Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 Nr. MF-ŽŪM-TSZ01

Priemonė: Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje

Paraiškos priimamos nuo : 2022-06-06 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-09-30 12:00

Kompensacinė išmoka: 40000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 8000000.00 Eur.

Nuo 2022 m. birželio 6 d. fiziniai ir juridiniai asmenys, kooperatyvai vykdantys žemės ūkio veiklą kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonę“ (toliau – Priemonė). 

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
 • pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai, besinaudosiantys su kompensacine išmoka įsigyta sėjamąja ar juostine sėjamąja, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir kurių nariai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus; 
 • juridiniai asmenys, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;

Jeigu pareiškėjui pagal leidimą taikant akcizų lengvatą būtų skiriama mažesnė degalų norma, nei keliamas įpareigojimas sumažinti degalų sąnaudas pagal Aprašo 20.2 papunktį, tuomet du ir daugiau pareiškėjų, sudarę jungtinės veiklos sutartį, gali teikti bendrą paraišką. Šiame papunktyje minimų leidimų duomenys tvarkomi Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Akcizų informacinėje sistemoje.

Paramos suma

 • 2022-2023 metais numatoma skirti 8 mln. eurų projektams įgyvendinti; 
 • Maksimali kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui pagal priemonę yra 40 000 eurų. 
 • Kompensacinės išmokos suma negali viršyti 40 proc. faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. 

Tinkamos finansuoti išlaidos
Naujos tiesioginės ir juostinės sėjamosios, turinčios „CE“ atitikties žymą ir įsigytos ne anksčiau nei pateikta paraiška.

Juostinė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos, kai palengvinant sėklos įsėjimą iki 10 cm gylio supurenamos jos įsėjimo juostos, kurios gali apimti ne daugiau kaip 30 proc. viso dirvos ploto. Noraginio tipo ar kito tipo dirvos supurenimo įnagio gylio techninės galimybės ar gamintojo techninėje specifikacijoje nurodytos galimybės gali būti didesnės negu nustatytas juostinės sėjamosios apibrėžtyje, nes atsižvelgiant į dirvos struktūrą ir savybes yra reikalinga skirtinga įnagio gilinimo mechanizmo prispaudimo galia, kuri galėtų užtikrinti reikiamą sėklos įsėjimo gylį.

Tiesioginė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos.

Dokumentai prie paraiškos

Pareiškėjas prie paraiškos turi pateikti:

 1. Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės paraiška galutiniams pagalbos gavėjams;
 2. Jungtinės veiklos sutartis (jeigu reikalinga);
 3. Numatoma įsigyti sėjamoji (komercinis pasiūlymas ar informacija iš žemės ūkio technikos tiekėjų tinklapio);
 4. FR0438 „Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaita“

Įsipareigojimai

Kiekvienais paskesniais metais, pradedant nuo kitų metų kai buvo įsigyta sėjamoji, degalų norma bus sumažinta atsižvelgiant į sėjamosios darbinį plotį, t.y. sėjamosios plotį padauginus iš sąlyginio koeficiento 3000 litrų/sėjamosios darbinio pločio metrui. Pvz. Nusipirkus 4 metrų pločio sėjamąją, degalų sumažėjimas (iš tikrųjų normos sumažinimas) yra 4*3000=12000 litrų

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. 

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes nėra tinkamas finansuoti.

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 6 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.“

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštas videoinstrukcijas. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo, prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Instrukciją kaip pildyti paraišką rasite čia.

Vertinamos ir finansavimo sprendimui priimti teikiamos tik tos paraiškų eilėje esančios paraiškos, kurioms pakanka kvietime Priemonei numatytos paramos lėšų sumos. Paraiškos, kurioms kvietime numatytos paramos lėšų sumos nepakanka yra nevertinamos ir įtraukiamos į rezervinių paraiškų sąrašą. Rezervinių paraiškų eilė sudaroma pagal paraiškų pateikimo datą (paraiškoms jokie kiti pirmumo prioritetai nenustatomi). Paraiškos iš rezervinio sąrašo gali būti vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti, tuo atveju, jei atsiranda sutaupytų lėšų Priemonėje arba Priemonei yra skiriamas papildomas finansavimas.
 
Mokėjimo prašymai

Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 30 d. 12 val.

Prie mokėjimo prašymo pridedami dokumentai:

 • Deklaraciją;
 • išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, kad paramos gavėjas apmokėjo visą sėjamosios ar juostinės sėjamosios įsigijimo kainą;
 • sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą už sėjamąją ar juostinę sėjamąją, išrašytą paramos gavėjo vardu;
 • techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (sėjamosios ar juostinės sėjamosios pasas ir (ar) techninė specifikacija);
 • įsigytos sėjamosios ar juostinės sėjamosios 2–3 nuotraukas;
 • kitus Agentūros prašomus dokumentus, jų nuorašus (kopijas) arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui ir Priemonės įgyvendinimo užbaigimui įvertinti.

Pagrindiniai teisės aktai:

LR žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 3D-367 "Dėl energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašo patvirtinimo"

Dažniausiai užduodami klausimai apie priemonės įgyvendinimą

Konsultacijos teikiamos

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-15.45

Rimvydas Šinkūnas

rimvydas.sinkunas@apva.lt

Tel. Nr. 8 602 89 461

Atnaujinimo data: 2024-01-29