Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti 2022-08 Nr. MF-AM-SPF01

Priemonė: Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

Paraiškos priimamos nuo : 2022-07-30 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-12-31 12:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 20000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklą "Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti".

Galimi Pareiškėjai

Savivaldybės administracija ar jos įgaliotas subjektas arba savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu įsigyta energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė (toliau – ETPT įmonė), gavę įsipareigojimo raštą arba pasirašę sutartį dėl Savivaldybių pastatų fondo paskolos suteikimo. Pareiškėjas gali būti ir juridinis subjektas, nurodytas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje, atitinkančioje Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo ketvirtajame1 skirsnyje nustatytus reikalavimus ir kurią paramos gavėjas sudarė dėl projekto įgyvendinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea26bd400c1411edb4cae1b158f98ea5Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

  • Įgaliojimas, jei paraišką teikia ne savivaldybės administracija; 
  • Sutartis su ETPT įmone arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (kai taikoma);
  • Banko sutartis dėl paskolos suteikimo iš SPF lėšų projekto įgyvendinimui (arba įsipareigojimo raštas jei paskolos sutartis dar nepasirašyta);
  • Pareiškėjo užpildyta nustatytos formos vienos įmonės deklaracija (kai taikoma), nurodyta Aprašo 37 punkte;
  • Preliminarus energinio naudingumo sertifikatas, įrodantis, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė;
  • Jei pasirašyta sutartis dėl paskolos suteikimo iš SPF lėšų projektui įgyvendinti nepateikta su paraiška, pareiškėjas privalo ją pateikti su mokėjimo prašymu.

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)    Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar iš dalies, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti pareiškėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, pareiškėjui nustatomas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti ir apie tai jis informuojamas. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos paraiškos arba informacijos pareiškėjas nepateikia, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paraišką, per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja pareiškėją nurodydama atmetimo priežastis.
 

Instrukciją, kaip pildyti paraišką ir ką nurodyti paraiškoje, rasite ČIA.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo veiklos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 „Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti tvarkos aprašas“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d.  nutarimas Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“
 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:  

  • Programos 2 priedo 1–14 punktuose nurodytus viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmus (priemones); 
  • Įgyvendinus projektą, viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumas – planuojama pasiekti ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė;
  • Visos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, užtikrintas jų atsekamumas.

Finansavimo intensyvumas

50 proc. savivaldybių pastatų fondo suteiktos paskolos išlaidų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo pastato atnaujinimui (modernizavimui)

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 20 mln. Eur suma. Pareiškėjas gali teikti ne vieną paraišką gauti kompensacinę išmoką skirtingiems projektams.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Reda Ramaškienė

8 602 83 897
El. p. reda.ramaskiene@apva.lt 

Atnaujinimo data: 2024-01-23