Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas 2022-07 Nr. ATP-AM-NPT02

Priemonė: Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui

Paraiškos priimamos nuo : 2022-07-28 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-09-30 14:45

Kompensacinė išmoka: 60000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 300000.00 Eur.

Galimi pareiškėjai
savivaldybių administracijos, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Naudotų  padangų atliekų naudojimas arba eksportas į kitas Europos Sąjungas šalis

Projekto rodiklis:
Surinktų ir sutvarkytų naudotų padangų kiekis -  tonomis

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma    Didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui - 60 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas
Projekto finansuojamoji dalis 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projekte išlaikomas Priemonių plane nurodytų skiriamų lėšų (300 000 Eur) bei priemone siektino rodiklio („Surinktų ir sutvarkytų naudotų padangų kiekis“ – 1 363 t) santykis. Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, finansuojama projekto vykdytojo lėšomis.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt. 

Paraiškų atrankos būdas    Tęstinė atranka.
Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Jeigu pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):
Nenustatyti.
Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:
Nenustatyti.

Teisės aktai:
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, LR aplinkos ministro įsakymu 2004-03-04, D1-94.  
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2021-09-17, D1-541.
Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui  projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu 2021-11-17, T1-266. 

Kontaktai:

Viktorija Cimbalistaitė
Tel. 8 667 62181
El.p. viktorija.cimbalistaite@apva.lt 

Marius Sanda
Tel. 8 646 19 240
El. p. marius.sanda@apva.lt

Vidas Stašauskas 
Tel. 8 678 01778
El. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Atnaujinimo data: 2024-01-23