Pagalba

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašu filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Kokias pagrindines klaidas daro pareiškėjai?

Pagrindinės pareiškėjų daromos klaidos:

  • Neperskaito priemonės aprašymo, reikalavimų pareiškėjams ar nekilnojamam turtui;
  • Su registracijos forma nepateikia energinio naudingumo sertifikato ir Energinio naudingumo vertinimo (sąmatos ar kt. dokumento) su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal finansuojamų darbų sąrašą, siekiant, kad būtų pasiekta ne mažesnė nei  B namo energinio naudingumo klasė ir  sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo;
  • Prašo paramos modernizavimui, nors namas nėra baigtas statyti;
  • Iki nustatyto termino nespėja įgyvendinti projekto ir atlikti visų darbų arba darbai atliekami ne iki galo (pvz. apšiltinus namą nėra atliktas apdailos sluoksnis ar pan.);
  • Iki nustatyto termino neinformuoja APVA, kad nespės įgyvendinti projekto;
  • Projekto įgyvendinimo vietoje vykdoma ūkinė komercinė veikla, pvz. Kaimo turizmas ar pan.
  • Vykdoma namo rekonstrukcija, o ne atnaujinimas (modernizavimas) nors neturimi tam būtini dokumentai;
  • Registracijos formoje nurodomas ne namo, bet žemės sklypo ar kito statinio unikalus numeris.
Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
  • Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja registracijos formoje nustatytais tikslais ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos be APVA sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą APVA gali suteikti tiems pareiškėjams, kuriems banko paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, APVA susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais);
  • APVA per penkerių metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše ir registracijos formoje nustatytų reikalavimų, APVA turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti kompensacinę išmoką.
Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Kokius dokumentus kartu su registracijos forma turi pateikti fizinis asmuo ?

1. Energinio naudingumo vertinimas (sąmata ar kt. dokumentas) su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal finansuojamų darbų sąrašą, siekiant, kad būtų pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir  sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo.

2. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodyta pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą.

3. Jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį APVA pateikti dokumentus kompensacinių išmokų gavimui, kartu su registracijos forma privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

4. Jei yra namo bendrasavininkų, kartu su registracijos forma turi būti pateiktas laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą.

Pavyzdines dokumentų formas galima rasti apvis.apva.lt „Pagalba“.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Per kiek laiko galėsiu įgyvendinti projektą?

Įgyvendinti projektą privaloma ne vėliau, kaip iki 2020 m. kovo 31 d.;

Pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau, kaip iki 2020 m. kovo 31 d.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Koks kompensacijos dydis?

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur.

Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo pakeitimo“.

Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Kaip atrenkami finansuoti projektai?

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

1.Vertinama pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios.

Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:

C klasės – 2 balai;

D klasės – 4 balai;

E klasės – 6 balai;

F klasės – 8 balai;

G klasės – 10 balų.

2. Vertinamas kompensacijos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

 Aukštesnis balas skiriamas projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal apsirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis:

kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5000 Eur – 5 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5001 Eur iki 7500 Eur imtinai – 4 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7501 Eur iki 9500 Eur imtinai – 3 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9501 Eur iki 11500 Eur imtinai – 2 balai;

kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11501 Eur iki 14500 Eur imtinai – 1 balas.

Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro registracijos formos pateikimo greitis, t. y. nesvarbu ar registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Koks finansuojamų projektų tikslas?

Tikslas - modernizavus namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. 

Atkreipiame dėmesį, jog šiomis priemonėmis siekiama sumažinti privačių namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas, todėl gyvenamųjų namų rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėję pastatų plotai nėra tinkami finansuoti.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Kas gali būti pareiškėjas?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Netinkamu pareiškėju laikomas asmuo, kurio gyvenamajam namui yra/ar buvo išduotas B energinio naudingumo sertifikatas.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27
Kokia suma numatyta 2019 m. kvietimui?

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ skirta 3 mln. eurų.

Informacija atnaujinta: 2019 05 27