Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse 2023-09 Nr. KK-AM-KMI01

Priemonė: Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

Paraiškos priimamos nuo : 2023-09-20 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2024-09-19 12:00

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 10000000.00 Eur.

Nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. 8.00 val. privatūs juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo veiklą „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ (toliau – Priemonė). Paraiškas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios.

Parama projektams teikiama naudojant Klimato kaitos programos lėšas. 2023 m. kvietimui numatyta bendra paramos suma siekia 10 mln. eurų,  maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių), atsižvelgiant į de minimis pagalbos teikimo sąlygas ir nuostatas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:

 • nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
 • nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
 • nėra šilumos tiekimo įmonė.

Sąlygos gauti subsidiją

 • Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas ir paraiškos teikimo metu naudoti iškastinį kurą.
 • Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).
 • Subsidija nerezervuojama ir neteikiama, jei pareiškėjas yra gavęs paramą paraiškoje nurodytam projektui pagal Programos priemones,  toms pačioms išlaidoms finansuoti arba ši parama jam rezervuota. Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad nėra gavęs ar rezervavęs finansinės paramos paraiškoje nurodytam projektui iš kitų finansavimo šaltinių (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų) toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Parama projektui įgyvendinti yra vienkartinė, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Agentūrą prašydamas paramos projekto toms pačioms išlaidoms finansuoti, jeigu jau yra gavęs ar rezervavęs paramą iš kitų finansavimo šaltinių.
 • Finansavimas negali būti skiriamas pareiškėjams, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166).
 • Pareiškėjas ir jo tiekėjai neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina teikdamas paraišką Agentūrai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:

ATKREIPIAME DĖMESĮ: įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos.

2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;

3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti.

7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigyti. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.

8. Įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

Finansavimo suma

Finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) 1407/2013) (bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį).

Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

FIKSUOTI IŠLAIDŲ DYDŽIAI 

Nr.

Įrenginio tipas

Maksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur

1.

Saulės elektrinė

217 (be PVM);  262,57 su PVM

2.

Vėjo elektrinė

314 (be PVM); 379,94 su PVM

3.

Biokuro katilas

67 (be PVM); 81,07 su PVM

4.

Šilumos siurblys oras–vanduo

185 (be PVM); 223,85 su PVM

5.

Šilumos siurblys vanduo-vanduo

300 (be PVM); 363,00 su PVM

6.

Šilumos siurblys žemė–vanduo

349 (be PVM); 422,29 su PVM

 

 

Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur

7.

Saulės energijos kolektoriai

98 (be PVM);  118,58 su PVM

Kiti reikalavimai pareiškėjams

Subsidija teikiama šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, įsigyti. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos.

Perkančiosios organizacijos privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų per Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį. Jei reikiamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų CPO kataloge nėra arba jos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą pirkti nesinaudojant CPO paslaugomis ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą Agentūrai. Nepateikus patvirtinančio dokumento, taikoma finansinė korekcija vadovaujantis Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai tvarkos aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-314 „Dėl Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

1. apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

2. žemės pirkimo išlaidos;

3. žemės nuomos išlaidos;

4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios, finansinės nuomos) išlaidos;

5. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

6. biometano dujų gamybos įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų išlaidos (pvz., dujotiekio tiesimas), išskyrus dujų kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimo, apskaitos, kokybės kontrolės, duomenų perdavimo įrangos ir įrengimo išlaidas, jeigu jos tiesiogiai patirtos pareiškėjo ir sukurtas turtas yra pareiškėjo nuosavybė;  

7. dujų gamybos terminio žaliavos skaidymo (pirolizės) būdu išlaidos;

8. transporto priemonių įsigijimo išlaidos (transporto priemonėmis laikomi įvairūs variklius turintys ratiniai, vikšriniai techniniai įtaisai (įskaitant jų priekabas), kurie gali būti skirti kroviniams, medžiagoms, įrenginiams, prekėms vežti, ir kiti ratiniai, vikšriniai techniniai įtaisai (įskaitant jų priekabas), turintys, naudojantys įvairias pavaras, mechanizmus);

9. projektą ir (ar) projekto veiklas vykdančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos;

10. paskolos suteikimo ar grąžinimo išlaidos, palūkanos už gautą paskolą;

11. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo arba jo įgalioto asmens lėšomis (netaikoma mokėjimams, kuriuos paslaugų ir (ar) prekių tiekėjui atlieka bankas arba kredito įstaiga pagal sudarytą su pareiškėju paskolos sutartį ir jei yra Agentūros sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą);

12. kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;

13. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

14. susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

15. patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

16. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

17. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

18. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

19. sutarčių administravimo mokesčiai;

20. kai sąskaitos už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;

21. projekto viešinimo išlaidos.

Paraiškų (finansuotinų projektų) atrinkimas

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašą patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-308 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimo įmonėse“ tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas.

Paraiškas subsidijai gauti teikiamos per informacinę sistemą APVIS adresu: https://apvis.apva.lt

Prieš teikiant per APVIS sistemą paraišką subsidijai gauti arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas siūlome susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis adresu: https://apvis.apva.lt/duk

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką, rasite čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf

Instrukcija pildymui: čia

Teikiant paraišką privaloma pateikti:

 • Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, fizinio arba juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, projekto įgyvendinimo vietos adresą, telefono  numerį, elektroninį paštą;
 • ataskaitą apie kontroliuojamus ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438);
 • įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus;
 • akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas. Išduotos sąlygos paraiškos pateikimo Agentūrai metu privalo galioti;
 • iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio nuotrauką;
 • laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinta, kad projekto išlaidos, kurioms prašoma subsidijos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Programos lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų ar kitų nacionalinių programų lėšų;
 • pastato unikalų numerį ar unikalų žemės sklypo, kuriame bus įgyvendinamas projektas, numerį;
 • planuojamos įrangos įrenginio vardinę galią (kW) ir (ar) saulės energijos kolektoriaus užimamą plotą (m2);
 • prašomą skirti subsidiją Eur/kW (be PVM), kuri negali būti didesnė, nei nustatyta Tvarkos aprašo 23 punkte ir Tvarkos aprašo 1 priede;
 • planuojamą per projekto vertinamąjį laikotarpį sumažinti ŠESD kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal pridedamas skaičiuokles ČIA, ČIA, vadovaujantis:
 • saulės elektrinės ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažėjimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 3,08 t CO2e 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios;
 • vėjo elektrinės ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 9,72 t CO2e 1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 4,66 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • saulės energijos kolektoriui šildyti vandenį ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 1,83 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • naujam biokuro katilui ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 8,58 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios.informaciją apie pareiškėjo įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė ar didelė) , kai pareiškėjas yra juridinis asmuo.

Pagrindiniai teisės aktai

Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašas patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-308 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija teikiama:

pirmadieniais – ketvirtadieniais

8.00-12.00 ir 12.45-17.00 val.

penktadieniais

8.00 -12.00 ir 12.45-15.45 val.

Kontaktiniai asmenys:

Žaneta Dočkuvienė zaneta.dockuviene@apva.lt

tel. 8 602 87139

Pildyti formą

Atnaujinimo data: 2024-06-21