Eksploatuojamų vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas, 2022-08 Nr. LAAIF-AM-O03

Priemonė: Eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimas

Paraiškos priimamos nuo : 2022-08-10 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2022-09-30 14:45

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 1200000.00 Eur.

Galimi pareiškėjai:
Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:
Priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių (drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.

Išlaidų kategorijos:

 • Įrangos įsigijimo išlaidos;

 • Įrangos transportavimo, montavimo ir derinimo  darbai;

Maksimali finansavimo / subsidijos suma:

 • 200 000 EUR projektui;

 • atsižvelgiama į Valstybės pagalbos de minimis reikalavimus;

 • subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt ).

Paraiškų atrankos būdas    Konkursinis

Projektai atrenkami pagal  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022  m. finansavimo krypčių priede pateikiamą Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę:

1. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui skiriama mažiau kaip 30 balų, paraiška atmetama; 

2. Jeigu pagal šią lentelę įvertinti projektai surenka vienodai balų (ne mažiau kaip 30), reitinguojama pagal subsidijos aplinkosauginį efektą, prioritetą teikiant didesnio aplinkosauginio efekto siekiančiam projektui; 

3. Balai skiriami sudarius visų projektų paraiškų vertinimo suvestinę.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:
1.    Įgaliojimas teikti paraišką (jei teikiama ne pareiškėjo vadovo).
2.    Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti projekto įgyvendinimui būtiną sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (pareiškėjo banko sąskaitos išrašas apie turimas pareiškėjo lėšas (viso projekto vertė be PVM), kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 11 punktas).
3.    Pirkimų vykdymo dokumentus arba prisijungimą prie CVPIS (jei vykdomas per CVPIS) (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 12 punktas):
       3.1.    kai pirkimas baigtas, pateikiama:
           pirkimo skelbimas, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, pirkimo komisijos (kai privaloma) sudėtį patvirtinantis dokumentas, pasiūlymų vertinimo protokolai bei pirkimo ir pardavimo / rangos sutartis;
       3.2.    kai pirkimas nepradėtas ar neužbaigtas, projekto įgyvendinimo plane nurodomi planuojami pirkimo įvykdymo terminai bei pateikiama:
           įmonės pirkimų planas ar suvestinė, kuriame įtrauktas su projekto įgyvendinimu susijęs pirkimas (iš jo galima identifikuoti pirkimo pavadinimą ir vertę);
           pirkimo vertę pagrindžiantys dokumentai (Pvz. Sistela sąmata; analizė pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.); komerciniai pasiūlymai (rekomenduojama apklausti ne mažiau 3 potencialius tiekėjus, pirkimo vertę pasirenkant pagal mažiausios kainos kriterijų. Pasirinkus ne mažiausios kainos kriterijų, pateikti tokio pasirinkimo racionalumo pagrindimą).

4.    Titulinis lapas ir nuoroda į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Taršos leidimą (jeigu privalomi pagal leidimų išdavimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus). Jei  galiojančio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba Taršos leidimo nėra, privaloma pateikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“. (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022  m. finansavimo krypčių priedas).
5.    Taršos emisijų skaičiavimas iki ir po Projekto įgyvendinimo pagal APVA parengtą skaičiuoklę (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 2 punktas).  
6.    Preliminarus projekto įgyvendinimo grafikas. Grafikas bus tikslinamas ir turės būti pateikiamas per 14 dienų nuo subsidijos teikimo sutarties įsigaliojimo.

Reikalavimai pareiškėjui:

 • Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje;

 • Pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto arba jis neturi būti likviduojamas ir turi būti įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Teisės aktai:
Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas 
Programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo kryptys

Kontaktai:

Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas)
Egidijus Petraitis
Tel.  8 659 76 105
El. p. 
egidijus.petraitis@apva.lt

Skyriaus vedėjas
Vidas Stašauskas 
Tel. 8 678 01778
El. p. 
vidas.stasauskas@apva.lt

Kita informacija:

 • Paraiškos priimamos per APVIS iki 2022-09-30;
 • Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos bus įvertintos per 30 darbo dienų;
 • Paklausimai, informacijos patikslinimas bei pranešimai teikiami per APVIS.

Kita aktuali informacija:

 • projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per kaip 20 mėnesių nuo subsidijos sutarties sudarymo;
 • darbų, paslaugų ir prekių pirkimus vykdyti laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4 punkte.

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2022-09-06