Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04

Priemonė: Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e.

Paraiškos priimamos nuo : 2023-07-20 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-10-31 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1620000.00 Eur.

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. liepos  20d. 8.00 val. Paraiškos priimamos iki 2023 m. spalio 31 d. 17.00 val.

Kvietimui skirta suma – 1,62 mln. Eur

Maksimali skiriama lėšų suma vienam projekto vykdytojui yra 300 000 eurų. Projekto finansuojamoji dalis 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama maksimali lėšų suma negali viršyti 4000 eurų.

Galimi pareiškėjai

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai

Tinkamos finansuoti išlaidos

•    geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos
•    nuotekų surinkimo tinklų statyba
•    vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos
•    statinio statybos techninės priežiūros išlaidos
•    statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos
•    statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidos

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt ).

Paraiškų atrankos būdas

Konkursinis

Projektai atrenkami pagal  Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priede pateikiamą Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę. Jeigu pagal vertinimo kriterijus projektai surenka vienodą balų skaičių, eilė sudaroma pagal vidutinį vienam būstui tenkantį investicijų dydį, prioritetą teikiant pagal mažesnį investicijų poreikį vienam būstui prijungti.

Kita aktuali informacija:

  • su paraiška privaloma pateikti sprendimą, patvirtintą juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti atitinkamą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos (-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie projekto vykdytojo turimas lėšas, planuojamos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai) (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 13 punktas);
  • pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos bus įvertintos per 30 darbo dienų;
  • projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per kaip 20 mėnesių nuo subsidijos sutarties sudarymo;
  • darbų, paslaugų ir prekių pirkimus vykdyti laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4 punkte;
  • projektas gali būti įgyvendinamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento;
  • Būsto pajungimo nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie  centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurios nutiestos iki arba projekto įgyvendinimo metu;
  • statyba teisės aktų nustatyta tvarka užbaigta ir pastatas įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip 2019 metais su 100 proc. baigtumu.
  • Į projektą gali būti įtraukiami planuojami prijungti būstai, kurie numatyti kituose projektuose (išskyrus administruojamus Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA)). Svarbu, kad būtų užtikrintas dvigubo finansavimo nebuvimo principo laikymasis. (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 7 punktas);

Kontaktai:

Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas)

Marius Sanda

Tel.  8 646 19 240

El. p. marius.sanda@apva.lt

Skyriaus vedėjas

Vidas Stašauskas 

Tel. 8 678 01778

El. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Atnaujinimo data: 2024-01-23