Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01

Priemonė: Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Paraiškos priimamos nuo : 2022-06-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2026-12-31 12:00

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 15000000.00 Eur.

Nuo 2022 m. birželio 2 d. 8.00 val. iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – priemonė).

Kvietimui bendra projektų kompensavimui skiriama lėšų suma – 15 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Įsigytos M1, N1 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km

Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas;

Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą; 

Kompensacijos dydis

4 000 (keturių tūkstančių) eurų kompensacija mokama pareiškėjui už kiekvieną įsigytą naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas - juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime.

Vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį.

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:

  • įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;
  • įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
  • įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;
  • įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalimi, jeigu įmonė vykdo veiklą, nurodytą Aprašo 11.1.1–11.1.3 papunkčiuose ir dar viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensacija gali būti suteikta su sąlyga, kad pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, pagal Aprašą nebūtų teikiama de minimis pagalba;

Prašymų vertinimo tvarka

Prašymų pateikimas, vertinimas, sprendimų priėmimas ir kompensacijų išmokėjimas atliekamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškas kompensacijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Jei atliekant prašymo vertinimą nustatoma, kad prašymas užpildytas netinkamai arba jame yra trūkumų, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o pareiškėjas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, prašymas atmetamas. 

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo N1 klasės elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta Aprašo 16 punkte nurodyta kompensacija, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 3-285 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".

Kontaktai:

Informacija teikiama: 
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  
penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Tel. Nr. +370 614 99699

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2024-07-18