Priemonė: Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas

Paraiškos priimamos nuo : 2024-04-22 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-08-30 16:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 20000.00 Eur.

Nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8:00 privačių miškų savininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 patvirtintą Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose“ finansavimo sąlygų aprašą (toliau - Aprašas).

Pažangos priemonės veiklos tikslas – pertvarkant medynus ir krūmynus, švelninti klimato kaitos poveikį ir didinti miškų atsparumą jam, racionaliau naudoti miškus ir vykdyti miškų ūkio sektoriaus plėtrą.

Kvietimas teikti paraiškas pratęsiamas iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Pareiškėjas

Pareiškėjas – privataus miško savininkas (fizinis arba juridinis) ar jo įgaliotas asmuo.

Valstybės paramos suma

20000,00 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas:

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 16-17 punktuose:

16. Pareiškėjas, įgyvendinęs pažangos priemonės veiklą, per APVIS pateikia Agentūrai Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VMT)  išduotą pažymą apie želdinių / žėlinių apskaitą (Aprašo priedas), kurioje nurodyta, kad pertvarkytuose medynuose, krūmynuose ir įveistuose miško želdiniuose perspektyvių projektuotų medžių rūšių tankis ir išsidėstymas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodytą minimalų medžių tankį ir išsidėstymo tolygumo reikalavimus, atlikta želdinių priežiūra ir apsauga taikant planuotas apsaugos priemones. Jeigu bent vienas iš šių rodiklių neatitinka reikalavimų, dotacija neišmokama.

17. Vienkartinė medynų ar krūmynų pertvarkymo ir atkūrimo išmoka įveisus  mišrius ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdinius – 3900 Eur/ha, įveisus grynuosius pušies, beržo ar juodalksnio želdinius – 3000 Eur/ha.

Aprašo 16 punkte nurodyta pareiškėjo Agentūrai teikiama pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 2023 m. rugsėjo 1 d.

Aprašo 17 punkte nurodytos išmokos mokamos už medynų ar krūmynų pertvarkymo darbus, atliktus ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.

Reikalavimai pažangos priemonės veiklai finansuoti:

Pagal Aprašo 11 punktą paraiška tinkama finansuoti, jeigu:

11.1. su paraiška teikiamas miško želdinimo ir žėlimo projektas, kuriame turi būti suprojektuota:

11.1.1. želdavietės sutvarkymas (jei būtina) ir dirvos paruošimas;

11.1.2. miško atkūrimas želdinant arba taikant mišrųjį atkūrimo būdą;

11.1.3. mišrūs ąžuolo, mažalapės liepos, buko, maumedžio želdiniai, kuriuose bent viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. arba grynieji pušies, beržo, juodalksnio želdiniai, kuriuose viena iš šių medžių rūšių sudarytų ne mažiau kaip 86 proc.;

11.1.4. ąžuolo, buko, mažalapės liepos želdinių apsauga juos aptveriant tvora, kitos medžių rūšys apsaugomos aptveriant tvora arba naudojant repelentus;

11.1.5. rūšinėje sudėtyje neturi būti drebulės ir baltalksnio;

11.2. vieno pertvarkomo sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ha.

Pareiškėjų atsakomybė:

Reikalavimai numatyti Aprašo 20-22 punktuose:

20. Pažangos priemonės veiklos maksimali trukmė – 2 (dveji) metai nuo finansavimo skyrimo.

21. Su paraiška teikdamas pareiškėjo deklaraciją per APVIS, pareiškėjas užtikrina, kad veikla, kuriai prašoma dotacija, nebuvo, nėra ir nebus finansuojama iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos lėšų, kitų nacionalinių programų. Pareiškėjas teikdamas pareiškėjo deklaraciją, pasižada dotacijos nenaudoti ūkinei veiklai. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia veiklai skiriamas finansavimas, gali būti finansuojama pareiškėjo lėšomis.

22. Fiziniams asmenims šis reikalavimas netaikomas - Pareiškėjas prekių ir paslaugų, darbų pirkimus pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamasis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija. Vadovaujantis Žaliųjų pirkimų tikslais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pareiškėjas, atlikdamas visus pirkimus, išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8:00 iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. 16:00 val. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui numatyta suma.

Paraiškos vertinimui priimamos iki kvietime nurodyto termino pabaigos arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta suma. Agentūros sprendimu paraiškų teikimo terminas gali būti pratęstas. Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per APVIS automatine žinute. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma dotacijos suma viršija pažangos priemonės veiklai suplanuotą einamųjų metų lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas pildomas, kol pažangos priemonės veiklai prašomų dotacijų suma pasiekia 10 procentų kvietime nurodytos sumos. Viršijus 10 proc. kvietime nurodytos sumos, rezervinis sąrašas nebesudarinėjamas. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše pateiktos paraiškos vertinimui atlikti atmestos, sumažėjo prašomos dotacijos dydis, pareiškėjai atsiėmė paraiškas ar perskirsčius lėšas pažangos priemonės apraše padidėjo priemonei skirtų lėšų suma.

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje apva.lrv.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ .

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškos pildymo instrukciją rasite ČIA.

Nuorodą į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), rasite ČIA.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Dokumento, įrodančio nuosavybės teisę, kopiją;
 2. Įgaliojimas teikti paraišką (jeigu teikia ne miško savininkas) – notaro patvirtintą įgaliojimą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/)  įgaliojimą;
 3. Visų bendraturčių raštišką sutikimą, jei žemės sklypas, kuriame planuojama pažangos priemonės veikla, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise nesant notaro patvirtinto arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo plano. Jei žemės sklypo bendraturčiai susitarę nustatė tvarką, pagal kurią bus naudojamos atskiros sklypo dalys, arba kai ši tvarka nustatyta teismo sprendimu, pateikiama notaro patvirtinta arba teismo sprendimu nustatyto naudojimosi sklypu tvarkos nustatymo plano kopija;
 4. Pareiškėjo deklaraciją, rasite ČIA
 5. Valstybinės miškų tarnybos išduotą leidimą kirsti mišką, leidžiantį vykdyti specialiuosius medynų ar krūmynų pertvarkymo kirtimus, pagal Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Miško kirtimų taisyklės);
 6. Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai), reikalavimus, kuriame turi būti suprojektuota tai, kas įrašyta Aprašo 11.1 papunktyje;
 7. Planuojamą pažangos priemonės veiklos įgyvendinimo grafiką.
 8. Kiti dokumentai.

Pagrindiniai teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 patvirtinta Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas privačiuose miškuose“ finansavimo sąlygų aprašas, rasite ČIA (žr. 2 priedo aktualią redakciją).
 2. Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją).
 3. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai), rasite ČIA (žr. aktualią redakciją).

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt.