Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) 2024-03 Nr. KK-AM-M07

Priemonė: Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

Paraiškos priimamos nuo : 2024-03-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-04-02 17:00

Kompensacinė išmoka: 14500.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 22000000.00 Eur.

Nuo 2024 m. kovo 1 d. 8 val. iki balandžio 2 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti Projekto registracijos formas/Paraiškas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).

Projekto registracijos formą užpildyti bus galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ .

Projektams finansuoti skirta 22 mln. eurų. Valstybės biudžeto specialiosios Klimato kaitos programos lėšų.

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.

Kompensacinės išmokos dydis priklauso nuo naudingo namo ploto ir apskaičiuojamas iki atnaujinimo (modernizavimo) esamą naudingą namo plotą padauginus iš fiksuoto dydžio 75 Eur/kvadratiniam metrui. Didžiausia kompensacinė išmoka vienam Projektui gali siekti 14 500 Eur.

Kompensacinė išmoka - skirta individualių namų atnaujinimui (modernizavimui), kurį atlikus  pasiekiama ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (sertifikatas turės būti užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir/ar kitus dokumentus. Kilus įtarimams, jog pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir/ar kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:

1. Notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėjui,  kai pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Rekomendacijas įgaliojimui ir laisvos formos sutikimui įgyvendinti projektą galima rasti adresu https://apvis.apva.lt/duk

2. Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą (skaičiavimus) (toliau – Pažyma), kurioje nurodytos konkrečios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, būtinos pasiekti namo B energinio naudingumo klasei ir ne mažiau kaip 40 % sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas. Pažyma turi būti pasirašyta pastatų energinio naudingumo eksperto ir nurodytas jo kvalifikacijos pažymėjimo numeris;

3. Namo ir jo dalių nuotraukas, kuriose iki atnaujinimo (modernizavimo) užfiksuotos Pažymoje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės (pvz., neapšiltinto stogo, perdangos, neapšiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo sienų iš visų pusių);

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus ir nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:

1. Galiojanti namo energinio naudingumo klasė iki pastato atnaujinimo (modernizavimo). Aukštesnis balas skiriamas Projektams iki atnaujinimo (modernizavimo) turintiems žemesnę energinio naudingumo klasę:

C klasės – 2 balai;

D klasės – 4 balai;

E klasės – 6 balai;

F klasės – 8 balai;

G klasės – 10 balų.

2. Projektai, surinkę vienodą balų skaičių pagal 1 punktą, reitinguojami pagal planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų dydį tenkantį 1 kv. m. namo naudingo ploto. Reitinguojama sąnaudų mažėjimo tvarka.

Projektams, kurie bus įvertinti atitinkantys Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) keliamus reikalavimus, bus rezervuojama kompensacinė išmoka.

Projektų įgyvendinimas

Projektas turi būti įgyvendintas, pateikiant išlaidų kompensavimo prašymą iki 2025 m. liepos 2 d.

Įgyvendinant projektą:

 • namas negali būti areštuotas;
 • name neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla;
 • projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš LR valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų;
 • laikytis LR statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus;
 • jeigu gyvenamasis namas rekonstruojamas ir padidėja jo naudingasis plotas, kompensacinė išmoka skaičiuojama nuo pradinio naudingo namo ploto.
   

Atkreipiame dėmesį į šiuos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus siekiant pastato B ar aukštesnės energetinės klasei gauti:

 • atnaujinus (modernizavus) namą, kurio išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos arba ES biudžeto lėšomis, būtinas namo sandarumo testas. Todėl, jeigu pateikėte paraišką kompensacinei išmokai gauti ir gavote patvirtinimą apie rezervuotą sumą, šį faktą turite nurodyti teikiant prašymą/užsakant paslaugą B energinei klasei gauti;
 • jei pastatas šildomas dujomis, būtina pasitarti su pastatų energinio naudingumo  ekspertu dėl papildomų alternatyvių šildymo priemonių įrengimo.

 

Tęstiniai įsipareigojimai penkeriems metams po išmokos gavimo

 • turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
 • name, kuriame įgyvendintas projektas, nebus vykdoma ūkinė-komercinė veikla.

 

Detaliai registracijos formų pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų skyrimo, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarka ir sąlygos bei reikalavimai tinkamoms finansuoti išlaidoms išdėstyti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr

Kontaktai

Turint klausimų, prašome kreiptis tel. 8 614 99 699, el. paštu konsultacijos@apva.lt

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.15 ir  13.00 -17.00 ,

penktadieniais 8.00 -12.15 ir 13.00-15.45

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje apva.lrv.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Duomenų teikimo per Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos duomenų mainų svetainę taisykles galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duomenu-mainu-svetaines-taisykles.

Atnaujinimo data: 2024-03-01