Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 Nr. KK-AM-KJ01

Priemonė: Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 12:00

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1000000.00 Eur.

Nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams” (toliau – Priemonė)

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Kvietimo suma

2021 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 1 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 (2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-315 redakcija)„Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

1. Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:

1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;

1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, diegiant saulės kolektorių sistemas;

1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai gaminti įrengimui;

2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui:

2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;

2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įrengimui;

2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

2.4. konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos įrengimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

3. Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę;

4. Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;

4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:

4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;

4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną (https://dts.aplinka.lt/map/viewer/external/#mapId=3151);

4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų išmontavimo), kurie susiję su 1.4.2. papunktyje nurodytos įrangos įrengimui (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

5. Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti;

6. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus pagrindžiančių dokumentų, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

7. Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. balandžio 22 d.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimas

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

CO2 skaičiavimo pavyzdžius rasite ČIA.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Projektų, esančių rezerviniame sąraše, paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas tuo atveju, jei pateiktos pagrindiniame sąraše paraiškos projektų vertinimui atlikti buvo atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų priežasčių joms negali būti skiriamas finansavimas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pateikta mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

  1. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos techninis projektas arba projekto įgyvendinimo galimybių studija, kuri apimtų Projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamos įrangos aprašymą, Pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą (galingumai, planuojamos pagaminti energijos kiekis, planuojamos diegti įrangos technologinės schemos, techninės įrangos įdiegimo galimybės, planuojamos diegti įrangos išdėstymo schema), rekomenduojame taip pat įvertinti stogo konstrukcijos tinkamumą (jei taikoma) (pvz. ekspertizės aktas ar kitas kvalifikuoto specialisto išduotas dokumentas);
  2. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui, (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal einamųjų metų Programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane patvirtintą priemonę);
  3. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą);
  4. Ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma;
  5. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį skaičiavimą, parengtą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. ŠESD skaičiavimai atliekami vadovaujantis šios metodikos 1 lentelės 2.1 papunktyje nustatytais reikalavimais.

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194;

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lituvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Algimantas Budreika

algimantas.budreika@apva.lt, tel. 8 646 98 607

Gintautas Predkelis

gintautas.predkelis@apva.lt, tel. 8 667 62 197

Atnaujinimo data: 2022-06-14