Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

Priemonei skirtas finansavimas

Priemonei skirtas finansavimas 3000000 Eur. Iš viso 3000000 Eur.

Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.

Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

Galimi pareiškėjai:

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus), kurių tikslas – pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę ir sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc.

Netinkamu pareiškėju laikomas asmuo, kurio gyvenamajam namui yra/ar buvo išduotas B energinio naudingumo sertifikatas.

Kita informacija:

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos gavimas nepriklauso nuo registracijos formos pateikimo pirmumo.

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:

 • jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakyme Nr.  D1-668  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ nurodytas išlaidas;
 • jei yra patirtos nuo 2016 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2020 m. kovo 31 d.;
 • fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po šių pastatų statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo;
 • jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
 • jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;
 • jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.

Jeigu pareiškėjas jau yra gavęs kompensacinę išmoką iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų už namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kuriuo pasiekti priemonės tikslai, to paties namo su tuo pačiu unikaliu numeriu atnaujinimui (modernizavimui) negali būti pakartotinai rezervuojama ar išmokama kompensacinė išmoka gyvenamojo namo atnaujinimo darbams.

Su registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

1. Energinio naudingumo vertinimas (sąmata ar kt. dokumentas) su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal finansuojamų darbų sąrašą, siekiant, kad būtų pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir  sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo.

2. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodyta pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą.

3. Jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį APVA pateikti dokumentus kompensacinių išmokų gavimui, kartu su registracijos forma privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

4. Jei yra namo bendrasavininkų, kartu su registracijos forma turi būti pateiktas laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą.

Pavyzdines dokumentų formas galima rasti apvis.apva.lt „Pagalba“.

 

Finansuojamos  energijos vartofimo efektyvumo didinimo priemonės ir su jomis susijusios kt. išlaidos:

 • stogo šiltinimas be dangos keitimo;
 • stogo šiltinimas su dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu;
 • stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo;
 • grindų ant grunto šiltinimas;
 • grindų virš rūsių šiltinimas;
 • sienų ir cokolio šiltinimas; 
 • grindinio šildymo įrengimas;
 • radiatorių įrengimas;
 • esamų langų keitimas; 
 • esamų lauko durų ir (ar) vartų keitimas;
 • esamų tambūro durų keitimas;
 • plokštelinis šilumos rekuperatorius;
 • rotacinis šilumos rekuperatorius; 
 • pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą);
 • projekto statybinių atliekų išvežimo ir atidavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos.
 • Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45

  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

  Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

   

  Aistė Ulickaitė aiste.ulickaite@apva.lt, tel. 205 36 63

  Inga Bernatavičienė inga.bernataviciene@apva.lt, tel. 278 73 46

  Gytis Milašius gytis.milašius@apva.lt, tel. 210 21 86

   

Atnaujinimo data: 2019-07-30