Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2021-09 Nr. KK-AM-CST01

Priemonė: Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Paraiškos priimamos nuo : 2021-09-06 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-02-01 17:00

Kompensacinė išmoka: 10000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, skelbiamas kvietimas gauti paramą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

 

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

 

Pareiškėjas

Paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti projektą šilumos tiekėjas.

 

Paramos gavėjai

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų (patalpų) savininkai.

 

Sąlygos gauti subsidijai

1. Paramos gavėjai turi būti savininkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomo gyvenamosios paskirties vienbučio namo ar buto ar patalpų (dvibučiuose ir (ar) daugiabučiuose namuose), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai, ir kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir pastatas registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto paraiškas);

2. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai turi naudoti iškastinio kuro technologijas ir (ar)  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos;

3. Daugiabučiuose namuose subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui;

4. Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose. Savivaldybėse, kuriose tokių planų nėra, subsidija neteikiama;

5. Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos nuo magistralinės centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso;

6. Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos ir prijungiamos prie magistralinių ir kvartalinių centralizuotų šilumos tinklų sistemų, kurių tiesimo darbai baigti, jos paruoštos eksploatavimui teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos teikimo dienos ir yra šilumos tiekimo įmonės balanse (įtraukti į ilgalaikį turtą);

7. Negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai;

8. Jeigu name, kuriame įgyvendinamas projektas, nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo ūkinę veiklą, subsidijos tai projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre.

9. Prieš teikdamas paraišką pareiškėjas ir paramos gavėjai ar jiems teisėtai atstovaujantys subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri pateikiama su paraišką ir pagal kurią:

a. pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros per namo sklypą (-us) iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso;

b. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti sąlygas atlikti šilumos tinklų tiesimo darbus jo sklype. Jeigu tiesiama per kitų savininkų sklypus, pareiškėjas turi gauti sklypo savininko sutikimą atlikti darbus;

c. pareiškėjas įsipareigoja subsidijos lėšomis sukurtą turtą perduoti naudos gavėjui (-ams) pagal turto perdavimo–priėmimo aktą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos;

d. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja prisidėti 50 proc. prie projekto įgyvendinimo ir kompensuoti pareiškėjui išlaidas, kurios atsirado įrengiant paramos gavėjui (-ams) šildymo punktą pareiškėjo lėšomis, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos ir pasirašyti centralizuotai teikiamos šilumos tiekimo sutartį su pareiškėju;

e. paramos gavėjas įsipareigoja VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registre atnaujinti duomenis apie projekto metu įdiegtą įrangą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos;

f. paramos gavėjas įsipareigoja perimti jo nuosavybėje sukurtą turtą perdavimo–priėmimo aktu;

g. paramos gavėjas, perėmęs turtą iš pareiškėjo, įsipareigoja atnaujinti energetinio naudingumo sertifikatą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos.

 

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur.

 

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

1. Automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name;

2. Energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos.

 

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

Subsidijos dydis

Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti –  vieno ar dviejų butų namui – 2 500  Eur, daugiabučiui namui – 10 000  Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

 

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

1. Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra vienbučio bendrasavininkių (bendraturčių);

2. Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria projekto įgyvendinimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu;

3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;

4. Galiojantis energetinio naudingumo  sertifikatas;

5. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  pažyma dėl investicijų suderinamumo;

6. Pareiškėjo ir paramos gavėjo sudaryta preliminari sutartis dėl projekto įgyvendinimo;

 

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-488

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00;

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Kontaktiniai asmenys:

Jolanta Genienė, el. paštas jolanta.geniene@apva.lt, tel. 8 664 36 938

Atnaujinimo data: 2021-10-19