Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose (jau įgyvendinusiems projektus iki 2019 m. gegužės 1 d.)

Priemonei skirtas finansavimas

Priemonei skirtas finansavimas 2000000 Eur. Iš viso 2000000 Eur.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus. 

Reikalavimai išlaidoms

Jei išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (kietojo biokuro katilams; šilumos siurbliams: oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo;  saulės plokšteliniams kolektoriams ir saulės vakuuminiams kolektoriams) fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po šių pastatų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo  teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas ar pastato paskirties pakeitimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo.

Jei išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (saulės fotovoltinėms elektrinėms ir vėjo elektrinėms)  fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po šių pastatų statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo.

Išlaidos tinkamos jei:

 • jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
 • jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;
 • jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.

Kompensacinės išmokos apskaičiavimas

Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.

Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“.

Tinkamos išlaidos

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.  D1-668  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“.

Tinkamos išlaidos yra:

 • saulės plokštelinio  kolektoriaus  sistema;
 • saulės vakuuminio kolektoriaus sistema;
 • saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių;
 • vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;
 • horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;
 • šilumos siurblio „gruntas-vanduo“ sistema;
 • šilumos siurblio „oras-vanduo“ sistema;
 • šilumos siurblio „oras-oras“ sistema.
 • biokuro granulėmis kūrenamas katilas.

Jei  pastatas registruotas teritorijoje, kuri, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“, patenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, šilumos energijos gamybai iškastinį kurą naudojantis įrenginys negali būti keičiamas į įrenginius, naudojančius iš biomasės pagamintą kurą šilumos energijos gamybai.

Projektams taikomi atrankos kriterijai: 

Projketų konkursas pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos gavimas nepriklauso nuo registracijos formos pateikimo pirmumo.

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus).

Kompensacinė išmoka neteikiama, kai pareiškėjas prašo kompensacinės išmokos įrenginiui, gaminančiam tos pačios rūšies energiją, kuriam diegti jau gauta kompensacinė išmoka ankstesniais metais.

 • Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

  Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

   

  Gytis Milašius gytis.milašius@apva.lt, tel. 8 5 210 2186

  Aistė Ulickaitė aiste.ulickaite@apva.lt, tel. 8 5 205 36 63

  Inga Bernatavičienė inga.bernataviciene@apva.lt, tel. 8 5 278 73 46

Atnaujinimo data: 2019-07-30