Dažniausiai užduodami klausimai

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Kas gali būti pareiškėju?

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks finansuojamų projektų tikslas?

Modernizavus namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Kaip atrenkami finansuoti projektai?

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro projekto registracijos formos pateikimo greitis, t. y., nesvarbu ar projekto registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

- Vertinama pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę.

- Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Koks kompensacijos dydis?

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

- Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti projekto registracijos formas;
- Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA.

Kvietimo informacija:

https://www.apva.lt/kvietimas-gyvenamuju-namu-modernizavimui-3/

Informacija atnaujinta: 2021 05 06
Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą?

Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos (ne vėliau, kaip iki 2023 m. lapkričio 3 d.)

Informacija atnaujinta: 2022 06 29
Ką kartu su projekto registracijos forma turi pateikti pareiškėjas?

1. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukos (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);

2. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

Informacija atnaujinta: 2022 06 29
Kokios dar nustatytos sąlygos kompensacinei išmokai gauti?

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

- kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;

- kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos galioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas.

- kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);

- kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė).

- kai namas, kuriame įgyvendinamas projektas, yra areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

- kai name, kuriame įgyvendinamas projektas, vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

Informacija atnaujinta: 2022 06 29
Koks pagrindinis teisės aktas reglamentuoja kompensacijų gavimą?

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c93f92c0a76e11ebbcbbc2971cdac3cb

Informacija atnaujinta: 2021 05 06