Bandomojo parodomojo Turto banko valdomo viešosios paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas) skydais 2024-02 Nr. RRF-AM-BPTB02

Priemonė: Bandomojo parodomojo viešosios paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas) skydais

Paraiškos priimamos nuo : 2024-02-15 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-03-15 17:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1121487.00 Eur.

Paramos gavėjas

Valstybės įmonė Turto bankas

Paraiškos teikėjas

Valstybės įmonė Turto bankas

Kvietimo lėšų suma

Iki 1 121 487, 60 Eur be PVM (iki vieno milijono šimto dvidešimt vieno tūkstančio keturių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų, 60 centų be PVM)

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimas
 • šildymo ir (ar) vėsinimo, karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas
 • vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas
 • stogas įrengiamas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas)
 • išorinių pastato sienų šiltinimas skydais
 • cokolio šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas
 • šiltinimas perdangų, kurios ribojasi su išore
 • lauko ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
 • langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įmontuoti kartu su moduliniais skydais, pagamintais gamyklose
 • rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas
 • apšvietimo sistemos modernizavimas
 • atnaujinamame pastate esančios katilinės modernizavimas
 • energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas
 • Įgyvendinus projektą, planuojama pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę
 • Visos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, užtikrintas jų atsekamumas

Pastabos:

Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus: 

 • turintis Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas
 • ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai –  žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus)
 • skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje
 • skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami ir atliekama apdaila jungimų ir tvirtinimų vietose)
 • sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip A energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Reikalavimai projektui

Bendrieji reikalavimai pareiškėjui:

Paraiškos turi atitikti  Projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 ,,Dėl 2023–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1K-237).

Reikalavimai pastatui:

 • Bendras plotas – ne mažesnis kaip 2100 m2
 • Energinio naudingumo klasė – ne aukštesnė kaip D
 • Aukštingumas: ne aukštesnis kaip 5 aukštų
 • Pastate neturi būti komercinės paskirties patalpų ir (arba) registruota ir vykdoma ūkinė komercinė (ekonominė) veikla
 • Pastatas neturi būti kultūros paveldo statinys

Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui):

 • Sienos šiltinamos ir stogas įrengiamas naudojant skydus
 • Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) viešosios paskirties pastate  – 100 proc. (įstatyti į gamykloje pagamintus skydus)
 • Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija
 • Siekiama ne mažesnė kaip A pastatų energinio naudingumo klasė
 • Gavus statybos užbaigimo aktą ir energinio naudingumo sertifikatą, projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-03-01
 • Siekiama sumažinti ne mažiau kaip 60 proc. pirminės energijos suvartojimą
 • Pareiškėjas, gavęs statybos užbaigimo aktą, įsipareigoja savo lėšomis ne vėliau kaip per 1 metus sutvarkyti pastato aplinką

Projekto tęstinumo reikalavimas:

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad atrinktas viešasis pastatas, pagal tikslinę naudojimo paskirtį (t. y. neturi būti komercinės paskirties patalpų ir (arba) registruota ir vykdoma ūkinė komercinė (ekonominė) veikla), turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 5 metus; be Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šiuos reikalavimus, Agentūra susigrąžina dotaciją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

Valstybės paramos suma

Iki 80 proc. dotacija įgyvendinamoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Pareiškėjo lėšų suma

Pareiškėjo lėšos įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo priemones turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. Netinkamos finansuoti pagal Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam viešosios paskirties pastatui atnaujinti išlaidos pareiškėjui nekompensuojamos.

Paraiškos teikimo ir vertinimo tvarka

Turto bankas teikia dvi paraiškas atnaujinti (modernizuoti)  patikėjimo teise valdomus viešuosius pastatus.

Paraiška teikiama per Agentūros Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS), kurioje suformuota paraiškos forma. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių veiksmai negalėjo būti atliekami APVIS, visa reikalinga informacija (ir ta, kuri buvo raštu teikiama, gauta ir (ar) kaupiama) registruojama APVIS.

Paraiška registruojama APVIS pagal registracijos datą.

Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją automatine žinute.

Paraiškos vertinimą, projekto atranką ir administravimą, vadovaudamasi šiuo aprašu, vykdo Agentūra.

Paraiškos atitiktį nustatytiems reikalavimams Agentūra patikrina, naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar iš dalies, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti pareiškėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, pareiškėjui nustatomas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti ir apie tai jis informuojamas.

Jeigu per Agentūros nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos paraiškos arba informacijos pareiškėjas nepateikia, Agentūros sprendimu paraiška atmetama.

Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paraišką, per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja pareiškėją per APVIS nurodydama atmetimo priežastis.

Su paraiška teikiami dokumentai:

 • Pagal Išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-90 ,,Dėl Išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), parengta atnaujinamo pastato energijos vartojimo audito ataskaita, pagrindžianti, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne žemesnė kaip A energinio naudingumo klasė, pirminės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 60 proc. ir įdiegtos atsinaujinančios energijos išteklių  technologijos. 
 • Dokumentas įrodantis pareiškėjo lėšų indėlį prie įgyvendinamų energinio efektyvumo didinimo priemonių 

Partnerystės sutartis ir projekto įgyvendinimas

Projekto veiklos įgyvendinamos ir finansuojamos pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį tarp ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ,,Naujos kartos Lietuva“ administruojančios institucijos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir projekto vykdytojos Agentūros.

Partnerystės sutarties šablono pavyzdys

Kitos nuostatos

Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, partnerystės sutarties sudarymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Agentūra prireikus gali prašyti papildomos informacijos, duomenų ar dokumentų apie projekto įgyvendinimą.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. D1-207 D1-207 Dėl Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam viešosios paskirties pastatui atnaujinti (mod... (e-tar.lt)

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - penktadieniais 8.00-12.00  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Mantas Juška

+370 686 43 721
El. p. mantas.juska@apva.lt

Atnaujinimo data: 2024-04-17