Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2022-08 Nr. LAAIF-AM-FK03

Priemonė: Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje

Paraiškos priimamos nuo : 2022-08-09 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-09-30 14:45

Kompensacinė išmoka: 300000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1666666.00 Eur.

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų (2022-08)

Kvietimo paskelbimo data
2022-08-09

Kvietimo pabaigos data
2022-09-30

Kvietimui skirta suma, Eur:    1 666 666

Galimi pareiškėjai:
Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:
    Nuotekų surinkimo tinklas gyvenamojo būsto prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos

Išlaidų kategorijos:
•    geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos
•    nuotekų surinkimo tinklų statyba
•    vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos
•    statinio statybos techninės priežiūros išlaidos
•    statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos
•    statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidos

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma
-    300 000 EUR projektui ;
-    ne didesnė negu 3 000 Eur dotacija vienam gyvenamam būstui prijungti.
Finansavimo intensyvumas    
-    valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį nuo pasijungimo taško  iki gyventojo sklypo;
-    privačiame sklype kiemo nuotakynui iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt ).

Paraiškų atrankos būdas    Konkursinis
Projektai atrenkami pagal  Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priede pateikiamą Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę:
1.    Investicijų dalis, tenkanti 1 gyvenamajam būstui prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo (galima gauti iki 50 balų);
2.    Gyvenamųjų būstų skaičius, kiek bus prijungta (galima gauti iki 50 balų);
3.    Jeigu keli projektai  surenka vienodą balų skaičių, eilė sudaroma pagal subsidijos aplinkosauginį efektą.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:    
-    Nuosavą lėšų dalį, kuria privaloma prisidėti prie projekto įgyvendinimo, patvirtinantis dokumentas (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 17 punktas);
-    Užpildyta skaičiuoklė subsidijos aplinkosauginiam efektui įvertinti (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priedas);
-    Nuotekų tinklų projektiniai sprendiniai (projektas, supaprastintas projektas ar kitas projektavimo dokumentas). Jeigu paraiškos teikimo metu neparengti, pateikiamos numatomų gyvenamųjų būstų pajungimo schemos (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 10.1, 16 punktai);
-    Gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas. Sąraše turi būti nurodomas centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, prie kurios prijungiami gyvenami būstai, finansavimo šaltinis ir projekto numeris (jeigu finansuota įgyvendinant investicinį projektą su daliniu Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto finansavimu);
-    Gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką patvirtinantis dokumentas;

Reikalavimai pareiškėjui:
-    Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai;
-    Pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto arba jis neturi būti likviduojamas ir turi būti įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

Teisės aktai:
Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas 
Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas
Programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo kryptys

Kontaktai:

Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas)
Marius Sanda
Tel.  8 646 19 240
El. p. marius.sanda@apva.lt

Skyriaus vedėjas
Vidas Stašauskas 
Tel. 8 678 01778
El. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Kita informacija:
-    Paraiškos priimamos per APVIS iki 2022-09-30;
-    Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos bus įvertintos per 30 darbo dienų;
-    Paklausimai, informacijos patikslinimas bei pranešimai teikiami per APVIS.

Kita aktuali informacija:
-    Projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per kaip 20 mėnesių nuo subsidijos sutarties sudarymo;
-    darbų, paslaugų ir prekių pirkimus vykdyti laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4 punkte;
-    projektas gali būti įgyvendinamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje (2019 m. sausio 25 d. EK pagrįsta nuomonė dėl pažeidimo Nr. 2016/2193 dėl įsipareigojimų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 3, 4, 5, 10 ir 15 str. ir I priedo A, B ir D dalis nevykdymo). Aglomeracijų žemėlapį galima rasti čia >>>
-    Būsto pajungimo nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki projekto pabaigos;
-    Į projektą gali būti įtraukiami planuojami prijungti būstai, kurie numatyti kituose projektuose (išskyrus administruojamus Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA)). Svarbu, kad būtų užtikrintas dvigubo finansavimo nebuvimo principo laikymasis.

Atkreiptinas dėmesys, kad į projektą negali būti įtraukiami gyvenamieji būstai, kurie:
-    priskirtini gyvenamojo sektoriaus plėtrai;
-    būtų prijungiami prie centralizuotų nuotekų tinklų bendrai finansuotų iš 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų.
 

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2022-09-06