Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas 2021-06 Nr. KK-AM-EJ03

Priemonė: Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-08 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-06-01 12:00

Kompensacinė išmoka: 400000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5000000.00 Eur.

Nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” (toliau – Priemonė).

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. Eur.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą.

Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;

Atkreipiame dėmesį, kad pirmiau turi būti pateikta paraiška, o tik po to užregistruota transporto priemonė!

Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1 000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

Subsidijos dydis

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (Registracijos liudijimo B kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (Registracijos liudijimo (I.1) kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir transporto priemonė turi būti išregistruota  iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimo atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, nuostatas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pateikta mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

 1. Pateikia sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti projekto įgyvendinimui;
 2. Pateikia įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su elektromobilio įsigijimu, paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimu;
 3. Pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį (10 metų):
  1. M1 klasės (lengvasis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 87 t. CO2e;
  2. M2 klasės (autobusas) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 217 t. CO2e;
  3. N1 klasės (lengvasis krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 174 t. CO2e;
  4. N2 klasės (krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 290 t. CO2e.

Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas

Paraiškos dėl subsidijos gavimo pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei subsidijos gavėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, jeigu jį privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu. Su paraiška turi būti pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54 sukurta „Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis forma FR0438“.

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237.

Informacija teikiama

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Kontaktiniai asmenys

Deimantas Bimbiris, el. paštas: deimantas.bimbiris@apva.lt, tel. 8 602 84 276

Atnaujinimo data: 2024-05-16