Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą 2021-06 Nr. KK-AM-KV01

Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 12:00

Kompensacinė išmoka: 1450000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ (toliau – Priemonė)

Kvietimui skirta suma – 2 mln. Eur

Kvietimo data
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai
Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. 

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams
1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;
2. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Klimato kaitos programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.
3. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę. 

Tinkamos finansuoti išlaidos
1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:
1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui; 
1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar įrengiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui;
1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto įgyvendinimui reikalingos įrangos įrengimui;
1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai, gaminti įrengimui;
2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui:
2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;
2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;
3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę;
4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012; 
4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti); 
4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus:
4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (katilų išmontavimo), kurie susiję su 4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);
4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams);
5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui;
6. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. balandžio 22 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos, nurodytos Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 Eur.
Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Paraiškų pateikimo būdas
Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt/ užpildant paraišką.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pareiškėjas pateikia mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):
1. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos techninis projektas arba projekto įgyvendinimo galimybių studija, kuri apimtų Projekto esamos būklės įvertinimą,  naudojamos įrangos aprašymą, Pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumai, planuojamos pagaminti energijos kiekis, planuojamos diegti įrangos technologinės schemos, techninės įrangos įdiegimo galimybės, planuojamos diegti įrangos išdėstymo schema), rekomenduojame taip pat įvertinti stogo konstrukcijos tinkamumą (jei taikoma) (pvz. ekspertizės aktas ar kitas kvalifikuoto specialisto išduotas dokumentas);

2. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui, (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal einamųjų metų Programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane patvirtintą priemonę);

3. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą);

4. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimai.
Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikos 1 lentelės 2.1 papunktį.

CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.

Teisės aktai
1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275;
2. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237;
3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194;
4. Tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493;
5. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontaktai
Informacija teikiama: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Jolanta Genienė, jolanta.geniene@apva.lt, tel. 8 664 36 938

Algimantas Budreika, algimantas.budreika@apva.lt, tel. 8 646 98 607

Gintautas Predkelis, gintautas.predkelis@apva.lt, tel. 8 667 62 197

Kita informacija:
(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo1 nuostatas. 
Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, vertinamos aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo etape, kuris negali trukti ilgiau kaip 90 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

[1] Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

[2] Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2024-01-31