Dažniausiai užduodami klausimai

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašu filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Kokias pagrindines klaidas daro pareiškėjai?

Pagrindinės pareiškėjų daromos klaidos:

 • Neperskaito priemonės aprašymo, reikalavimų pareiškėjams ar nekilnojamam turtui;
 • Su registracijos forma nepateikia visų privalomų dokumentų;
 • Prašo paramos modernizavimui, nors namas nėra baigtas statyti;
 • Iki nustatyto termino nespėja įgyvendinti projekto ir atlikti visų darbų arba darbai atliekami ne iki galo (pvz. apšiltinus namą nėra atliktas apdailos sluoksnis ar pan.);
 • Neišsaugoja (neturi) išlaidas patvirtinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų;
 • Iki nustatyto termino neinformuoja Agentūros, kad nespės įgyvendinti projekto;
 • Projekto įgyvendinimo vietoje vykdoma ūkinė – komercinė veikla, pvz. kaimo turizmas ar pan.;
 • Vykdoma namo rekonstrukcija, o ne atnaujinimas (modernizavimas) nors neturimi tam būtini dokumentai (statybų leidimas, projektas);
 • Registracijos formoje nurodomas ne namo, bet žemės sklypo ar kito statinio unikalus numeris.
Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
 • Už suteiktas finansavimo lėšas atnaujintą (modernizuotą) namą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti  ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, t. y. be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tiems pareiškėjams, kuriems banko paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais);
 • Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, kuriame įgyvendinamas projektas, 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.
 • Agentūra per penkerių metų laikotarpį, nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.
Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Kokius dokumentus kartu su registracijos forma turi pateikti fizinis asmuo ?

1. Informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Jeigu namui nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas), prieš pateikiant Projekto registracijos formą reikia atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą;

2.  Gyvenamojo namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;

3. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir Projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių (iki modernizavimo) fotonuotraukas;

4. Projekto registracijos formoje nurodytų planuojamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių plotų skaičiavimų pagrindimą;

5. Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą;

6. Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Pavyzdines dokumentų formas galima rasti https://apvis.apva.lt/ „Pagalba“.

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Per kiek laiko galėsiu įgyvendinti projektą?

Įgyvendinti projektą privaloma ne vėliau, kaip iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.;

Pateikti Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau, kaip iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

 

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Koks kompensacijos dydis?

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur.

Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas vadovaujantis fiksuotais dydžiais, nustatytais Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo priede. 

Faktinė kompensacinė išmoka nustatoma vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, neviršijant projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant kiekvieną įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Kaip atrenkami finansuojami projektai?

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:

1. Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios.

Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y., jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

C klasės – 2 balai;

D klasės – 4 balai;

E klasės – 6 balai;

F klasės – 8 balai;

G klasės – 10 balų.

2. Kompensacijos dydį pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Aukštesnis balas bus skiriamas Projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis:

kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5 000 Eur – 5 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5 001 Eur iki 7 500 Eur imtinai – 4 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7 501 Eur iki 9 500 Eur imtinai – 3 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9 501 Eur iki 11 500 Eur imtinai – 2 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11 501 Eur iki 14 500 Eur imtinai – 1 balas.

Projekto lėšomis galės būti finansuojamas stogo šiltinimas (su ar be stogo dangos keitimo), grindų šiltinimas, sienų ir cokolių šiltinimas, esamų langų bei durų keitimas, grindinio šildymo sistemos ar radiatorių įrengimas, centrinės rekuperacinės sistemos įrengimas.

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Koks finansuojamų projektų tikslas?

Tikslas - modernizavus namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo). 

Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ar nešildomų patalpų šiluminių charakteristikų gerinimo darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Kas gali būti pareiškėjas?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.

Netinkamu pareiškėju laikomas asmuo, kurio gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra/ar buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas arba gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas).

Informacija atnaujinta: 2020 04 20
Kokia suma numatyta 2020 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ skirta 5 mln. eurų.

Informacija atnaujinta: 2020 04 20