Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03

Priemonė: Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Paraiškos priimamos nuo : 2022-08-01 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-07-31 17:00

Kompensacinė išmoka: 1500000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 5000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 5.1. punkto veiklą Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas

Kvietimui skirta suma – 5 mln. Eur.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;

  • nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
  • pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Svarbu! Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą.

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

1. įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą);

2.  pareiškėjo deklaraciją, ją rasite ČIA;

3. vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės privalo pateikti kvalifikuoto auditoriaus parengtą energijos vartojimo audito ataskaitos metodikos 6 priedą;

4. didelės įmonės privalo pateikti pilnos apimties kvalifikuoto auditoriaus parengtą energijos vartojimo audito ataskaitą;

5. VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atlikto audito kokybės patikrinimo teigiama išvada ( VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, atlikusi audito kokybės patikrą, nustato, ar energijos vartojimo audito ataskaita ir jos turinys atitinka energijos vartojimo audito ataskaitos parengimui keliamus reikalavimus).

Finansavimo intensyvumas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 38 straipsnį:

1. neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama didelėms įmonėms;

2. neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms;

3. neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas, vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), III skyriaus 38 straipsnio nuostatomis su paskutiniais pakeitimais.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, vertinant ir susijusias įmones yra 1 500 000 Eur.

Sąlygos subsidijai gauti

  1. pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“, ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau.

      2. pareiškėjas pagal šią Priemonę subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

1. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

2. pareiškėjas nepriskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip tai apibrėžta 2004 m. spalio 1 d. Europos Komisijos komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“;

3. paraiškos dėl finansavimo pateikimo metu Pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei subsidijos gavėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ „Registrų centras“ 2020 m. ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis Pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ „Registrų centras“.

4. subsidija nerezervuojama ir neteikiama, jei pareiškėjas yra gavęs arba jam rezervuota parama pagal Programos priemones arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimui. Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad nėra gavęs ar rezervavęs lėšų Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, nėra gavęs finansinės paramos iš kitų šaltinių;

            5. pareiškėjai nevykdantys viešųjų interesų atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) elektros energetikos sektoriuje, kaip numatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 74 straipsnyje ir negaunantys VIAP lengvatos;

6. subsidija gali būti išmokama dalimis arba iš karto, įdiegus energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas priemones, padedančias efektyviau naudoti energiją. Įgyvendinus projektą, minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 MWh/metus. Nepasiekus šio kriterijaus, subsidija neteikiama.

Tinkamos finansuoti išlaidos

  1. įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022 – 2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos t.y. 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos

1. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su didesnio galutinės energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimu.

2. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

3. išlaidos susijusios su pastatų modernizavimu;

4. išlaidos, kurios apmokėtos ar priimtas sprendimas jas apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos;

6. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

7. išlaidos, kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;

8. išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai;

9. pirkimo ir (ar) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

10. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

11. išlaidos, kurios patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

12. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

13. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

14. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

15. sutarčių administravimo mokesčiai;

16. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf

Teisės aktai

    1. Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-417 (2022 m. liepos 27 d. Nr. D1-242 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) >>>;

  1. 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 >>>;
  2. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
  3. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00  

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

 

Jūratė Ramoškienė

jurate.ramoškiene@apva.lt, tel. 8 664 36 939

 

Gintautas Predkelis

gintautas.predkelis@apva.lt, tel.: 8 667 62197

Atnaujinimo data: 2024-01-23