Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01

Priemonė: Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e.

Paraiškos priimamos nuo : 2021-08-02 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-10-01 17:00

Kompensacinė išmoka: 300000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 3017980.00 Eur.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Vandenų apsaugos 2021-2023 m. kryptį „projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje  nuomonėje.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas. 
Svarbu! Pareiškėjais negali būti fiziniai asmenys ir savivaldybių administracijos.

Pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto arba jis neturi būti likviduojamas ir turi būti įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, subsidija bus teikiama tokiu atveju, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.

Subsidijų forma finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinant sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas. 

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 3017980 EUR.

Finansavimo sąlygos
Subsidijos teikimo sąlygos:
•    iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo (viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje));
•    100% tinkamų finansuoti išlaidų privačiame sklype;
•    iki 300 000 EUR projektui;
•    iki 2 100 EUR vienam būstui. 

Tinkamos finansuoti yra išlaidos
•    geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos;
•    nuotekų surinkimo tinklų statyba;
•    vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos 
•    statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;
•    statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (kurios neviršija 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
•    statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidos;
•     PVM, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą;
•    informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos.

Nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki paraiškos teikimo dienos.

Į projektą negali būti įtraukiami gyvenamieji būstai, kurie:

  • priskirtini gyvenamojo sektoriaus plėtrai;
  • būtų prijungiami prie centralizuotų nuotekų tinklų bendrai finansuotų iš 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų.

Projekto vykdytojas darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Pirkimus vykdyti laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4 punkte.
 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. spalio 1 d. 
Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS. 

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

1.    Investicijų dalis, tenkanti 1 gyvenamajam būstui prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo (galima gauti iki 50 balų);
2.    Gyvenamųjų būstų skaičius, kiek bus prijungta (galima gauti iki 50 balų);

Naudinga informacija

1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.

2. Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

3. Aglomeracijų, paminėtų pagrįstoje Europos Komisijos nuomonėje, žemėlapis

4. Projekto aplinkosauginio efektyvumo rodiklių skaičiuoklę rasite čia.

5. Nuotolinės konsultacijos su pareiškėjais medžiaga:

LAAIF konsultacija

Paraiškos pildymas

Dalyvių užduoti klausimai (DUK) (gauti iki konsultacijos)

Atmintinė, kaip komunikuoti su gyventojais

Pareiškėjai apie paraiškos vertinimo eigą informuojami APVIS sistemoje. 
Paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis LAAIF programos Tvarkos aprašo 27-36 p. nuostatomis. Paraiškų vertinimui skiriama ne daugiau kaip 30 darbo dienų nuo Agentūros kvietime nurodytos paraiškų priėmimo pabaigos datos. Šis terminas Agentūros motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

Teisės aktai

Kontaktinis asmuo:

Vidas Stašauskas – tel.  8 678 01 778, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt

Atnaujinimo data: 2024-04-02