Daugiabučių namų atstovams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais 2024-02 Nr. KK-EM-NDB07

Priemonė: Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Paraiškos priimamos nuo : 2024-02-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-05-31 16:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 3400000.00 Eur.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai

Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Valstybės paramos suma

2024 metais numatoma skirti 3 800 000 (trys milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 3 400 000 (trys milijonai keturi šimtai tūkstančių) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (nurodytose sumose taip pat yra įtrauktos ir Agentūrai skirtos lėšos už Priemonės administravimą).

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Rezervinės 2023 m. paraiškos

2024 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021–2023 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021–2023 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – rezervinių paraiškų sąrašas). Į rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021–2023 metais nepakako finansavimo lėšų ir (ar) kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021–2023 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti.

Rezervinių paraiškų sąrašas skelbiamas ČIA.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. 16.00 val. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje apva.lrv.lt ir https://apvis.apva.lt.

SVARBU! Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į daugiabučių namų sąrašą, skelbiamą VERT puslapyje (žr. nuorodos apačioje).

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.
Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštas video instrukcijas. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Instrukciją, kaip užpildyti paraišką, rasite ČIA.

Nuorodą į DUK, rasite ČIA.

Rangovų sąrašus, vykdančių elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą, rasite ČIA.

Rangovų sąrašą, vykdančių dujų įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą, rasite ČIA.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“, rasite ČIA.

Vertinamos ir finansavimo sprendimui priimti teikiamos tik tos paraiškų eilėje esančios paraiškos, kurioms pakanka kvietime Priemonei numatytos paramos lėšų sumos. Paraiškos, kurioms kvietime numatytos paramos lėšų sumos nepakanka yra nevertinamos ir įtraukiamos į rezervinių paraiškų sąrašą. Rezervinių paraiškų eilė sudaroma pagal paraiškų pateikimo datą (paraiškoms jokie kiti pirmumo prioritetai nenustatomi). Paraiškos iš rezervinio sąrašo gali būti vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti, tuo atveju, jei atsiranda sutaupytų lėšų Priemonėje arba Priemonei yra skiriamas papildomas finansavimas.
 
Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 • daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų protokolas, kuriame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma, jeigu veiklų įgyvendinimui nereikalinga atlikti projektavimo ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir ar pertvarkymu). Protokolas turi būti pasirašytas daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų, arba su protokolu pateikiami balsavimo biuleteniai;
 • daugiabučio namo atstovavimą pagrindžiantys dokumentai:
 1. jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai;
 2. jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai – Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai;
 3. jei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija;
 •  Aprašo 3 priedas „Detalus keičiamų suskystintų naftos dujų balionų kiekis ir reikalingas elektros energijos (ar gamtinių dujų) galios poreikis”, rasite ČIA;
 • ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta deklaracija (taikoma jei, daugiabutyje yra vykdoma ūkinė veikla), rasite ČIA;
 • daugiabučio namo atstovo prisiimamų įsipareigojimų deklaracija, rasite ČIA;
 • PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai, o taip pat turi būti pildoma kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą), rasite ČIA.

Mokėjimo prašymai

Daugiabučio namo atstovas Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 2 d. 17 val.
Mokėjimo prašymo pildymo instrukciją, rasite ČIA.
Daugiabučio namo atstovo deklaraciją dėl faktiškai nebenaudojimų SND balionų, rasite ČIA.

Pagrindiniai teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-15 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją);
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“, rasite ČIA (žr. aktualią redakciją).

Dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/daugiabučio namo vidaus instaliacijos rangos darbų: gyventojai, privalo kreiptis į savo daugiabučio namo atstovą.

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:
Esant klausimams, prašome kreiptis tel. 8 614 99 699, el. p. sndbalionai@apva.lt.

ESO (techniniai klausimai): 
tel. +370 697 61852, el. p. SNDbalionai@eso.lt

VERT kontaktai:
​Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.

LR Energetikos ministerijos kontaktai:
Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.

Atnaujinimo data: 2024-05-16