Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2023-12 Nr. MF-EIMIN-ATLAEI02

Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Paraiškos priimamos nuo : 2023-12-22 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-04-19 17:00

Kompensacinė išmoka: 2500000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 10000000.00 Eur.

Kvietimo pavadinimas

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Kvietimui skirta suma, Eur - 10 000 000 Eur

Kvietimo data - Nuo 2023 m. gruodžio 22 d. 8.00 iki 2024 m. balandžio19 d. 17.00 val.

Galimi pareiškėjai

Apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

 1. Šios įmonės yra juridiniai asmenys.
 2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
 3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:   

Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įsirengimo išlaidos, kurias numatoma patirti vykdant Schemos projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, ir kurios yra susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu ir su didesnio elektros energijos iš atsinaujinančios energijos šaltinių gamybos ir panaudojimo kiekio pareiškėjo reikmėms patenkinti pasiekimu ir atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus.

Tinkamos finansuoti Schemos projekto veiklos:

1. Išlaidos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir (ar) panaudojimo technologijoms, mažinančioms priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, įsigyti ir įsirengti:
1.1. Saulės elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai (įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo darbus), taikant fiksuotą 820 Eur/kW be PVM kainą;

1.2. Vėjo elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai (įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo darbus), taikant fiksuotą 1366 Eur/kW be PVM kainą; 

2. Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti). Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus.

Netinkamos finansuoti išlaidos

Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punkte. 

Maksimali subsidijos suma

Didžiausias Schemos projekto subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ir vėjo elektrinei įsigyti ir įrengti (Eur/kW be PVM),

nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš

atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainės www.regula.lt Tarybos posėdžių medžiagos skirsnyje. 

Maksimalus subsidijos dydis saulės elektrinei įsigyti ir įsirengti 369,00 Eur/kW be PVM (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM). 

Maksimalus subsidijos dydis vėjo elektrinei įsigyti ir įsirengti 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM).

Maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vienam pareiškėjui yra 2,5 mln. (du milijonai penki šimtai tūkstančių) eurų be PVM, vertinant ir susijusias įmones.

Finansavimo intensyvumas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui gali siekti iki 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, vertinant ir susijusias įmones.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškas kompensacinei išmokai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt/ 

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Paraiškų atrankos būdas - Konkursas

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai 

Prašomos subsidijos dalis (didžiausias galimas kriterijaus balas – 60)

Vertinama, kokios subsidijos dalies (proc.) nuo bendros Schemos projekto vertės, apskaičiuojamos kaip Aprašo 24.1.1 ir (ar) 24.1.2 papunkčiuose nurodytas tinkamų finansuoti saulės ir (ar) vėjo elektrinei  įsigijimo ir įsirengimo įkainis (Eur/kW), padaugintas iš planuojamos įrengti elektrinės įrengtosios galios (kW), prašo pareiškėjas. 

Balų skaičiavimas:

 1. nuo 0,01 proc. iki 5 proc. (imtinai) – skiriama 60 balų;
 2. nuo 5,01 proc. iki 10 proc. (imtinai) – skiriama 55 balai;
 3. nuo 10,01 proc. iki 15 proc. (imtinai) – skiriama 50 balų;
 4. nuo 15,01 proc. iki 20 proc. (imtinai) – skiriama 45 balai;
 5. nuo 20,01 proc. iki 25 proc. (imtinai) – skiriama 40 balų;
 6. nuo 25,01 proc. iki 30 proc. (imtinai) – skiriama 30 balų;
 7. nuo 30,01 proc. iki 35 proc. (imtinai) – skiriama 20 balų;
 8. nuo 35,01 proc. iki 40 proc. (imtinai) – skiriama 10 balų;
 9. nuo 40,01 proc. iki 45 proc. (imtinai) – skiriama 0 balų.

Atsinaujinančių išteklių rūšis (didžiausias galimas kriterijaus balas – 40)

Vertinama, į kokios rūšies atsinaujinančius energijos išteklius numatoma investuoti, įgyvendinant Schemos projektą.

Balų skaičiavimas:

 1. investicijoms tik į saulės elektrines skiriama 40 balų;
 2. investicijoms į saulės ir vėjo elektrines skiriama 30 balų;
 3. investicijoms tik į vėjo elektrines skiriama 20 balų.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

 1. Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtina, kad Schemos projekto išlaidos, kurioms pagal Aprašą prašoma subsidijos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių programų;
 2. Užpildyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko tvirtinamą ataskaita dėl kontroliuojamųjų ir kontroliuojančiųjų vienetų bei asmenų (FR0438 forma); 
 3. Informacija, kad paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) yra pateikę valstybės įmonei Registrų centrui 2020 m. ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų nuodugniai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis, pareiškėjas privalo rengti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, ir toks rinkinys yra pateiktas valstybės įmonei Registrų centrui;
 4. Nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, kurioje įtvirtintas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas statyti statinius, arba atskiras valstybinės žemės patikėtinio sprendimas statyti statinius, kai saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma valstybinėje žemėje;
 5. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Schemos projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus.

Kontaktai:

Konsultacijos teikiamos

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Rimvydas Šinkūnas

El. p. rimvydas.sinkunas@apva.lt

8 602 89 461

Kita informacija:

Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

 1. Administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Kvietimo pabaigos.
 2. Techninis vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo administracinės atitikties vertinimo pabaigos.

Kita aktuali informacija:

Schemos projekto įgyvendinimo pradžia laikoma pareiškėjo paraiškos pateikimo Agentūrai diena. Schemos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga laikoma data, iki kurios baigtos visos Schemos projekto veiklos, patirtos visos su Schemos projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per Aplinkos projektų valdymo sistemą pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau ne vėlesnė, nei 2025 m. rugsėjo 30 d.

Atnaujinimo data: 2024-06-06