Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, 2023-01 Nr. KK-AM-NVO01

Priemonė: Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą

Paraiškos priimamos nuo : 2023-01-30 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-03-31 12:00

Kompensacinė išmoka: 120000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 500000.00 Eur.

FINANSINĖS PASKATOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOMS IR (AR) VEIKSMAMS, FORMUOJANT KLIMATO POLITIKĄ IR INFORMUOJANT VISUOMENĘ APIE KLIMATO KAITĄ 

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos Pažangos priemonės 5.7. punkto veiklą „Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą “ (toliau – Priemonė)  

Kvietimui skirta suma – 0,5 mln. Eur 

Kvietimo data 

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. sausio 30 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 31 d. 12.00 val. 

Pareiškėjai/paramos gavėjai 

Pareiškėju gali būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO), kuri registruota Juridinių asmenų registre su NVO žyma ir vykdanti veiklą aplinkosaugos srityje. 

Pareiškėjas negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu vykdo ūkinę veiklą, negali pagal Tvarkos aprašo projektą skirtų paramos lėšų naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams 

1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei; 

2. vertinimo dieną yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinį;  

3. yra įsisteigęs ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo datos; 

4. vertinimo dieną yra įtrauktas į darančių poveikį teisėkūrai sąrašą Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (Skaidryje); 

Pareiškėjas gali pasitelkti kitas NVO kaip projekto partnerius 

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dalyvauti konkurse. Teikiantis paraišką dalyvauti konkurse pareiškėjas netenka teisės teikti kitą paraišką ir kaip projekto partneris. Projekto partneris gali būti partneris tik vienoje paraiškoje dalyvauti konkurse. Projekto partneris netenka teisės teikti kitą paraišką ir kaip projekto pareiškėjas. Pareiškėjai paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus įgyvendinę projektą negali vykdyti ūkinės veiklos. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Vienam pareiškėjui skiriama maksimali paramos suma yra  ne didesnė kaip 60 000 Eur., jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur. 

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (ar) projekto partnerio lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti skirtos lėšų sumos. 

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu jos: 

1.  būtinos projektui įgyvendinti, numatytos paraiškoje ir su paraiška teikiamuose kainą pagrindžiančiuose dokumentuose, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti; 

2.    pagal paskirtį atitinka projekto sąmatoje nurodytas išlaidas; 

3.    realiai padarytos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus; 

4.    padarytos ir apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Tinkamos finansuoti išlaidos skirstomos į projekto įgyvendinimo išlaidas ir projekto administravimo išlaidas. Projekto administravimo išlaidos sudaro iki 20 proc. finansuojamos sumos dalies, kuri bus suteikiama be papildomo išlaidų detalizavimo lėšų pagrindimo ataskaitoje ir įtraukiama į pirmąjį mokėjimo prašymą. 

Netinkamos finansuoti išlaidos 

1.    nenumatytos su paraiška teikiamoje projekto sąmatoje, nesusijusios su projekto įgyvendinimu; 

2.    nepagrįstos pateisinančiais arba prekių ir (ar) paslaugų apmokėjimą įrodančiais dokumentais; 

3.    projekto paraiškos rengimo išlaidos; 

4.    už paimtas paskolas kredito įstaigoms mokamos palūkanos; 

5.    pastatų ir patalpų remonto išlaidos; 

6.    išlaidos narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti; 

7.    kredito įmokos; 

8.    baudos, finansinės nuobaudos, bylų nagrinėjimo išlaidos, išeitinės išmokos ir kompensacijos, nedarbingumo išmokos, delspinigiai; 

9.    veiklų, vykdomų už paraiškoje nurodytų projekto vykdymo teritorijos ribų, išlaidos; 

10.  individualių mokslo studijų ar mokymų kursų išlaidos; 

11.  pareiškėjui ir projekto partneriui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos; 

12.  dengiamos iš kitų valstybės ir savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas. 

Sąlygos subsidijai gauti 

1. per pastaruosius 5 (penkerius) metus nuo paraiškos pateikimo yra įgyvendinęs bent 2 (du) nedidelės apimties politikos formavimo ir (ar) visuomenės informavimo projektus aplinkosaugos ir (ar) klimato kaitos švelninimo srityje, kurių vertė ne mažesnė kaip po 10 tūkst. Eur, arba bent 1 (vieną) didelės apimties projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur, arba per pastaruosius 5 (penkerius) metus kartu su darbuotoju, vykdysiančiu projektą, įgyvendinti bent 2 (du) nedidelės apimties politikos formavimo ir (ar) visuomenės informavimo projektai aplinkosaugos ir (ar) klimato kaitos švelninimo srityje, kurių vertė ne mažesnė kaip po 10 tūkst. Eur, arba bent 1 (vienas) didelės apimties projektas, kurio vertė ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur. 

2. Pareiškėjai prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija; 

3. Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui ne didesnė kaip 60 000 Eur. Jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur. 

Paraiškų pateikimo būdas 

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/ 

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia:  

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf 

Kartu su paraiška privaloma pateikti: 

1.   papildoma informacija apie pareiškėją pagal Tvarkos aprašo 1 priede pateiktą Papildomos informacijos prie paraiškos formą; 

2.    pareiškėjo darbuotojų, kurie įgyvendins projektą, gyvenimo aprašymai; 

3.    įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti projekto įgyvendinimo veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) mokėjimo prašymą). Įgaliojimą pasirašo pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas; 

4.    planuojamų įsigyti projektui įgyvendinti būtinų prekių ar paslaugų kainą pagrindžiančius dokumentus (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausų pažymos, pasirašytos paslaugų sutartys ar kiti dokumentai, rodantys rinkoje esančių atitinkamų produktų ar paslaugų vidutinius įkainius); 

5.    pareiškėjo ir jo darbuotojų patirtį pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, šalių pasirašytas darbo sutartis arba užsakovų pasirašytas pažymas (dokumentus), užsakovo ir (ar) projektą inicijavusios institucijos pasirašytus kt. dokumentus, įrodančius Tvarkos aprašo 1 priedo lentelėse nurodytą specialisto patirtį ir poziciją, priėmimo–perdavimo aktus, užsakovų rekomendacijas, projektų interneto svetaines ar kt. dokumentus, įrodančius tinkamą sutarties įvykdymą ir įsipareigojimą projekto įgyvendinimo laiku atstovauti pareiškėjui. Svarbu, kad dokumentuose būtų įrašyti projekto vykdymo laikotarpis, vertė ir tematika; 

6.    pareiškėjo deklaracija, nurodyta APVA kvietime teikti paraiškas 

Teisės aktai 

  1. Klimato kaitos programos priemonės „Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1- 24 (toliau – Tvarkos aprašas) >>>
  2. 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 >>>
  3. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>
  4. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>

Kita informacija: 

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas.  

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas vykdomas per 20 darbo dienas.  

Kontaktai 

Informacija teikiama:  

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00   

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius 

Kristina Kluonienė 

kristina.kluoniene@apva.lt, 8 602 87 074 

Egidijus Petraitis 

egidijus.petraitis@apva.lt, tel. 8 659 76 105 

Atnaujinimo data: 2024-05-10