Priemonė: Miestų miškų sklypų suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre

Paraiškos priimamos nuo : 2024-04-22 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-08-30 16:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 109700.00 Eur.

Nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8:00 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 patvirtintą Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas Nekilnojamojo turto registre“ finansavimo sąlygų aprašą (toliau - Aprašas).

Pažangos priemonės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas savivaldybei valdyti patikėjimo teise ir racionaliau naudoti iki šiol nesuformuotuose žemės sklypuose esančius miestų miškus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo reikalavimus, tinkamos finansuoti miestų ir miestelių miškų sklypų suprojektavimo, suformavimo ir užregistravimo nekilnojamojo turto registre, išlaidos. 
Kvietimas teikti paraiškas pratęsiamas iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. Kvietimui numatytas finansavimas didinamas iki 109700,00 Eur.

Pareiškėjas

Pareiškėjas – savivaldybių administracijos.

Valstybės paramos suma

109700,00 (šimtas devyni tūkstančiai septyni šimtai) eurų.

Dotacijų išmokėjimas:

Dotacijos dydis – 190 Eur/ha.

Ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo dotacijos sutarties sudarymo dienos savivaldybei gali būti išmokamas 30 (trisdešimties) proc. sutarties vertės dydžio avansas.

Reikalavimai pažangos priemonės veiklai finansuoti numatyti aprašo 11-13 punktuose:

11. Pažangos priemonės veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

12. Įgyvendinant pažangos priemonės veiklą teisės aktų, reglamentuojančių miestų miškų sklypų suformavimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, nustatyta tvarka, atliekami šie darbai:

12.1. inicijuojamas, parengiamas ir patvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas arba žemės valdos projektas, kuriame suprojektuotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas (toliau – žemės sklypas), reikalingas pažangos priemonės veiklai įgyvendinti, jeigu žemės sklypas nėra suprojektuotas;

12.2. nustatomi žemės sklypo kadastro duomenys ir parengiama žemės sklypo kadastro duomenų byla (suformuota ne anksčiau kaip 2023 m. sausio 1 d.);

12.3. žemės sklypo kadastro duomenys įrašomi Nekilnojamojo turto kadastre;

12.4. nuosavybės ir daiktinės teisės į žemės sklypą įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu.

13. Teritorijų planavimo dokumente arba žemės valdos projekte žemės sklypas projektuojamas ne mažesnis kaip 0,1 ha.

Pareiškėjų atsakomybė:

Reikalavimai numatyti Aprašo 27-30 punktuose:

27. Pažangos priemonės veiklos įgyvendinimo maksimali trukmė – 2 (dveji) metai nuo dotacijos sutarties pasirašymo.

28. Pareiškėjas užtikrina, kad veiklos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos lėšų, kitų nacionalinių programų. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia veiklai skiriama dotacija, gali būti finansuojama pareiškėjo lėšomis.

29. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

30. Vadovaujantis Žaliųjų pirkimų tikslais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pareiškėjai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimų procedūros atliekamos pagal Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. balandžio 22 d. 8:00 iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. 16:00 val. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui numatyta suma.

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma dotacijos suma viršija pažangos priemonės veiklai suplanuotą einamųjų metų lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų kvietime nurodytos sumos, viršijus 10 procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše pateiktos paraiškos vertinimui atlikti atmestos, sumažėjo prašomos dotacijos dydis, pareiškėjai atsiėmė paraiškas ar perskirsčius lėšas pažangos priemonės apraše padidėjo priemonei skirtų lėšų suma.

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje apva.lrv.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ .

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškos pildymo instrukcija, rasite ČIA.

Nuorodą į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), rasite ČIA.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

  1. Miestų miškų plotų kadastrinių matavimų bylos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu (jei paraiškos rengimo metu jos yra parengtos)
  2. Pažangos priemonės veiklos reikalingumą ir darbų mastą pagrindžiantys dokumentai (schemos, žemėlapiai).
  3. Kiti dokumentai.

Pagrindiniai teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 patvirtinta Plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas Nekilnojamojo turto registre“ finansavimo sąlygų aprašas, rasite ČIA (žr. 3 priedo aktualią redakciją);
  2. Dotacijos sutarties projektas patvirtintas APVA direktoriaus 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. T1-235, rasite ČIA.

Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. Nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt.