

Nuo 3226 t iki 4300 t – 35 balai.

Nuo 4301 t ir daugiau – 50 balų.

  1. Elektrolizerio galia

Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie įsirengs didesnės galios elektrolizerį.

Jeigu projektu planuojama įsirengti iki 15 MW (imtinai) galios elektrolizerį, skiriama 15 balų.

Jeigu projektu planuojama įsirengti nuo 15,01 iki 30 MW (imtinai) galios elektrolizerį, skiriama 30 balų.

Jeigu projektu planuojama įsirengti virš 30 MW galios elektrolizerį, skiriama 50 balų

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai: 1. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad Schemos projektas pagal Aprašą, kuriam prašoma finansavimo, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių programų;

2. apklaustų tiekėjų dėl Aprašo 23 punkte nurodytos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir sumontavimo komercinius pasiūlymus su įkainiais arba projektinę sąmatą pagal statybos skaičiuojamąją kainą;

3. planuojamos „žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo ir jo panaudojimo technologijos (-ų) aprašymą, techninius parametrus ir informaciją, pagrindžiančią Schemos projekto tinkamumą Aprašo 4 punkte numatytam tikslui pasiekti;

4. užpildytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko tvirtinamą ataskaitą apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438 forma);

5. informaciją, kad paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) yra pateikę valstybės įmonei Registrų centrui paskutinių dvejų metų iki paraiškos pateikimo finansinių ataskaitų rinkinius, kuriuose būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, ir toks rinkinys yra pateiktas valstybės įmonei Registrų centrui. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo ir registravimo dienos negali būti koreguojami ir (ar) tikslinami;

6. smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

7. preliminarų susitarimą su elektros energijos iš AEI gamintoju ar tiekėju, įrodantį, kad į vandenilio gamybos įrenginį ne mažiau kaip 5 metus nuo jo įrengimo (arba kol bus įrengti pareiškėjo nuosavi elektros energijos iš AEI gamybos įrenginiai) bus užtikrintas elektros energijos iš AEI tiekimas;

8. nuosavo arba planuojamo pastatyti elektros energijos iš AEI gamybos įrenginio galią įrodančius dokumentus (valdymo teisę įrodančius dokumentus, arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi, arba elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas), bei laisvos formos deklaraciją, kurioje būtų nurodyta nuosavo elektros energijos iš AEI gamybos įrenginio galios dalis, planuojama panaudoti vandenilio gamybai.

Teisės aktai: LR energetikos ministro 2024 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-66 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (reikalavimai pareiškėjams, įrangai ir kt. priede Nr. 3)

Kontaktai: Konsultacijos teikiamos

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Rimvydas Šinkūnas

El. p. rimvydas.sinkunas@apva.lt

8 602 89 461

Romuald Grabštunovič

El. p. romuald.grabstunovic@apva.lt

8 602 87 322

Kita informacija:

 Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

  1. Administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Kvietimo pabaigos.
  2. Techninis vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo administracinės atitikties vertinimo pabaigos.

Kita aktuali informacija:

 „Žaliojo“ vandenilio gamyba turi būti vykdoma naudojant elektros energiją tik iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI);

Pareiškėjas turi turėti užtikrintą ir pakankamą elektros energijos iš AEI tiekimą, visiškai padengiantį visą „žaliojo“ vandenilio gamybai reikalingą elektros energijos poreikį.